corona update

Nieuwe corona-steunmaatregel: ondersteuningspremie

Nieuwe corona-steunmaatregel: ondersteuningspremie

corona update

Na de geleidelijke heropstart van vele sectoren, ondervinden ondernemingen nog steeds hinder. Het garanderen van de veiligheid geeft tot gevolg dat men niet met volle capaciteit kan werken. De Vlaamse overheid heeft als oplossing hiervoor ‘de corona ondersteuningspremie’ gecreëerd, zijnde een eenmalige premie van 2.000, 00 EUR. Voor mensen die een bijberoep uitoefenen bedraagt deze 1.000, 00 EUR.Om in aanmerking te komen voor deze nieuwe ondersteuningspremie moet men aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je bent een onderneming die steeds open was of recent geopend is, met een omzetdaling van 60%. Dit verlies moet geleden zijn t.o.v. periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode in 2019:
  –   Je bent een onderneming die initieel niet moest sluiten en je kwam in aanmerking  voor de corona compensatiepremie dan dien je het omzetverlies te vergelijken met de periode van 1 mei 2020 tot 31 mei 2020 met dezelfde periode vorig jaar.
  –   Je bent een onderneming die verplicht was te sluiten en je kwam in aanmerking voor de corona hinderpremie, dan moet je het omzetverlies vergelijken met de periode van vorig jaar die overeenstemt met de eerste maand na heropening. De volgende heropeningsdata worden in aanmerking genomen:

  18 april 2020:  Doe-het-zelfzaken en tuincentra

  20 april 2020:  Dierenpensions/-hotels

  4 mei 2020:  Stoffenwinkels

  11 mei 2020:  Detailhandel

  18 mei 2020: Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, …), sportaccommodaties, musea, dierentuinen, …

  8 juni 2020:  Horeca en toerisme

  1 juli 2020: Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s, casino’s en speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, publiek toegankelijke zwembaden, feestzalen, ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden.

  Indien je bijvoorbeeld met ingang vanaf 8 juni 2020 terug aan de slag kon dien je de periode 8 juni 2020 – 8 juli 2020 te vergelijken met de periode 8 juni 2019 – 8 juli 2019.

  –   In alle gevallen geld dat de onderneming effectief terug open is en haar activiteiten heeft heropgestart voor 20 juli 2020.

 

 • De volgende (rechts)personen komen in aanmerking voor deze premie:
  –   Zelfstandige in hoofdberoep
  –   
  Zelfstandig in bijberoep met een inkomen in 2019 van minstens 13.993, 78 EUR
  –   
  Zelfstandig in bijberoep met een inkomen in 2019 tussen 6.996, 89 EUR en 13.993, 78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld.
  –   
  Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid naar privaat recht, een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut, een vereniging met economische activiteit die minstens 1 voltijdsequivalent personeelslid tewerkstelt.

 

 • Uiteraard dient de onderneming, net zoals voor de andere premies, over een actieve exploitatiezetel beschikken in Vlaanderen.

 

 • Deze premie bedraagt 2.000, 00 EUR voor ondernemingen en 1.000, 00 EUR voor zelfstandigen in bijberoep. Je kan per exploitatiezetel een hinderpremie ontvangen, voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één personeelslid voltijds wordt tewerkgesteld. Elke onderneming kan maximaal vijf premies ontvangen.

 

 • Opgelet: bepaalde ondernemingen komen niet in aanmerking voor de ondersteuningspremie zoals holdings, patrimoniumvennootschappen, managementvennootschappen, vennootschappen die een schuld hebben ten aanzien van VLAIO wegens terugvordering van de hinder- of compensatiepremie, alsook ondernemingen die nog niet op 1 mei 2020 opgestart waren.

Samenvattend: Indien je als onderneming ondertussen terug aan de slag bent, maar ten gevolge van het gebrek aan volle capaciteit een omzetverlies lijdt van 60 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, vergeet dan zeker niet de ondersteuningspremie aan te vragen via VLAIO voor 15 augustus 2020.

Bekijk alle nieuwsberichten


update relance maatregelen

Zomer-update: relancemaatregelen

update relance maatregelen

Zomer-update: relancemaatregelen

Hoewel het leven stilletjes aan terug zijn normale gang gaat zinderen de effecten van de coronacrisis in de ondernemingswereld nog na.

Daarom bundelt Mon3aan voor jou de steunmaatregelen nogmaals samen om met een gerust gemoed aan de zomer te kunnen beginnen.

Fiscale relancemaatregelen

Momenteel is een belangrijk wetsontwerp hangende in het parlement. Dit wetsontwerp voorziet namelijk in een pakket aan fiscale maatregelen om de impact van de coronacrisis te temperen.

 1. De eerste maatregel betreft een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De doorstorting zou gelijk zijn aan 50 % van het verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus, en de totale bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020.

Deze steunmaatregel is uiteraard aan voorwaarden onderworpen:

 • De werkgever moet gedurende minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus;
 • De vrijstelling is pas van toepassing op de bedrijfsvoorheffing na de toepassing van de andere steunmaatregelen in het kader van de bedrijfsvoorheffing. Een eventueel saldo is overdraagbaar;
 • Maximum 20 miljoen euro per werkgever voor de drie weergegeven maanden;
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de vrijstelling indien de vennootschap dividenden uitkeert, een kapitaalvermindering verricht of een inkoop eigen aandelen organiseert binnen de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020, of indien de vennootschap over een participatie beschikt in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs.
 1. Voor KMO’s wordt de investeringsaftrek verhoogd tot 25 % voor vaste activa die worden verworven tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. De termijn van overdraagbaarheid van de investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2019 wordt verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken.
 2. Er werd ook een Tax shelter regeling op maat voorzien voor KMO’s die werden getroffen door de coronacrisis. De KMO’s kunnen een bedrag van maximaal 250.000,00 EUR ophalen bij burgers voor zover zij gedurende de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020 een omzetdaling hebben gekend van minimaal 30 %.

De verworven aandelen mogen niet meer dan 30 % van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen. Inbreng in natura wordt uitgesloten, alsook de combinatie met het verwerven van werkgeversaandelen of Tax shelter voor startende ondernemingen.

De belastingvermindering voor de burgers die aandelen verwerven bedraagt 20 %, is beperkt tot 100.000, 00 EUR en is overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken. De aandelen moeten voor een periode van 5 jaar worden aangehouden.

Ook hier is voorzien dat er geen gebruik kan gemaakt worden van de maatregel zo er dividenden worden uitgekeerd, een kapitaalvermindering wordt doorgevoerd of een inkoop eigen aandelen wordt georganiseerd.

 1. Het BTW-voorschot van december 2020 dient niet te worden betaald. De verschuldigde belasting voor de laatste aangifteperiode zal pas ten laatste op de 20ste dag van de maand die volgt op de aangifteperiode volledig worden betaald.
 2. De belastingvermindering voor giften in de personenbelasting wordt verhoogd naar 60 % in plaats van 45 %.
 3. Om de evenementensector verder te ondersteunen zijn de receptiekosten tijdelijk voor 100 % aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, dit voor uitgaven gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Er werd ook voorzien in een consumptiecheque die door de werkgever kan aangeboden worden aan de werknemers. Deze cheques vormen geen belastbaar inkomen voor de werknemer en zijn voor de werkgever volledig aftrekbaar als beroepskost. De cheques kunnen worden aangeboden tot 31 december 2020.

 1. Dit wetsontwerp is nog niet definitief en kan eventueel nog gewijzigd worden. Mon3aan volgt dit uiteraard verder voor u op.

 

Relancemaatregel voor zelfstandigen

 1. Om de opstart van zelfstandigen te ondersteunen werd voorzien in een relance-overbruggingsrecht.

Om recht te hebben op dit overbruggingsrecht moeten volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

 • Op 3 mei 2020 was de activiteit nog beperkt of verboden;
 • De activiteit mag nu worden uitgevoerd gedurende de volledige kalendermaand zonder beperkingen (behalve social distancing);
 • Er is een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10 % in vergelijking met dezelfde periode in 2018 of 2019;
 • De zelfstandige mag tijdens de maand waarin dit specifieke overbruggingsrecht wordt aangevraagd geen recht hebben op een andere (tijdelijke) overbruggingsrecht.

Het relance-overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 EUR of 1.614,10 EUR met gezinslast.

Voorafbetaling

 1. Tot slot vestigen we de aandacht op de voorafbetalingen die voor 10 juli 2020 dienen te gebeuren.

Naar aanleiding van de coronacrisis werden de percentages voor het derde en het vierde kwartaal verhoogd zodat het uitstellen van de voorafbetaling minder nadelig is. Voor wat de vennootschapsbelasting betreft is het zo dat de percentages variëren naargelang er al dan niet dividenden worden uitgekeerd.

Hieronder een overzicht van de percentages:

Bekijk alle nieuwsberichten


corona maatregelen 2020

Tweede fiscale ‘corona-bazooka’ in de maak

Tweede fiscale ‘corona-bazooka’ in de maak

De eerste corona-bazooka beoogde de liquiditeitsproblemen van bedrijven te waarborgen. Daarom werd voorzien in uitstel van betaling van kredieten, alsook het makkelijker verkrijgen van een overbruggingskrediet. De insteek was duidelijk: bedrijven die gezond waren voor de crisis gezond houden.

Aangezien nu ook de solvabiliteit van de bedrijven onder druk komt te staan ziet de regering zich genoodzaakt om een nieuw pakket maatregelen te voorzien. De krijtlijnen van deze tweede bazooka werden intussen uiteengezet door het kernkabinet. De insteek blijft dezelfde, daarom werd de oplossing gevonden in twee fiscale maatregelen.

De eerste maatregelen omvatten een ‘carry back’-principe: in de personen- en vennootschapsbelasting zullen zelfstandigen en bedrijven de mogelijkheid hebben om de verliezen van 2020 af te trekken van de winst van 2019. Op die manier kunnen de voorafbetalingen teruggevraagd worden en verminderd de aanslag voor het inkomstenjaar 2019 allicht aanzienlijk.

Daar komt nog een wederopbouwreserve bij die kan worden aangelegd om de verliezen van 2020 te neutraliseren. De wederopbouwreserve kan worden aangelegd gedurende de komende drie jaren zodat het geld dat noodzakelijk is om het eigen vermogen terug op peil te brengen kan worden afgetrokken van de winsten van de komende jaren. Dit heeft ook tot gevolg dat gedurende die drie jaren er minder belastingen zullen verschuldigd zijn.

Uiteraard zullen deze maatregelen aan voorwaarden onderworpen zijn. Zo zullen alleen bedrijven die hun personeelsbestand in stand houden in aanmerking komen, waarbij wordt aangenomen dat dit het geval is zo de loonmassa van 2020 minstens 85 % van deze van 2019 bedraagt. De bedrijven zullen geen dividend mogen uitkeren of een kapitaalvermindering doorvoeren, geen eigen aandelen mogen inkopen en tot slot geen transacties naar belastingparadijzen mogen doen.

De maatregelen dienen nog geformaliseerd te worden, en dienen het wetgevend proces nog te ondergaan. Wanneer de maatregelen van kracht zullen zijn is dus op dit ogenblik niet duidelijk.

Mon3aan volgt dit in ieder geval op en bekijkt samen met de klanten of hiervan gebruik kan gemaakt worden.

Bekijk alle nieuwsberichten

fusering Herreman Mon3aan

Accountancykantoren Mon3aan en Herreman fusioneren

Accountancykantoren Mon3aan en Herreman fusioneren

De start van een nieuw groeiverhaal in Aalst

Accountancykantoor Mon3aan blijft ondernemen en brengt een positief verhaal in een negatieve tijd. Het kantoor met vestigingen in Gavere en Aalst fusioneert met accountantskantoor Herreman, een gevestigde waarde in de regio Haaltert, van vader op de kinderen overgedragen. Het woord overname dekt niet echt de lading. Het gaat veeleer om een fusie gebaseerd op honderd procent samenwerking. Zowel Geert als Frank Herreman blijven in het bestuur van het kantoor Herreman. Frank Herreman, de jongste zoon, wordt ook lid van het bestuur van Mon3aan en zal zo meeschrijven aan het groeiverhaal van Mon3aan.

Het verhaal van Mon3aan is er één van ondernemerschap en groei

Mon3aan is ontstaan in 2015 met een zevental medewerkers die uit een groter bedrijf zijn gestapt om hun eigen verhaal te schrijven. Het zou het verhaal worden van Mon3aan, het eerste volledig digitale boekhoudkantoor in België en winnaar van een aantal awards voor hun digitalisering en vernieuwing. “Vier jaar later tellen we al 17 medewerkers”, vertelt Frederik Meert, bestuurder van Mon3aan. “We zijn niet alleen sterk gegroeid in personeel, maar ook in omzet en vestigingsplaatsen. Naast ons kantoor in Gavere beschikken we sinds de opstart ook over een kantoor in Aalst.”

Groeiverhaal in Aalst verderzetten

Om ook voor de vestiging in Aalst een mooi groeiverhaal te kunnen schrijven, besliste Mon3aan om een fusie aan te gaan met het kantoor Herreman in Haaltert. “Om die reden stap ik mee in het bestuur van Mon3aan,” zegt Frank Herreman, als jongste zoon van het familiaal kantoor. Door de fusie groeit het aantal Mon3aan-medewerkers aan tot 23 deskundigen. “Er vallen géén ontslagen, integendeel zelfs, we hebben nog drie vacatures voor ondernemende accountants die willen fungeren als klankbord voor de klanten en ons digitaal verhaal willen uitwerken en ondersteunen”, vertelt Frederik Meert. De samenwerking zal kantoor Herreman in ieder geval naar een hoger niveau van digitalisering en automatisering brengen.

Moeilijk gaat ook!

Het team van Mon3aan blijft ondernemen, ook in deze coronatijden. “Hoewel we al weken overstelpt worden door vragen en problemen van onze klanten, blijven we commercieel bezig, nu via Zoom en Skype. Sinds de start van de coronacrisis hebben we weer tien nieuwe klanten binnengehaald. Het gaat iets moeilijker op afstand, maar het lukt. Hopelijk binnenkort met drie nieuwe medewerkers”, lacht Frederik Meert.

Meer informatie?
Frederik Meert: Mon3aan
Tel: 0478 59 21 61
E-mail: frederik.meert@mon3aan.be
Website: mon3aan.be

Accountantskantoor Mon3aan is pionier in de digitalisering van de klassieke boekhouding en werkt volledig in de cloud. Vanuit hun kantoren in Gavere en Aalst streeft het kantoor ernaar elke klant een perfecte financiële ondersteuning te geven. Het bureau specialiseert zich in boekhouding, accountancy, fiscaliteit, advies en begeleiding bij fusies en overnames.

Bekijk alle nieuwsberichten

alarmbelprocedure corona

De alarmbelprocedure in tijden van corona

De alarmbelprocedure in tijden van corona

Werkt je BV(BA)? Dan weet je allicht dat sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing zijn, waaronder de nieuwe alarmbelprocedure.

Gezien de afschaffing van het kapitaal werd er één en ander gewijzigd in de alarmbelprocedure. Even een korte herhaling: vanaf 1 januari 2020 dient het bestuursorgaan de algemene vergadering verplicht bijeen te roepen wanneer: 1) het netto-actief negatief is of dreigt te worden (dit is de zogenaamde balanstest), of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap volgens de te verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn nog minstens twaalf maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden (dit is de zogenaamde liquiditeitstest). Indien de alarmbelprocedure niet wordt nageleefd riskeert de bestuurder aansprakelijk gesteld te worden.

De coronacrisis laat geen enkele onderneming onberoerd. Of de onderneming werd verplicht gesloten, of de bestellingen nemen in deze bizarre tijden aanzienlijk af, of de toeleverancier werkt niet meer, … De impact is enorm.

Dit is dan ook de reden waarom er snel moet worden ingegrepen zodra er zich problemen beginnen voor te doen. Volgens artikel 2:52 WVV dient het bestuur de algemene vergadering binnen de twee maanden nadat de precaire situatie werd vastgesteld bijeen te roepen. Het bestuur dient dan maatregelen voor te stellen in een bijzonder verslag.

Los van een eventuele onmiddellijke precaire situatie waarbij men onmiddellijk moet ingrijpen, dient het bestuur zich verder de vraag te stellen of de vennootschap tijdens de coronacrisis volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn haar schulden gedurende de volgende twaalf maanden zal kunnen voldoen. Gezien de grote onzekerheid die heerst over het economisch landschap tijdens deze crisis zal deze vraag, misschien op enige uitzonderingen na, negatief dienen beantwoord te worden.

Mondriaan adviseert haar klanten dan ook om dit jaar extra waakzaam te zijn en de alarmbelprocedure diligent toe te passen. Dit gebeurt het best eventueel naar aanleiding van de komende jaarvergaderingen of wanneer eventuele tussentijdse cijfers kunnen voorgelegd worden.

Bekijk alle nieuwsberichten

compensatiepremie corona

Update corona: compensatiepremie en thuiswerkvergoeding

Update corona: compensatiepremie en thuiswerkvergoeding

Compensatiepremie Vlaamse overheid

Aangezien vele ondernemingen geen aanspraak kunnen maken op de hinderpremie, heeft de Vlaamse overheid nu een nieuwe premie ingevoerd: de compensatiepremie.

Deze premie wordt ingevoerd voor de ondernemingen die nog verder mogen werken maar door het coronavirus een omzetverlies hebben geleden van minimaal 60 %. De vergelijking wordt gemaakt tussen de periode van 15 maart 2020 tot 30 april 2020 en dezelfde periode vorig jaar. Voor starters moet het gaan om een omzetdaling van 60 % ten opzichte van het neergelegd financieel plan. VZW’s kunnen ook aanspraak maken op deze premie voor zover zij één persoon voltijds tewerkstellen.

De omvang van de premie verschilt per geval:

 • Per onderneming een éénmalige compensatiepremie van 3.000, 00 EUR
 • Zelfstandigen in bijberoep die bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep hebben ook recht op 3.000, 00 EUR
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996, 89 EUR en 13.993, 78 EUR kunnen een beroep doen op een premie van 1.500, 00 EUR. Let wel: deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een tewerkstelling als werknemer van 80 % of meer.

Een onderneming kan per exploitatiezetel een premie aanvragen, maar dit is wel beperkt tot vijf premies per onderneming.

De aanvraagprocedure zal tevens via VLAIO gebeuren, maar staat op heden nog niet online. We verwachten dat er een verklaring op eer zal moeten worden overgemaakt aan VLAIO met betrekking tot de omzetdaling, waarna dit in een latere fase zal worden gecontroleerd aan de hand van de BTW aangifte van het tweede kwartaal. Mon3aan volgt dit verder voor jou op.

Thuiswerkvergoeding

Nu vele werkgevers thuiswerk organiseren stelde zich de vraag of zij hiervoor een vergoeding kunnen toekennen aan hun werknemers om de kosten te vergoeden die het thuiswerk veroorzaakt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van elektriciteit, verwarming, papier, internet, …  Werkgevers die zo een vergoeding willen toekennen, willen uiteraard zeker zijn dat deze niet belast wordt.

Aangezien de rulingdienst van de federale overheidsdienst Financiën hierover reeds veel vragen mocht ontvangen hebben ze, zeer uitzonderlijk, een ontwerpaanvraag opgesteld voor bedrijven die hierover fiscale zekerheid wensen. Deze ontwerpaanvraag vind je op https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19.

Concreet houdt de aanvraag een tijdelijke thuiswerkvergoeding in die het gevolg is van de coronacrisis. Alle werknemers kunnen dezelfde vergoeding van maximaal 126, 94 EUR per maand ontvangen.

De werkgevers zijn niet verplicht om een rulingaanvraag in te dienen, maar een ruling biedt fiscale zekerheid. De rulingdienst zal snel een beslissing nemen voor bedrijven die nog geen policy omtrent een thuiswerkvergoeding hadden, de aanvraag wordt de week na de indiening ervan behandeld.


update corona maatregelen

Update corona-steunmaatregelen

UPDATE CORONA-STEUNMAATREGELEN

Gezien de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven worden de steunmaatregelen door de overheden op regelmatige basis bijgewerkt. Hieronder volgt een overzicht van de laatste wijzigingen die van groot belang (kunnen) zijn voor jouw onderneming.

Tijdelijke werkloosheid

Een meer dan welkome wijziging situeert zich op het vlak van de tijdelijke werkloosheid. Tijdens deze crisis geldt een vereenvoudigde procedure.

Alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van het coronavirus zal als tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht worden erkend. Deze maatregel geldt vanaf 13 maart 2020 t.e.m. 5 april 2020, en is eventueel verlengbaar tot 30 juni 2020.

De werkgever dient geen mededelingen meer te doen aan de RVA en de aanvraag te motiveren. Het volstaat nu enkel het coronavirus op te geven als reden. De werkgever dient in de elektronische aangifte de tijdelijke werkloosheid aan te geven als overmacht.

In de praktijk volstaat het om ten aanzien van uw sociaal secretariaat de loonberekening correct in te vullen en de tijdelijke werkloosheid aan te geven als werkloosheid door overmacht wegens het coronavirus. De toepasselijke codes verschillen per sociaal secretariaat. Overleg dus met uw sociaal secretariaat indien zij zelf nog geen communicatie hebben uitgestuurd hierover.

Uw sociaal secretariaat vervult dan vervolgens de correcte formaliteiten t.a.v. de RVA.

Verder moeten er door de werkgever geen controlekaarten C3.2A worden afgeleverd.

De werknemers dienen enkel een vereenvoudigd formulier te gebruiken voor de uitkering te bekomen. De toelaatbaarheidsvoorwaarden worden net nagegaan en de werknemer wordt automatisch toegelaten tot de werkloosheidsuitkeringen.

Betaling van verschillende belastingen

Bovenop de normale betaaltermijn zal er een extra termijn van twee maanden worden toegekend, zonder enige nalatigheidsintresten voor de betaling van:

 • vennootschapsbelasting,
 • personenbelasting,
 • belasting van niet-inwoners,
 • rechtspersonenbelasting.

Deze steunmaatregel geldt voor de aanslagen gevestigd vanaf 12 maart 2020.Deze maatregel wordt verder aangevuld met de reeds gekende maatregelen: afbetalingsplan, vrijstelling van intresten en/of kwijtschelding van boetes.

Voor de aanslagen gevestigd voor 12 maart 2020 gelden de eerder aangekondigde steunmaatregelen (afbetalingsplan, vrijstelling van intresten en/of kwijtschelding van boetes) nog steeds.

Betaling van de BTW en bedrijfsvoorheffing

Voor beide geldt er een automatisch uitstel van twee maanden, zonder intresten of boetes. De overige steunmaatregelen (afbetalingsplan, vrijstelling van intresten en/of kwijtschelding van boetes) blijven van toepassing.

De betaalkalender ziet er dan uit als volgt:

 • BTW
  • Maandaangifte:
   • Februari 2020 wordt uitgesteld naar 20 mei 2020
   • Maart 2020 wordt uitgesteld naar 20 juni 2020
  • Kwartaalaangifte:
   • Eerste kwartaal wordt uitgesteld naar 20 juni 2020
 • Bedrijfsvoorheffing
  • Maandaangifte:
   • Februari 2020 wordt uitgesteld naar 13 mei 2020
   • Maart 2020 wordt uitgesteld naar 15 juni 2020
  • Kwartaalaangifte:
   • Eerste kwartaal wordt uitgesteld naar 15 juni 2020

Kredieten voor ondernemingen

De federale overheid heeft samen met de Nationale Bank nieuwe steunmaatregelen uitgevaardigd voor particulieren en bedrijven.

Bedrijven zouden omwille van het coronavirus in financiële moeilijkheden kunnen terechtkomen. Om dit op te vangen werden twee belangrijke maatregelen in het leven geroepen: zes maanden uitstel van betaling aan de banken én de mogelijkheid om een overbruggingskrediet te bekomen gedurende twaalf maanden.

Het uitstel van betaling kan worden aangevraagd door niet-financiële bedrijven, KMO’s en zelfstandigen voor zover zij op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hadden, of op 29 februari 2020 een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen hadden.

Ook voor het aangaan van nieuwe overbruggingskredieten gelden dezelfde voorwaarden:

 • niet-financiële bedrijven, KMO’s en zelfstandigen;
 • geen betalingsachterstand op 1 februari 2020;
 • betalingsachterstand van minder dan 30 dagen op 29 februari 2020.

Dit geldt voor nieuwe kredieten die tussen nu en 30 september 2020 worden verstrekt met een maximale looptijd van twaalf maanden.

De regering stelt 50 miljard ter beschikking als garantie voor deze nieuwe overbruggingskredieten.

Neem contact op met uw bankier om na te gaan wat de mogelijkheden zijn in jouw specifieke situatie.

Bekijk alle nieuwsberichten

financiële corona maatregelen

Update financiële steunmaatregelen coronavirus

UPDATE FINANCIËLE STEUNMAATREGELEN CORONAVIRUS

De Nationale Veiligheidsraad heeft deze week de maatregelen om het coronavirus in te dijken verscherpt. Aangezien deze maatregelen een grote impact hebben op vele ondernemers werden ook de steunmaatregelen door de overheden bijgewerkt. Het betreft voornamelijk het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en de Vlaamse hinderpremie.

Dit is een update op ons vorige artikel over steunmaatregelen

Overbruggingsrecht

Voor wie? Voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in maxi-statuut. De maatregel heeft geen betrekking op zelfstandigen in bijberoep, zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep, gepensioneerden of student-zelfstandigen. De aanvraag kan dus gebeuren voor eenmanszaken, maar ook voor bedrijfsleiders. De startdatum van de zelfstandige activiteit speelt niet langer een rol.

Wanneer?

Indien:

 • Je in een sector werkt die verplicht geheel of gedeeltelijk moet sluiten.
 • Je in de horeca werkt (ook wanneer je nog kan voorzien in afhaalmaaltijden, leveringen of je hotel open blijft).
 • Je door het coronavirus minimaal zeven opeenvolgende dagen de activiteiten hebt moeten staken.

Wat? Bij onderbreking of stopzetting van de zelfstandige activiteit ten gevolge van het coronavirus kan er onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt van het overbruggingsrecht. De volgende uitkeringen worden toegekend:

 • Horeca of andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: voor de maanden maart en april 2020 heb je recht op een maandelijkse uitkering van 1.291,69 EUR (of 1.614,10 EUR met gezinslast).
 • Vrijwillige onderbreking van minimaal zeven dagen: voor de maanden maart en/of april 2020 heb je recht op een maandelijkse uitkering van 1.291,69 EUR (of 1.614,10 EUR met gezinslast) indien je in de betrokken maand minimaal zeven opeenvolgende dagen de activiteit hebt onderbroken.

Hoe? De sociale verzekeringsfondsen hebben elk een eigen aanvraagformulier/-procedure ter beschikking van hun klanten. De ondernemer dient de aanvraag zelf in te dienen. Contacteer jouw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie.

Vlaamse hinderpremie

Wat? De Vlaamse overheid heeft besloten de hinderpremie uit te breiden naar alle ondernemers die omwille van het coronacrisis verplicht moeten sluiten.

De voorwaarden zijn:

 1. Je bent:
 • zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep;
 • een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdse werknemer;
 • verenigingen en VZW’s komen ook in aanmerking in zoverre zij tevens één voltijdse werknemer tewerkstellen.
 1. De onderneming of de zelfstandige is actief volgens het KBO.
 2. De onderneming heeft een actieve uitbatingszetel in het Vlaams Gewest.
 3. De premie wordt per onderneming toegekend op basis van het ondernemingsnummer.
 4. Per onderneming kan slechts één premie worden toegekend.

Je kan per exploitatiezetel een hinderpremie ontvangen, voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één personeelslid voltijds wordt tewerkgesteld. Elke onderneming kan maximaal vijf premies ontvangen.

Voor horecazaken volstaat het sluiten van de eetruimte om van de premie te kunnen genieten. Dit geldt ook indien er wel nog afhaalmogelijkheden bestaan.

De bedragen van de premie blijven ongewijzigd:

 • Volledige sluiting: 4.000,00 EUR en na 21 dagen 160,00 EUR/dag
 • Gedeeltelijke sluiting: 2.000,00 EUR en na 21 dagen 160,00 EUR/dag

Hoe? De Vlaamse overheid heeft aangekondigd dat vanaf 23 maart 2020 de aanvragen zullen kunnen ingediend worden. Er werd wel reeds aangekondigd dat de aanvraag enkel online met behulp van de e-ID (of andere digitale sleutel) zal kunnen worden ingediend.

Bekijk alle nieuwsberichten

tijdelijke werkloosheid bedienden

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden in a nutshell

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN IN A NUTSHELL

Aangezien de coronavirus een enorme impact heeft op de ondernemingen is de kans reëel dat je als ondernemer gedurende de komende weken zal overwegen om de tewerkstelling geheel of gedeeltelijk te schorsen. We bespreken daarom dan ook in het kort de aanvraagprocedures voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden.

Voor de tijdelijke schorsing van de tewerkstelling van bedienden zijn er twee procedures, namelijk de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Voor ondernemingen die nog niet werden erkend als onderneming in moeilijkheden, bestaat deze procedure uit twee delen:

 1. erkenning als onderneming in moeilijkheden bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO);
 2. aanvraag tijdelijke werkloosheid bij de RVA.

Erkenning FOD WASO

De onderneming dient een erkenning te bekomen van de minister van werk wegens uitzonderlijke omstandigheden, zoals de coronacrisis, die op korte termijn een substantiële daling tot gevolg hebben van:

 • productie,
 • omzet,
 • bestellingen.

De aanvraag dient via gemotiveerd en aangetekend schrijven te gebeuren aan:

Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen

FOD WASO

Ernest Blerotstraat 1

1070 BRUSSEL

Aan deze aanvraag dient een ondernemingsplan te worden toegevoegd.

Een model van aanvraag en template voor een ondernemingsplan kan je terugvinden op onderstaande pagina:

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11.

Opgelet: Indien er een sectorale of ondernemings-CAO van toepassing is dient de erkenning niet meer te worden aangevraagd en kan de onderneming zich meteen richten tot de RVA. Raadpleeg de website van FOD WASO voor nazicht van de sectorale CAO’s.

Aanvraag RVA

Om de aanvraag bij de RVA te vervolledigen dien je het formulier C106A in te vullen en per aangetekend schrijven over te maken aan het bevoegde RVA kantoor. Je voegt bij de aanvraag een kopij van de erkenningsaanvraag aan de FOD WASO toe.

Je kan het formulier terugvinden via deze link: https://www.rva.be/nl/formulieren/c106a.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Tijdens de duurtijd van de erkenningsprocedure bij FOD WASO kan je als onderneming een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze aanvraag kan enkel gebeuren indien je kan aantonen dat de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden werd aangevat. Je voegt dus best kopij van de aanvraag aan FOD WASO toe.

Je richt de aanvraag aan het bevoegd RVA kantoor, die binnen de 3 werkdagen na ontvangst van het volledige dossier beslist. In de aanvraag vermeld je best volgende gegevens:

 • gegevens van de onderneming,
 • datum waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan,
 • uiteenzetting van de gebeurtenis,
 • voorziene werkloosheidsduur (max. 3 maanden),
 • identiteit van de betrokken werknemers.

De schriftelijke aanvraag kan gebeuren via aangetekend schrijven of per fax gericht aan het bevoegde kantoor. De aanvraag kan ook elektronisch gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > Sociale risico’s > Tijdelijke werkloosheid).

Bekijk alle nieuwsberichten

maatregelen corona

Overzicht financiële steunmaatregelen coronavirus voor ondernemers

OVERZICHT FINANCIËLE STEUNMAATREGELEN CORONAVIRUS VOOR ONDERNEMERS

Dit artikel heeft een update

 

OVERZICHT FINANCIËLE STEUNMAATREGELEN CORONAVIRUS VOOR ONDERNEMERS

De ondernemers worden op verschillende manieren hard getroffen door de coronacrisis. Er werden dan ook een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen door de overheden, naast de reeds bestaande mogelijkheden voor ondernemingen in moeilijkheden. Hierna volgt dan ook een handig overzicht van de steunmaatregelen waarop ondernemers beroep kunnen doen. We lichten telkens toe welke maatregel wanneer en hoe moet worden aangevraagd.

Werkgeversbijdragen RSZ

Wat? Voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 kan er een minnelijk afbetalingsplan worden bekomen voor de werkgeversbijdragen.

Wanneer? De aanvraag moet worden ingediend na ontvangst van het betaalbericht, nadat de schuld is ontstaan.

Hoe? De onderneming dient een online-aanvraagformulier in te vullen (https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm#)

Bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting

Wat? Voor deze belastingen kan er een afbetalingsplan worden aangevraagd, een vrijstelling van de nalatigheidsintresten of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Wanneer? De aanvraag dient uiterlijk 30/06/2020 te gebeuren na ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.

Hoe? Het formulier ‘Aanvraag coronavirus’ dient ingevuld te worden bezorgd aan het bevoegd regionaal invorderingscentrum (RIC). Dit mag per e-mail. Voor Oost-Vlaanderen kan dit bijvoorbeeld op het e-mailadres ric.oost-vlaanderen@minfin.fed.be. (Formulier te verkrijgen via https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19)

Sociale bijdragen

Wat de sociale bijdragen betreft zijn er verschillende mogelijkheden.

Uitstel van betaling

Wat? Voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 kan er een uitstel van betaling worden aangevraagd, dit zonder verhogingen of intresten. De betalingsdata worden als volgt uitgesteld:

 • Eerste kwartaal 2020: van 31/03/2020 naar 31/03/2021
 • Tweede kwartaal 2020: van 30/06/2020 naar 30/06/2021

Wanneer?

 • Voor 31/03/2020 om voor het eerste en het tweede kwartaal uitstel te krijgen
 • Voor 15/06/2020 om voor het tweede kwartaal uitstel te krijgen

Hoe? De aanvraag dient schriftelijk te worden gericht aan het sociaal verzekeringsfonds. Je vermeldt het best de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam en woonplaats zelfstandige
 • Naam en zetel bedrijf
 • Ondernemingsnummer

Vermindering voorlopige bijdragen

Je kan eventueel de sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van het inkomen. Dit is natuurlijk nog koffiedik kijken zodat het wordt aangeraden eerst en vooral uitstel van betaling te bekomen van de sociale bijdragen. Indien je alsnog een vermindering van de voorlopige bijdrage wenst te bekomen neem je het best contact op met het sociaal verzekeringsfonds aangezien elk fonds eigen formulieren gebruikt. Deze maatregel is aangewezen indien de inkomsten in ieder geval lager zijn dan deze van 2017.

Vrijstelling van bijdragen

Hiervoor kan je ook een aanvraag richten tot je sociaal verzekeringsfonds, maar weet wel dat er geen pensioenrechten worden opgebouwd gedurende de vrijstelling. Zoals hierboven reeds aangekaart wordt best eerst uitstel van betaling bekomen.

Overbruggingsrecht

Wat? Bij onderbreking of stopzetting van de zelfstandige activiteit ten gevolge van het coronavirus kan er onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt van het overbruggingsrecht. Er werd reeds een versoepeling van de huidige regeling aangekondigd, maar dit moet nog geformaliseerd worden. De volgende uitkeringen zouden worden toegekend:

 • 322,92 EUR per week (403,52 EUR met gezinslast)
 • 1.291,69 EUR per maand (1.614,10 EUR met gezinslast)

Wanneer? Bij sluiting van minimaal zeven dagen.

Hoe? De aanvraagprocedure dient nog te worden geformaliseerd bij de sociale verzekeringsfondsen.

Vlaamse hinderpremie

Wat? Indien je verplicht de zaak moet sluiten, al dan niet volledig, heb je recht op de Vlaamse hinderpremie. Ook zaken die overschakelen op afhaalmogelijkheden, zoals restaurants, brasseries, … hebben hier recht op. De premie (per ondernemer) bedraagt:

 • Volledige sluiting: 4.000,00 EUR en na 21 dagen 160,00 EUR/dag
 • Gedeeltelijke sluiting: 2.000,00 EUR en na 21 dagen 160,00 EUR/dag

Hoe? De aanvraag dient te gebeuren via Vlaio, maar momenteel dient de aanvraagprocedure nog te worden opgesteld. To be continued…

Tip

Vraag in ieder geval voor 31/03/2020 uitstel van betaling aan bij jouw sociaal verzekeringsfonds voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Zo bekom je in ieder geval even financiële ademruimte en kunnen de andere maatregelen alsnog in overweging worden genomen.

Bekijk alle nieuwsberichten