elektrische bedrijfswagens

Wagenpark anno 2026? Geen vliegende, maar wel elektrische bedrijfswagens!

WAGENPARK ANNO 2026? GEEN VLIEGENDE, MAAR WEL ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGENS!

elektrische bedrijfswagens

Wie deze week in zijn benzine slurpende bedrijfswagen onderweg was naar het werk zal misschien wel van de autostoel gevallen zijn. Moet ik binnenkort met een elektrische wagen op baan?

Zoveel vragen, hieronder des te meer antwoorden. We VROEMen jou er doorheen.

1

Vanaf wanneer? Voor welke wagens?

Vanaf 2026 zullen enkel nog emissievrije bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscale aftrek. Die aftrek bedraagt 100 procent in 2026. Dat tarief daalt, om files te vermijden,  naar 95 procent in 2027 en zakt verder naar 90 procent in 2028, 82,5 procent in 2029, 75 procent in 2030 en 67,5 procent voor wagens besteld in 2031.

Verloning op basis van een bedrijfswagens blijft dus bestaan, maar ze worden gebruikt als hefboom om het Belgische wagenpark sneller elektrisch te maken. Daarom verliezen vervuilende bedrijfswagens op termijn hun fiscaal voordeel.

Voor wagens op fossiele brandstoffen is een traject afgesproken waarbij de aftrek vanaf juli 2023 tot 2028 jaar na jaar vermindert, zonder dat er in bestaande contracten wordt ingebroken. Hierover verder meer.

Voor de bestelwagens verandert er niets, aangezien zij niet vallen onder de hervorming.

2

Rechargen, waar kan dat?

Rush nog niet onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde handelaar voor laadpalen. Het plan van de regering voorziet er immers in dat er meer laadpalen komen om de elektrificatie mogelijk te maken. Wie daarin investeert tussen 1 september en 31 december 2022, zal daarvoor een belastingvermindering van 45 procent krijgen. Dat tarief daalt tot 30 procent in 2023 en 15 procent in 2024. Zowel huurders als eigenaars hebben recht op de belastingvermindering. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Bedrijven kunnen de kosten voor de installatie van laadpunten aftrekken en versneld afschrijven, op voorwaarde dat die ook semipubliek toegankelijk zijn. Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 in een laadstation investeren, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 procent. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 daalt het naar 150 procent.

Razend omdat u geen bedrijfswagen hebt? Niet nodig, ook het mobiliteitsbudget wordt vereenvoudigd. Je zult er hogere kosten mee kunnen betalen voor fietsenstalling of fietsveiligheid, net als elektrische steps, parkeerkosten op trein- of busparkings en abonnementen op het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden. Een andere nieuwigheid is een voetgangerspremie voor woon-werkverkeer. De radius voor het in aanmerking komen van huisvestingkosten wordt uitgebreid tot 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling.

Raar maar waar, ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee.

3

En blijft het voordeel alle aard? En wat in tussentijd?

Een verregaande hervorming waar ook het voordeel alle aard is in opgenomen, ligt nog niet op tafel. Aan het voordeel alle aard – de belasting die gebruikers van een bedrijfswagen betalen – verandert niets.

Een overgangsregeling zal voorzien worden voor de bedrijfswagen die aangekocht worden voor 2026. Voor personenwagens op fossiele brandstof die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld, komt er een overgangsregeling. Nadien wordt die afgebouwd. De aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt op 75 procent. In 2026 wordt dat 50 procent, in 2027 25 procent en vanaf 2028 nul.

Wil je graag meer weten over elektrische bedrijfswagens? Neem dan contact op met ons.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


heropstartlening

Heropstartlening

Heropstartlening

heropstartlening

De Heropstartlening. Niet het resultaat van louter palaverende politiekers, maar een instrument gekneed en gevormd door de samenwerking van vele prominente figuren in het bedrijfsleven. Zelfs de Beroepsfederatie van Kermisexploitanten kwam eraan te pas. De heropstartlening is zo een schot in de roos. Ding, ding, ding vooral de kleinere zelfstandigen zijn de winnaars.

Uit de gerapporteerde impact van COVID-19 op de wekelijkse omzet, uitgesplist naargelang de grootte van de onderneming blijkt dat gedurende de hele crisisperiode de zelfstandigen en de kleinste ondernemingen de zwaarste omzetverliezen lijden.

1

Nood aan kredieten

De kredietverlening bleef weliswaar op peil, maar is anderzijds geen silver bullet gebleken voor zelfstandigen en kmo’s. De Europese Commissie heeft op 26 april 2021 haar fiat gegeven voor de heropstartlening van de Vlaamse regering. Die moet ondernemingen de kosten helpen dragen van hun heropstart na de coronacrisis.

Het water staat immers aan de lippen. Financiering op korte termijn is noodzakelijk. De heropstartlening tracht hieraan gemoed te komen en biedt perspectief.

2

Voor wie is de heropstartlening?

Enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis (situatie 31/12/2019) komen in aanmerking. De onderneming dient wel haar exploitatiezetel te hebben in het Vlaamse Gewest. De onderneming moet actief zijn, niet gevat door een insolventieprocedure, geen RSZ-dagvaarding hebben en geen openstaande schulden hebben bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

Voor welke rechtsvormen is het van toepassing?

De leningen worden toegekend op het niveau van de onderneming of vennootschap met volgende rechtsvormen:

 • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
 • een vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
 • een vereniging zonder winstoogmerk;
 • een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de drie voorgaande rechtsvormen.

3

Waarom?

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten.

4

Bedrag

De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 procent. De omvang van de heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden. De terugbetalingen gebeuren vanaf de 12de maand na datum van de leningsovereenkomst. De heropstartlening heeft een minimumbedrag van € 10.000 en een maximumbedrag van € 750.000.

5

Aanvragen

Een aanvraag voor een heropstartlening kan enkel online ingediend worden. Indien de aanvraag ontvankelijk is, stuurt VLAIO de gegevens door naar  PMV/z-Leningen nv voor de opmaak van de leningsovereenkomst. Meer informatie over het aanvragen van de heropstartlening kan je vinden op VLAIO.

De heropstartlening is realiteit. Een belangrijk instrument in de corona-maatregel-draaimolen.  De ondernemer die een lening nodige heeft om handelsgoederen aan te kopen bij zijn (zoveelste) heropstart kan hier nuttig gebruik van maken.

Wil je graag meer weten over de heropstartleningen? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat Corporate & Finance omvat?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Liese Leman

Liese Leman

Juriste

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


Wederopbouwreserves

Het abc van de wederopbouwreserves

Het abc van de wederopbouwreserves

Wederopbouwreserves

Hebben we niet al genoeg op onze reserves geteerd? Tijd voor wederopbouw! 

Komen we de coronacrisis te boven? Ja hoor, niet teren op onze reserves maar reserves opbouwen is hier de boodschap.

De Wet van 19 november 2020 voerde een wederopbouwreserve voor vennootschappen in. Middels deze wet is een bijkomende maatregel genomen binnen de vennootschapsbelasting.

Het abc van de wederopbouwreserves:

1

Wat voorafging

Elke spannende serie start met ‘wat voorafging’. U kan uiteraard ook vooruit spoelen, maar om het volledige plaatje te zien delen we u mee dat het voorstel om vennootschappen toe te laten een fiscaal vrijgestelde wederopbouwreserve te laten aanleggen niet nieuw is.

Het voorstel lag al langer op tafel samen met de ‘carry back’. Binnen de Kamer werd de episode ‘wederopbouwreserves’ echter niet met groot jolijt ontvangen. Daar waar de ‘carry back’ regeling al on the air is gekomen, werd de wederopbouw-episode een afzonderlijk wetsvoorstel ‘de spin-off’.

De première kwam er alsnog met de wet van 19 november 2020.

2

Close-up: de Wet van 19-11-2020

De wet voorziet in de mogelijkheid voor vennootschappen om onder bepaalde voorwaarden een vrijgestelde reserve aan te leggen tot beloop van het verlies dat zij geleden hebben in het boekjaar dat afsluit in 2020 (nieuw art. 194quater/1 WIB 1992). Die wederopbouwreserve wordt bijgevolg niet als winst aangemerkt binnen de grenzen en onder de hierna gestelde voorwaarden.

De insteek van de wet is dat de winsten in de vennootschap blijven om de geleden verliezen ten gevolge van de coronacrisis te compenseren. Zo kunnen vennootschappen bouwen aan hun ‘happy end’ en hun vermogen opwaarderen. Vennootschappen kunnen hun solvabiliteitspositie terug geleidelijk aan herstellen. Deze wederopbouwreserve laat toe om toekomstige winsten, vanaf aanslagjaar 2022, fiscaal gunstig in de vennootschap te behouden door deze vrij te stellen om zo de vennootschap, mits ze haar eigen vermogen en haar tewerkstellingspeil behoudt, zo snel mogelijk terug over een gelijkwaardig eigen vermogen te laten beschikken van vóór het COVID-19-tijdperk.

U bent mee, een belangrijk instrument in de toekomstige fiscale planning van uw vennootschap! Een overweging die daarbij ongetwijfeld kan meespelen, is dat de nieuwe vrijstelling niet definitief is; zij is slechts voorwaardelijk. De vrijgestelde wederopbouwreserve zal vroeg of laat hoe dan ook belast worden.

3

And the plot thickens

De wederopbouwreserve wordt “per belastbaar tijdperk” (verbonden aan de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024) aangelegd “ten belope van een bedrag beperkt tot de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve”.

Als de algemene vergadering van een vennootschap beslist om van de winst van het boekjaar A 100 te reserveren, kan de volle 100 vrijgesteld worden. Er zijn wel een aantal beperkingen en formaliteiten.

De grote lijnen als volgt:

 • de wederopbouwreserve kan aangelegd worden op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024;
 • het maximumbedrag van deze wederopbouwreserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum 20 miljoen euro. Een onderneming waarvan het bedrijfsresultaat van het boekjaar afgesloten in 2020 niet in verlies is, kan dus niet genieten van de regeling;
 • de wederopbouwreserve is onderworpen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, dit betekent dat deze vrijgestelde reserve belastbaar wordt uiterlijk bij het sluiten van de vereffening. Of zoals de wet het uitdrukt : de reserve wordt slechts vrijgesteld "in zoverre zij op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt is en blijft en niet tot grondslag dient voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning";
 • de vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen worden uitgesloten van het voordeel van deze vrijstelling;
 • de wederopbouwreserve, worden geheel of gedeeltelijk aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk indien de vennootschap in dat belastbare tijdperk:

 1. een inkoop van eigen aandelen verricht, ten belope van de waarde van de inkoop;
 2. dividenden toekent of uitkeert ten belope van het bedrag van het dividend;
 3. een kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen verricht, ten belope van het bedrag van de kapitaalvermindering of verdeling;
 4. een terugname van de vrijstelling moet ook gebeuren als de vennootschap niet voldoet aan een ‘bezoldigingstest’. Kort door de bocht, komt die erop neer dat de vrijstelling ook moet worden teruggenomen als het bezoldigingsniveau daalt onder een bepaalde grens (85%).

Opvallend is, dat de wettekst in dit verband geen einddatum vermeldt. Neem het geval waarin een vennootschap overgaat tot een dividenduitkering. De vrijstelling van de reserve moet dan tot beloop van het bedrag van die dividenden teruggenomen worden. Het is onbelangrijk wanneer die dividenduitkering gebeurt. Met andere woorden: elke dividenduitkering heeft een terugname van de vrijstelling (ten belope van het dividendbedrag) tot gevolg, en dit zolang de wederopbouwreserve bestaat en nog niet volledig werd belast.

4

The end

Bij de wederopbouwreserve moet de onaantastbaarheidsvoorwaarde nageleefd worden (anders gaat de vrijstelling verloren). Zelfs als de vennootschap ten aanzien van de vrijgestelde wederopbouwreserve de onaantastbaarheidsvoorwaarde naleeft, moet de vrijstelling toch geheel of gedeeltelijk worden teruggenomen. Dit is het geval indien de vennootschap bepaalde verrichtingen doet (aandelen inkoopt, dividenden uitkeert, enz.). De vrijgestelde reserve wordt dan ten belope van die dividenden belastbaar.

Een interessante fiscale tool in het arsenaal van Mon3aan om de vennootschappen met verlies door de komende jaren te loodsen. Maar vergeet niet, vroeg of laat vervalt de vrijstelling.

Nog niet genoeg gehad? De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft een ontwerpadvies uitgebracht over de wederopbouwreserves. CBN-ontwerpadvies 2021/XX d.d. 10.02.2021 zet de boekhoudrechtelijke verwerking van de wederopbouwreserves uiteen.

Wil je graag meer weten over de wederopbouwreserves? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat Corporate & Finance omvat?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Liese Leman

Liese Leman

Juriste

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


internationale vrouwendag

Internationale vrouwendag

INTERNATIONALE VROUWENDAG: WE LATEN EEN MEDEWERKER VAN MON3AAN AAN HET WOORD

Van Advocate naar Corporate & Finance Juriste en Partner

internationale vrouwendag

Op zo’n dag als vandaag, Internationale vrouwendag, vind ik het enorm belangrijk om andere vrouwen te inspireren en te steunen. Daarom ga ik jullie meer vertellen over mijn reis van stagiaire naar Advocate tot Juriste bij Mon3aan en mijn groei als Partner binnen Mon3aan Corporate & Finance.

Ik ben Kimberley en bij Mon3aan Corporate & Finance vervul ik de functie Fiscaal Jurist.
Ik heb een master in de rechten behaald met een specialisatie in het publiek recht en sinds 1 april 2019 maak ik deel uit van het Mon3aan-team.

1

Van stagiaire naar advocate

Gedurende mijn stage als advocaat heb ik nog een master-na-master Vennootschapsrecht behaald. Na mijn stage heb ik nog een tweetal jaar gewerkt in een advocatenkantoor. Daar behandelde ik voornamelijk dossiers in het vennootschapsrecht en het fiscaal recht. Dit waren steeds geschillen die voor de rechtbank moesten ‘uitgevochten’ worden.

Aangezien ik niet langer voldoening haalde uit mijn job als advocaat ging ik opzoek naar een nieuwe uitdaging, eentje waar ik het verschil kon maken van in het begin. Daarom sprak de functie van bedrijfsjurist mij aan. Gezien mijn interesse in het fiscaal recht leek een job binnen een accountancy kantoor mij een interessante mogelijkheid.

Ik had verschillende sollicitaties lopen maar bij Mon3aan had ik meteen een goede klik. Er werd mij de kans aangeboden om helemaal vanaf nul een legal afdeling op te richten binnen een accountancy kantoor waarbij ik de klanten op juridisch vlak diende te ondersteunen. Het feit dat Mon3aan beschikte over een jong, dynamisch en overwegend vrouwelijk team was doorslaggevend. Voor mezelf vind ik het immers belangrijk om de mogelijkheid te krijgen een mooie carrière uit te bouwen maar met respect voor de work-life-balance.

Er bestaan verschillende soorten fusies.

 • De fusie door overname is de klassieke vorm van een fusie waarbij het vermogen van een vennootschap wordt overgenomen door een andere vennootschap die reeds bestaat.
 • Een fusie door oprichting ontstaat zodra er één of meerdere vennootschappen worden overgenomen door een nieuwe vennootschap die nog moet opgericht worden.
 • Tot slot bestaat er ook nog de geruisloze fusie, meer bepaald de moeder-dochter fusie. Hierbij wordt het vermogen van de dochtervennootschap overgenomen door de moeder die reeds eigenaar was van alle aandelen van de dochter.

2

Juriste bij Mon3aan

Mijn takenpakket bij Mon3aan is zeer uiteenlopend. Zo help ik klanten met kleine juridische issues en geef ik algemeen advies, maar zorg ik ook voor het begeleiden en uitwerken van een bedrijfsoverdracht, een fusie of splitsing, herstructurering van een bedrijf, het opzetten van een owners-buy-out structuur etc.

Bij Mon3aan word ik van in het begin betrokken bij het dossier zodat ik samen met de klant de meest aangewezen oplossing kan uitwerken voor de volgende fase van het bedrijf. Ik heb de afgelopen twee jaar al mooie projecten kunnen verwezenlijken samen met Mon3aan, projecten waar wij echt het verschil hebben gemaakt voor de klant. We vormen de copiloot voor de ondernemer en wanneer je ziet dat de ondernemers er op vooruitgaan haal ik daar haal zelf heel veel voldoening uit.

Verder wordt er bij Mon3aan sterk ingezet op verder persoonlijke ontwikkeling. Daar spelen opleidingen een belangrijke rol. Zo heb ik de mogelijkheid gekregen om een postgraduaat Fiscale Wetenschappen te volgen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel die ik deze zomer zal afronden. Daarnaast volg ik ook op regelmatig seminaries om mijn kennis up-to-date te houden.

3

Mon3aan Corporate & Finance

Als accountancy kantoor heeft Mon3aan steeds van in het begin een duidelijke keuze gemaakt: automatisatie en digitalisatie. Hierdoor kunnen we de klanten meer adviseren. In 2019 heeft Mon3aan besloten om deze adviserende functie verder uit te breiden met de juridische afdeling die Mon3aan Corporate & Finance heet.

Gezien het vele en vooral leuke werk binnen Mon3aan Corporate & Finance werd besloten om deze afdeling wat meer in the picture te zetten en verder uit te breiden.

Toen mij deze zomer werd gevraagd om partner te worden bij Mon3aan Corporate & Finance heb ik geen seconde getwijfeld. Er werd mij de kans geboden om het verhaal van Mon3aan Corporate & Finance verder te schrijven en hier zelf de vruchten van te plukken.

Momenteel leid ik het Corporate & Finance-team en zijn we klaar om deze afdeling volledig op de kaart te zetten. Ondertussen mocht Mon3aan Corporate & Finance ook een bijkomende jurist verwelkomen: Liese Leman

internationale vrouwendag

“Behind every successful woman is a tribe of other successful women who have her back”

Bij Mon3aan wordt er gezorgd voor een goede balans tussen werk en privé. Ik ben eind 2019 mama geworden van een zoontje. Ondanks het vele werk kan ik toch meer dan voldoende tijd vrijmaken voor mijn gezin en hier volop van genieten.

Een glazen plafond kennen we dus niet bij Mon3aan. Vele van onze ladies hebben leidinggevende functies en gezien mijn toetreding als partner van Mon3aan Corporate & Finance kan ik alleen maar bevestigen dat bij Mon3aan de kennis, knowhow en inzet wordt beloond.

Al onze ladies vormen een hecht team dat elkaar echt steunt op verschillende vlakken.

Wil je graag meer weten over werken bij Mon3aan? Neem dan contact op met ons en verstuur jouw sollicitatie.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Kimberley Cabo
Fiscaal Juriste

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


Fiscale weetjes 2021

Fiscale weetjes 2021

Fiscale weetjes van 2021

Fiscale weetjes 2021

Het nieuwe jaar is al even begonnen, maar Mon3aan wenst u in ieder geval reeds te informeren over de belangrijkste fiscale weetjes van 2021. Wat is er allemaal aangepast in de afgelopen periode en waar moet je rekening met houden?

Verhoogde investeringsaftrek

Naar aanleiding van de coronacrisis werd het percentage van de gewone investeringsaftrek verhoogd naar 25 % voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 31 december 2022. Er werd niets gewijzigd aan de basisvoorwaarden van de investeringsaftrek.

Het niet benutte gedeelte van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen gedaan tot 31 december 2021 kan worden overgedragen naar de twee volgende belastbare tijdperken.

Vlaamse win-winlening

Via een win-winlening kunnen particulieren een achtergestelde lening verstrekken aan KMO’s. Tot 31 december 2021 kan een particulier tot 75.000, 00 EUR uitlenen aan een Vlaamse KMO, dit voor een looptijd van 5 tot 10 jaar. Elke KMO kan zo een bedrag van maximaal 300.000, 00 EUR ophalen.

De particulier ontvangt hiervoor jaarlijks een belastingkrediet ten belope van 2,5 % van het openstaand kapitaal van de verstrekte lening. De garantie die er in bestond dat bij niet betaling de particulier 30 % van het nog openstaande bedrag kon recupereren via een belastingvermindering werd verhoogd naar 40 %.

BTW-tarief afbraak en heropbouw

Vanaf 1 januari 2021 geldt het verlaagd tarief van 6 % bij afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen. Dit tarief is van toepassing op de BTW die opeisbaar wordt tot en met 31 december 2022.

Het verlaagd tarief geldt voor zowel particulieren als bouwpromotoren, op voorwaarde dat de woning gedurende 5 jaar de enige en eigen woning is van de bouwheer of de koper. De woning mag een maximale bewoonbare oppervlakte hebben van 200 m². De woning kan enkel verhuurd worden op voorwaarde dat de verhuur plaatsvindt door bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor.

Effectentaks

Vanaf 2021 is er een jaarlijkse effectentaks verschuldigd ten belope van 0,15 % op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1.000.000, 00 EUR. De drempel van 1.000.000, 00 EUR wordt toegepast per effectenrekening en niet langer per titularis. Het opsplitsen van de rekening is niet meer mogelijk sedert 30 oktober 2020.

De Belgische financiële instelling houden zelf de effectentaks in en storten deze door. Indien de effectenrekening zich in het buitenland bevindt dan dient de titularis hiervan zelf aangifte te doen en de taks te betalen.

Dit zijn de nieuwe fiscale weetjes in een notendop. Zodra er weer interessante aankondigingen zijn houden we jullie zeker op de hoogte! Wil je niets missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via formulier onderaan deze pagina.


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


corona maatregelen

Corona maatregelen

Nieuwe corona maatregelen voor ondernemers, zelfstandigen en werknemers.

De belangrijkste maatregelen voor de werkgevers en werknemers zetten we hier kort op een rijtje.

Het overbruggingsrecht

 • Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, wordt het ‘Corona-overbruggingsrecht’ verdubbeld. Iemand zonder gezinslast krijgt zo € 2.583. Iemand met kinderen ten laste krijgt € 3.226.
 • Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel een belangrijk verlies lijdt, wordt het ‘Overbruggingsrecht heropstart’ verlengd.

Nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme

Concreet zal iedere ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020.  Ook cafés en restaurants die verplicht werden te sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting.
Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.
De maximale steun bedraagt    
Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:

 • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer

Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants:

 • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
 • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers
 • Cafés en restaurants moeten omzetdaling niet aantonen
  Uitbaters van cafés en restaurants die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen.
  Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling aantonen.
  Ook voor de cafés en restaurants bedraagt de subsidie 10% van de omzet, exclusief btw, met een maximale subsidie van € 7.500 tot 9 werknemers en maximaal € 15.000 vanaf 10 werknemers.

Wanneer aanvragen?
Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Dit zal pas vanaf eind november mogelijk zijn. Wil je als eerste weten wanneer je kan aanvragen? Schrijf je dan hier in voor de VLAIO corona-update voor bedrijven.
De subsidieaanvraag wordt ten laatste op 31 december 2020 ingediend voor wat betreft de periode tot 15 november of 18 november en ten laatste op 15 februari 2021 voor wat betreft de periode die eindigt op 31 december 2020.

Vlaams beschermingsmechanisme augustus-september
Voor omzetdaling van minimaal 60% in de maanden augustus en september 2020, kan je nog tot en met 15 november 2020 het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.
Klik daarvoor op deze link: een premie voor ondernemingen in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperkingen ondervinden door de coronamaatregelen

Opnieuw corona werkloosheid voor alle ondernemingen

Zoals verwacht kunnen alle ondernemingen, getroffen door de coronacrisis, opnieuw gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona met sterk vereenvoudigde procedure (corona werkloosheid). In dit stelsel bedraagt de uitkering 70% van een geplafonneerd maandloon aangevuld met een RVA- toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. De regeling geldt zowel voor situaties van overmacht als voor situaties van werkgebrek ingevolge de coronacrisis. De regeling zal gelden tot 31 maart 2021. Ze kan verlengen.

Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind

De bestaande mogelijkheden om tijdelijke werkloosheid te krijgen voor opvang van een kind, worden uitgebreid. Meer situaties zullen in aanmerking komen.

Supplement eindejaarspremie voor werknemers met veel tijdelijke werkloosheid

De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Concreet: zij die minstens 52 dagen tijdelijke werkloosheid hebben, ontvangen 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop deze 52 dagen. Wie in aanmerking komt, krijgt sowieso minimum 150 euro.

Gedeeltelijke tussenkomst overheid in financiering vakantiegeld 

De regering verbindt er toe om deels tussen te komen in de financiering van het vakantiegeld. Bij de berekening van het vakantiegeld worden dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld, wat voor de werkgevers een zware financiële last met zich meebrengt.

Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage derde kwartaal 2020

De regering breidt een eerder besliste vrijstellingsregeling – initieel bestemd voor de horeca en evenementensector – uit naar de sectoren die verplicht moeten sluiten. Het gaat om een (gedeeltelijke) compensatie van patronale sociale zekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal 2020. De toekenning door RSZ zal gebeuren via een creditnota. Per onderneming zal men een plafond aan totaal vrijstellingsbedrag hanteren. Bovendien kunnen ook toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten ervan gebruik maken in zoverre ze een omzetverlies van 65% kunnen aantonen. Dit is een tweede uitbreiding van de doelgroep, maar voor deze werkgevers stelt men een bijkomende voorwaarde.

Verlenging verlaging BV werkloosheidsuitkering

Het tarief BV op de wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid verlaagt voor uitkeringen die vanaf 01.05.2020 tot en met 31.12.2020 worden betaald. Het tarief BV verlaagt van 26,75 % naar 15 %.  Deze verlaging geldt niet voor de extra-wettelijke uitkeringen. Op het vlak van de berekening van de eindbelasting wijzigt er niets. Deze maatregel wordt tijdelijk verlengd in 2021.

Verlenging individueel uitstel betaling belastingen

De mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten wordt verlengd.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft op niveau van werkloosheidsuitkering

De arbeidsongeschiktheidsuitkering behoudt men op het niveau van de werkloosheidsuitkering. Zo zal een werknemer die arbeidsongeschikt is, geen lagere ziekte-uitkering ontvangen dan de tijdelijk werkloze.

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen, krijgen toegang tot de kunstenaarswerkloosheid. (Deze maatregel is niet nieuw).

Verlenging degressiviteit definitieve werkloosheidsuitkering

Zoals afgesproken met de sociale partners, verlengt de regering de bevriezing van de degressiviteit van de definitieve werkloosheidsuitkeringen tot 31 december 2020. Alvast tot die datum zien de volledig werklozen hun uitkeringen niet zakken.

Tijdelijk werklozen aan de slag in vitale sectoren met behoud van werkloosheidsuitkering

Tot 31 oktober konden tijdelijk werklozen het werk tijdelijk hervatten in een vitale sector (land-, tuin-, en bosbouw) met  behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering. Die maatregel gold ook voor werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT-ers). Voor tijdelijk werklozen wordt de maatregel nu verlengd. Het is onduidelijk of dit ook het geval is voor de SWT-ers. De groep van vitale sectoren wordt bovendien uitgebreid met de zorgsector en het onderwijs.

Maatregelen voor gepensioneerden:

 • Verlenging van de cumulmogelijkheid tussen de werkloosheidsuitkering en het pensioen van werkende gepensioneerden die tijdelijk werkloos worden. Die cumulmogelijkheid bestaat vandaag enkel nog (tot 31 december 2020) voor zij die corona werkloosheid kunnen inroepen.
 • De pensioenopbouw van werknemers die tijdelijk werkloos zijn, wordt veilig gesteld.
 • Er wordt voorzien in een cumulmogelijkheid tussen het pensioen en het loon van de gepensioneerde die opnieuw aan de slag gaat in de zorg- of de onderwijssector. Men wil vermijden dat de gepensioneerde een deel van zijn pensioen verliest.

Seizoenarbeid: verdubbeling quotum dagen in 2021 + tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine

Enerzijds voorziet men, net zoals voor 2020, voor alle seizoenwerknemers het dubbele quotum aan dagen voor het jaar 2021. Anderzijds verlengt men de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.

Maatregelen specifiek voor de zorgsector

 • Het personeel van de federale gezondheidssectoren krijgt een solidariteitspremie van 300 EUR, uitbetaald in de vorm van consumptiecheques.
 • Voor het ziekenhuispersoneel (werknemers en zelfstandigen) komt een eenmalige financiële compensatie.
 • Het quotum vrijwillige overuren wordt tot 220 uren verhoogd.
 • Werknemers zullen gemakkelijker tijdelijk naar de zorgsector kunnen worden gedetacheerd.
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de zorgsector (zie boven reeds toegelicht).
 • Tijdelijk werklozen mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever in de zorg.
 • Vrijwilligers mogen in de commerciële ziekenhuizen worden ingezet.
 • Gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan in de zorgsector zullen geen deel van hun pensioen verliezen (zie boven reeds toegelicht).

Dit zijn de belangrijkste steunmaatregelen in een notendop. Zodra we meer gedetailleerde informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte.

Bron: www.premier.be & VLAIO (https://bit.ly/36x146G)


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


online boekhouden met exact online

Online accounting met Exact Online

Op zoek naar een up-to-date uitgave over computerboekhouden met Exact Online?

Met trots kunnen wij meedelen dat onze collega bij Mon3aan, Steffi van Lierde, heeft meegeschreven aan het boek Online Accounting met Exact Online. Door haar rijke ervaring met het boekhoudpakket heeft ze besloten om deze kennis te delen zodat studenten hierover kunnen bijleren en later kunnen toepassen in hun beroep. Het is geschikt voor gebruik in de klas, maar ook voor afstandsleren en zelfstudie. Samen met lectoren, Lindsay De Block (Hogeschool Gent), Siem de Ruijter (UC Leuven Limburg) en Els Tryssesoone (Odisee) werd het praktische boek tot stand gebracht.

Inhoud van het boek

Allereerst is er een algemene introductie van het onlinepakket Exact Online: wat zijn de verschillende modules, hoe creëer je een dossier en hoe gebruik je de verschillende iconen en sneltoetsen?

Vervolgens kan je aan de hand van twee uitdagende cases je kennis van Exact Online en het computerboekhouden in de praktijk omzetten. Topics zijn:

 • openingsbalans
 • aankoopverrichtingen en het aankoopdagboek
 • verkoopverrichtingen en het verkoopdagboek
 • financiële verrichtingen en dagboeken
 • openstaande klanten en leveranciers
 • import van vreemde valuta
 • afsluitverrichtingen met afschrijvingen

Je kan met dit boek aan de slag zonder enige voorkennis van Exact Online. De auteurs hebben onderwijservaring van verschillende hogescholen gecombineerd met kennis uit de praktijk.

Als je het graag zelf eens leest, kan je het boek met werkboek online vinden op de website van Van Inhttps://school.vanin.be/online-accounting-met-exact-online-2020.html. Veel lees/leerplezier!


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


duurzaamheid mon3aan

Duurzaam ondernemen bij Mon3aan

Wat maakt Mon3aan zo duurzaam?

duurzaamheid mon3aan

Ons milieu vormt een hot topic de laatste tijden. We doen ons best om thuis zo duurzaam mogelijk te leven. We sorteren ons afval, proberen minder de wagen te nemen, zijn spaarzaam met water, … Dit doen we allemaal thuis. Maar wat op kantoor?

Wel, bij Mon3aan hechten wij groot belang aan duurzaam ondernemen en doen wij dan ook ons uiterste best om dagelijks een steentje bij te dragen aan het milieu. Op de dag van de duurzaamheid en Global Recycling Day lichten wij graag kort toe hoe wij bij Mon3aan zorgen voor een kleinere ecologische voetafdruk?

Duurzaam ondernemen in 3 stappen

 1. In de eerste plaats is Mon3aan een volledig digitaal kantoor en vormen wij een paperless office. We hebben onze printer buiten gegooid en drukken dus niets meer af op papier. Onze klanten leveren alles digitaal aan en werken dus samen met ons mee aan een beter milieu.
 2. Wij hebben het kantoorgebouw voorzien van zonnepanelen zodat we ook zelf energie opwekken. Daarnaast zullen wij investeren in een milieu vriendelijk wagenpark door in de toekomst hybride wagens aan te schaffen voor haar personeelsleden. Nog eind dit jaar wordt een deel van het wagenpark in die zin vernieuwd!
 3. Verder zijn er verschillende containers voorzien zodat wij ons afval steeds correct kunnen scheiden en sorteren. Bij Mon3aan houden we ook van groen, daarom werden rondom het kantoorgebouw verschillende groenvoorzieningen aangeplant om zo de fauna en de flora nog een kleine boost te geven.

Het zijn kleine stappen voor ons maar grote stappen voor het milieu! Bij Mon3aan trachten wij zoveel mogelijk duurzaam te handelen.

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


corona covid finance digitalisatie

Digitale transformatie bij bedrijven schakelt een versnelling hoger door covid-19

Digitale transformatie bij bedrijven schakelt een versnelling hoger door covid-19

corona covid finance digitalisatie

De Coronacrisis heeft als eerste een belangrijke impact op onze gezondheid maar zet tevens ook enorme druk op onze economie. Voor veel ondernemingen is Corona een wake-up call geweest. Men moest zich in allerijl opnieuw uitvinden en dankzij digitale toepassingen slagen ondernemingen erin hun bedrijf van op afstand draaiende te houden en kunnen hun medewerkers van thuis uit werken.

‘Digitalisering’ is een term die we in combinatie met ‘COVID-19’ de afgelopen weken en maanden verschillende malen hebben gehoord in de media. Via allerlei kanalen werd er ontzettend veel informatie verspreid omtrent digitalisatie want technologie blijkt in deze crisis onmisbaar. Digitaal werd opeens voor sommige bedrijven de enige manier van werken. Zowel voor werknemers als werkgevers kan de overvloed aan informatie, de vele verschillende softwaretoepassingen angst gaan inboezemen, want voor velen onder hen was dit voor COVID-19 nog deels onbekend terrein. Daarom is het ook van belang om als ondernemer alert te blijven dat je tijdens de snelle digitale transformatie ook de juiste beslissingen neemt. Want eenmaal alles werd geïmplementeerd en geconverteerd, is het nadien moeilijk om bepaalde zaken terug te draaien of aan te passen.

Ongeacht voor welke sector, de digitalisatie van gegevens en data voor de KMO is in het begin ook heel intensief. De reden hiervan is dat de nieuwe systemen moeten geïmplementeerd worden, medewerkers moeten worden omgeschoold en vooral alle softwaresystemen moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Digitalisatie op zich alleen mag geen doelstelling zijn omdat enkel het digitaliseren van gegevens en data geen rechtstreekse meerwaarde oplevert. De echte toegevoegde waarde wordt pas gecreëerd als alle gedigitaliseerde gegevens en data aan elkaar gekoppeld worden en met elkaar kunnen communiceren zodat de informatie up to date en volledig kan geïnterpreteerd worden. Digitalisering moet men beschouwen als een uitdaging. Als ondernemer moet men zich kunnen concentreren op de kerntaken van zijn onderneming. Digitalisatie is hiervoor een noodzaak. 

De versnelling in het traject van digitalisering zal in de toekomt zeker blijvend zijn. Echter zullen ook een aantal digitale activiteiten opnieuw afgebouwd worden, zoals nu reeds het geval is. Zo hebben we ontdekt dat bepaalde meetings perfect en heel efficiënt online verlopen, maar hebben we ook mogen ervaren dat andere meetings hierdoor net minder makkelijk verlopen. Ook missen we het sociale contact. Volledig thuiswerken is dus zeker niet het nieuwe normaal.

Om de juiste beslissingen te nemen bij de digitale transformatie van je bedrijf is het belangrijk om de volledige workflow van je onderneming, alsook de administratie uit te tekenen. Hierbij dienen alle knelpunten in de bedrijfsprocessen geanalyseerd te worden. Voor elk knelpunt zoek je een digitale oplossing. Besteed bij de keuze van de software ook voldoende aandacht dat de verschillende softwaretools met elkaar communiceren zodat je één geïntegreerd platform hebt. Maak als ondernemer de juiste keuze van proven software en laat je hierbij ook ondersteunen waar nodig. Ben je van plan om een belangrijk digitaal transformatieproject uit te voeren dat op korte termijn ook wordt geïmplementeerd? Vergeet dan zeker niet om eens een kijkje te nemen op de website van VLAIO. Er is namelijk een subsidie voor digitale transformatieprojecten waarbij de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen wil steunen. Het doel van deze subsidie is ervoor te zorgen dat je beroep kan doen op een externe dienstverlener zodat de digitale transformatie succesvol kan verlopen. De vereiste is wel dat je samenwerkt met een externe dienstverlener, al dan niet in combinatie met inzet van je eigen personeel.

Bedrijven die reeds een digitale transformatie zijn ondergaan voor de Coronacrisis zullen daar nu zonder enige twijfel de vruchten van plukken. Deze crisis zal ons ons later ook herinneren aan het moment waarop de digitalisering in sneltempo werd doorgevoerd bij vele bedrijven om zo hun dagdagelijkse taken te kunnen blijven uitoefenen.

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.