corona maatregelen

Corona maatregelen

Nieuwe corona maatregelen voor ondernemers, zelfstandigen en werknemers.

De belangrijkste maatregelen voor de werkgevers en werknemers zetten we hier kort op een rijtje.

Het overbruggingsrecht

 • Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, wordt het ‘Corona-overbruggingsrecht’ verdubbeld. Iemand zonder gezinslast krijgt zo € 2.583. Iemand met kinderen ten laste krijgt € 3.226.
 • Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel een belangrijk verlies lijdt, wordt het ‘Overbruggingsrecht heropstart’ verlengd.

Nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme

Concreet zal iedere ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020.  Ook cafés en restaurants die verplicht werden te sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting.
Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.
De maximale steun bedraagt    
Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:

 • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer

Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants:

 • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
 • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers
 • Cafés en restaurants moeten omzetdaling niet aantonen
  Uitbaters van cafés en restaurants die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen.
  Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling aantonen.
  Ook voor de cafés en restaurants bedraagt de subsidie 10% van de omzet, exclusief btw, met een maximale subsidie van € 7.500 tot 9 werknemers en maximaal € 15.000 vanaf 10 werknemers.

Wanneer aanvragen?
Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Dit zal pas vanaf eind november mogelijk zijn. Wil je als eerste weten wanneer je kan aanvragen? Schrijf je dan hier in voor de VLAIO corona-update voor bedrijven.
De subsidieaanvraag wordt ten laatste op 31 december 2020 ingediend voor wat betreft de periode tot 15 november of 18 november en ten laatste op 15 februari 2021 voor wat betreft de periode die eindigt op 31 december 2020.

Vlaams beschermingsmechanisme augustus-september
Voor omzetdaling van minimaal 60% in de maanden augustus en september 2020, kan je nog tot en met 15 november 2020 het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.
Klik daarvoor op deze link: een premie voor ondernemingen in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperkingen ondervinden door de coronamaatregelen

Opnieuw corona werkloosheid voor alle ondernemingen

Zoals verwacht kunnen alle ondernemingen, getroffen door de coronacrisis, opnieuw gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona met sterk vereenvoudigde procedure (corona werkloosheid). In dit stelsel bedraagt de uitkering 70% van een geplafonneerd maandloon aangevuld met een RVA- toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. De regeling geldt zowel voor situaties van overmacht als voor situaties van werkgebrek ingevolge de coronacrisis. De regeling zal gelden tot 31 maart 2021. Ze kan verlengen.

Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind

De bestaande mogelijkheden om tijdelijke werkloosheid te krijgen voor opvang van een kind, worden uitgebreid. Meer situaties zullen in aanmerking komen.

Supplement eindejaarspremie voor werknemers met veel tijdelijke werkloosheid

De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Concreet: zij die minstens 52 dagen tijdelijke werkloosheid hebben, ontvangen 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop deze 52 dagen. Wie in aanmerking komt, krijgt sowieso minimum 150 euro.

Gedeeltelijke tussenkomst overheid in financiering vakantiegeld 

De regering verbindt er toe om deels tussen te komen in de financiering van het vakantiegeld. Bij de berekening van het vakantiegeld worden dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld, wat voor de werkgevers een zware financiële last met zich meebrengt.

Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage derde kwartaal 2020

De regering breidt een eerder besliste vrijstellingsregeling – initieel bestemd voor de horeca en evenementensector – uit naar de sectoren die verplicht moeten sluiten. Het gaat om een (gedeeltelijke) compensatie van patronale sociale zekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal 2020. De toekenning door RSZ zal gebeuren via een creditnota. Per onderneming zal men een plafond aan totaal vrijstellingsbedrag hanteren. Bovendien kunnen ook toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten ervan gebruik maken in zoverre ze een omzetverlies van 65% kunnen aantonen. Dit is een tweede uitbreiding van de doelgroep, maar voor deze werkgevers stelt men een bijkomende voorwaarde.

Verlenging verlaging BV werkloosheidsuitkering

Het tarief BV op de wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid verlaagt voor uitkeringen die vanaf 01.05.2020 tot en met 31.12.2020 worden betaald. Het tarief BV verlaagt van 26,75 % naar 15 %.  Deze verlaging geldt niet voor de extra-wettelijke uitkeringen. Op het vlak van de berekening van de eindbelasting wijzigt er niets. Deze maatregel wordt tijdelijk verlengd in 2021.

Verlenging individueel uitstel betaling belastingen

De mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten wordt verlengd.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft op niveau van werkloosheidsuitkering

De arbeidsongeschiktheidsuitkering behoudt men op het niveau van de werkloosheidsuitkering. Zo zal een werknemer die arbeidsongeschikt is, geen lagere ziekte-uitkering ontvangen dan de tijdelijk werkloze.

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen, krijgen toegang tot de kunstenaarswerkloosheid. (Deze maatregel is niet nieuw).

Verlenging degressiviteit definitieve werkloosheidsuitkering

Zoals afgesproken met de sociale partners, verlengt de regering de bevriezing van de degressiviteit van de definitieve werkloosheidsuitkeringen tot 31 december 2020. Alvast tot die datum zien de volledig werklozen hun uitkeringen niet zakken.

Tijdelijk werklozen aan de slag in vitale sectoren met behoud van werkloosheidsuitkering

Tot 31 oktober konden tijdelijk werklozen het werk tijdelijk hervatten in een vitale sector (land-, tuin-, en bosbouw) met  behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering. Die maatregel gold ook voor werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT-ers). Voor tijdelijk werklozen wordt de maatregel nu verlengd. Het is onduidelijk of dit ook het geval is voor de SWT-ers. De groep van vitale sectoren wordt bovendien uitgebreid met de zorgsector en het onderwijs.

Maatregelen voor gepensioneerden:

 • Verlenging van de cumulmogelijkheid tussen de werkloosheidsuitkering en het pensioen van werkende gepensioneerden die tijdelijk werkloos worden. Die cumulmogelijkheid bestaat vandaag enkel nog (tot 31 december 2020) voor zij die corona werkloosheid kunnen inroepen.
 • De pensioenopbouw van werknemers die tijdelijk werkloos zijn, wordt veilig gesteld.
 • Er wordt voorzien in een cumulmogelijkheid tussen het pensioen en het loon van de gepensioneerde die opnieuw aan de slag gaat in de zorg- of de onderwijssector. Men wil vermijden dat de gepensioneerde een deel van zijn pensioen verliest.

Seizoenarbeid: verdubbeling quotum dagen in 2021 + tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine

Enerzijds voorziet men, net zoals voor 2020, voor alle seizoenwerknemers het dubbele quotum aan dagen voor het jaar 2021. Anderzijds verlengt men de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.

Maatregelen specifiek voor de zorgsector

 • Het personeel van de federale gezondheidssectoren krijgt een solidariteitspremie van 300 EUR, uitbetaald in de vorm van consumptiecheques.
 • Voor het ziekenhuispersoneel (werknemers en zelfstandigen) komt een eenmalige financiële compensatie.
 • Het quotum vrijwillige overuren wordt tot 220 uren verhoogd.
 • Werknemers zullen gemakkelijker tijdelijk naar de zorgsector kunnen worden gedetacheerd.
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de zorgsector (zie boven reeds toegelicht).
 • Tijdelijk werklozen mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever in de zorg.
 • Vrijwilligers mogen in de commerciële ziekenhuizen worden ingezet.
 • Gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan in de zorgsector zullen geen deel van hun pensioen verliezen (zie boven reeds toegelicht).

Dit zijn de belangrijkste steunmaatregelen in een notendop. Zodra we meer gedetailleerde informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte.

Bron: www.premier.be & VLAIO (https://bit.ly/36x146G)


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


online boekhouden met exact online

Online accounting met Exact Online

Op zoek naar een up-to-date uitgave over computerboekhouden met Exact Online?

Met trots kunnen wij meedelen dat onze collega bij Mon3aan, Steffi van Lierde, heeft meegeschreven aan het boek Online Accounting met Exact Online. Door haar rijke ervaring met het boekhoudpakket heeft ze besloten om deze kennis te delen zodat studenten hierover kunnen bijleren en later kunnen toepassen in hun beroep. Het is geschikt voor gebruik in de klas, maar ook voor afstandsleren en zelfstudie. Samen met lectoren, Lindsay De Block (Hogeschool Gent), Siem de Ruijter (UC Leuven Limburg) en Els Tryssesoone (Odisee) werd het praktische boek tot stand gebracht.

Inhoud van het boek

Allereerst is er een algemene introductie van het onlinepakket Exact Online: wat zijn de verschillende modules, hoe creëer je een dossier en hoe gebruik je de verschillende iconen en sneltoetsen?

Vervolgens kan je aan de hand van twee uitdagende cases je kennis van Exact Online en het computerboekhouden in de praktijk omzetten. Topics zijn:

 • openingsbalans
 • aankoopverrichtingen en het aankoopdagboek
 • verkoopverrichtingen en het verkoopdagboek
 • financiële verrichtingen en dagboeken
 • openstaande klanten en leveranciers
 • import van vreemde valuta
 • afsluitverrichtingen met afschrijvingen

Je kan met dit boek aan de slag zonder enige voorkennis van Exact Online. De auteurs hebben onderwijservaring van verschillende hogescholen gecombineerd met kennis uit de praktijk.

Als je het graag zelf eens leest, kan je het boek met werkboek online vinden op de website van Van Inhttps://school.vanin.be/online-accounting-met-exact-online-2020.html. Veel lees/leerplezier!


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


Steunpakket na sluiting horeca door corona

Batterij aan steunmaatregelen naar aanleiding van nieuwe regels Corona

Na het inroepen van de ondersteuningspremie en de coronabazooka hebben de regeringen opnieuw enkele steunmaatregelen aangekondigd, specifiek voor de horecasector.

Na de nieuwe verstrengde maatregelen van 16 oktober 2020 heeft de federale regering in samenspraak met de deelstaten een plan klaarliggen om de getroffen sectoren en bedrijven compensatiesteun te bieden. Wij zorgen voor een overzicht van de maatregelen en leggen uit wie er recht heeft op wat.

Voor wie zijn de steunmaatregelen geldig?

 • In brede zin gaat het om alle getroffen bedrijven door de nieuwe verstrengde maatregelen door de regering (van 16 oktober 2020), in het bijzonder de cateraars, cafés & restaurants.
 • Alle getroffen bedrijven dienen na te gaan of ze gedurende de periode 1 oktober tot 15 november 2020 een omzetverlies hebben geleden van meer dan 60%. Indien uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet, kan u aanspraak maken op compensatiesteun.

Over welke bedragen spreekt men dan?

 • Bedrijven kunnen steun krijgen tot 10% van de omzet, gerealiseerd in 2019. Startende bedrijven, die nog geen referentieperiode hebben, kunnen vergelijken met een gelijkaardige periode in datzelfde jaar. Ook zij kunnen steun verwachten tot 10% van de omzet in de referentieperiode.
 • Het gaat om maximum 11.250,00 EUR voor bedrijven met minder dan 10 werknemers. Indien een bedrijf meer dan 10 werknemers in dienst heeft, gaat het om maximum 22.500,00 EUR.

Additionele steunmaatregelen blijven van kracht

Naast bovenstaande compensatiesteun kunnen bedrijven blijven beroep doen op de bestaande maatregelen. Waaronder:

 • Overbruggingsrecht (werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen). Hier is tevens sprake van een verdubbeling, maar dient nog bevestigd te worden.
 • Uitstel van betaling
 • Kwijtschelding van RSZ
 • Tijdelijke werkloosheid tot einde jaar (dit was reeds bevestigd door de federale regering)

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


duurzaamheid mon3aan

Duurzaam ondernemen bij Mon3aan

Wat maakt Mon3aan zo duurzaam?

duurzaamheid mon3aan

Ons milieu vormt een hot topic de laatste tijden. We doen ons best om thuis zo duurzaam mogelijk te leven. We sorteren ons afval, proberen minder de wagen te nemen, zijn spaarzaam met water, … Dit doen we allemaal thuis. Maar wat op kantoor?

Wel, bij Mon3aan hechten wij groot belang aan duurzaam ondernemen en doen wij dan ook ons uiterste best om dagelijks een steentje bij te dragen aan het milieu. Op de dag van de duurzaamheid lichten wij graag kort toe hoe wij bij Mon3aan zorgen voor een kleinere ecologische voetafdruk?

Duurzaam ondernemen in 3 stappen

 1. In de eerste plaats is Mon3aan een volledig digitaal kantoor en vormen wij een paperless office. We hebben onze printer buiten gegooid en drukken dus niets meer af op papier. Onze klanten leveren alles digitaal aan en werken dus samen met ons mee aan een beter milieu.
 2. Wij hebben het kantoorgebouw voorzien van zonnepanelen zodat we ook zelf energie opwekken. Daarnaast zullen wij investeren in een milieu vriendelijk wagenpark door in de toekomst hybride wagens aan te schaffen voor haar personeelsleden. Nog eind dit jaar wordt een deel van het wagenpark in die zin vernieuwd!
 3. Verder zijn er verschillende containers voorzien zodat wij ons afval steeds correct kunnen scheiden en sorteren. Bij Mon3aan houden we ook van groen, daarom werden rondom het kantoorgebouw verschillende groenvoorzieningen aangeplant om zo de fauna en de flora nog een kleine boost te geven.

Het zijn kleine stappen voor ons maar grote stappen voor het milieu! Bij Mon3aan trachten wij zoveel mogelijk duurzaam te handelen.

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


corona covid finance digitalisatie

Digitale transformatie bij bedrijven schakelt een versnelling hoger door covid-19

Digitale transformatie bij bedrijven schakelt een versnelling hoger door covid-19

corona covid finance digitalisatie

De Coronacrisis heeft als eerste een belangrijke impact op onze gezondheid maar zet tevens ook enorme druk op onze economie. Voor veel ondernemingen is Corona een wake-up call geweest. Men moest zich in allerijl opnieuw uitvinden en dankzij digitale toepassingen slagen ondernemingen erin hun bedrijf van op afstand draaiende te houden en kunnen hun medewerkers van thuis uit werken.

‘Digitalisering’ is een term die we in combinatie met ‘COVID-19’ de afgelopen weken en maanden verschillende malen hebben gehoord in de media. Via allerlei kanalen werd er ontzettend veel informatie verspreid omtrent digitalisatie want technologie blijkt in deze crisis onmisbaar. Digitaal werd opeens voor sommige bedrijven de enige manier van werken. Zowel voor werknemers als werkgevers kan de overvloed aan informatie, de vele verschillende softwaretoepassingen angst gaan inboezemen, want voor velen onder hen was dit voor COVID-19 nog deels onbekend terrein. Daarom is het ook van belang om als ondernemer alert te blijven dat je tijdens de snelle digitale transformatie ook de juiste beslissingen neemt. Want eenmaal alles werd geïmplementeerd en geconverteerd, is het nadien moeilijk om bepaalde zaken terug te draaien of aan te passen.

Ongeacht voor welke sector, de digitalisatie van gegevens en data voor de KMO is in het begin ook heel intensief. De reden hiervan is dat de nieuwe systemen moeten geïmplementeerd worden, medewerkers moeten worden omgeschoold en vooral alle softwaresystemen moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Digitalisatie op zich alleen mag geen doelstelling zijn omdat enkel het digitaliseren van gegevens en data geen rechtstreekse meerwaarde oplevert. De echte toegevoegde waarde wordt pas gecreëerd als alle gedigitaliseerde gegevens en data aan elkaar gekoppeld worden en met elkaar kunnen communiceren zodat de informatie up to date en volledig kan geïnterpreteerd worden. Digitalisering moet men beschouwen als een uitdaging. Als ondernemer moet men zich kunnen concentreren op de kerntaken van zijn onderneming. Digitalisatie is hiervoor een noodzaak. 

De versnelling in het traject van digitalisering zal in de toekomt zeker blijvend zijn. Echter zullen ook een aantal digitale activiteiten opnieuw afgebouwd worden, zoals nu reeds het geval is. Zo hebben we ontdekt dat bepaalde meetings perfect en heel efficiënt online verlopen, maar hebben we ook mogen ervaren dat andere meetings hierdoor net minder makkelijk verlopen. Ook missen we het sociale contact. Volledig thuiswerken is dus zeker niet het nieuwe normaal.

Om de juiste beslissingen te nemen bij de digitale transformatie van je bedrijf is het belangrijk om de volledige workflow van je onderneming, alsook de administratie uit te tekenen. Hierbij dienen alle knelpunten in de bedrijfsprocessen geanalyseerd te worden. Voor elk knelpunt zoek je een digitale oplossing. Besteed bij de keuze van de software ook voldoende aandacht dat de verschillende softwaretools met elkaar communiceren zodat je één geïntegreerd platform hebt. Maak als ondernemer de juiste keuze van proven software en laat je hierbij ook ondersteunen waar nodig. Ben je van plan om een belangrijk digitaal transformatieproject uit te voeren dat op korte termijn ook wordt geïmplementeerd? Vergeet dan zeker niet om eens een kijkje te nemen op de website van VLAIO. Er is namelijk een subsidie voor digitale transformatieprojecten waarbij de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen wil steunen. Het doel van deze subsidie is ervoor te zorgen dat je beroep kan doen op een externe dienstverlener zodat de digitale transformatie succesvol kan verlopen. De vereiste is wel dat je samenwerkt met een externe dienstverlener, al dan niet in combinatie met inzet van je eigen personeel.

Bedrijven die reeds een digitale transformatie zijn ondergaan voor de Coronacrisis zullen daar nu zonder enige twijfel de vruchten van plukken. Deze crisis zal ons ons later ook herinneren aan het moment waarop de digitalisering in sneltempo werd doorgevoerd bij vele bedrijven om zo hun dagdagelijkse taken te kunnen blijven uitoefenen.

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


corona update

Nieuwe corona-steunmaatregel: ondersteuningspremie

Nieuwe corona-steunmaatregel: ondersteuningspremie

corona update

Na de geleidelijke heropstart van vele sectoren, ondervinden ondernemingen nog steeds hinder. Het garanderen van de veiligheid geeft tot gevolg dat men niet met volle capaciteit kan werken. De Vlaamse overheid heeft als oplossing hiervoor ‘de corona ondersteuningspremie’ gecreëerd, zijnde een eenmalige premie van 2.000, 00 EUR. Voor mensen die een bijberoep uitoefenen bedraagt deze 1.000, 00 EUR.Om in aanmerking te komen voor deze nieuwe ondersteuningspremie moet men aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je bent een onderneming die steeds open was of recent geopend is, met een omzetdaling van 60%. Dit verlies moet geleden zijn t.o.v. periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode in 2019:
  –   Je bent een onderneming die initieel niet moest sluiten en je kwam in aanmerking  voor de corona compensatiepremie dan dien je het omzetverlies te vergelijken met de periode van 1 mei 2020 tot 31 mei 2020 met dezelfde periode vorig jaar.
  –   Je bent een onderneming die verplicht was te sluiten en je kwam in aanmerking voor de corona hinderpremie, dan moet je het omzetverlies vergelijken met de periode van vorig jaar die overeenstemt met de eerste maand na heropening. De volgende heropeningsdata worden in aanmerking genomen:

  18 april 2020:  Doe-het-zelfzaken en tuincentra

  20 april 2020:  Dierenpensions/-hotels

  4 mei 2020:  Stoffenwinkels

  11 mei 2020:  Detailhandel

  18 mei 2020: Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, …), sportaccommodaties, musea, dierentuinen, …

  8 juni 2020:  Horeca en toerisme

  1 juli 2020: Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s, casino’s en speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, publiek toegankelijke zwembaden, feestzalen, ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden.

  Indien je bijvoorbeeld met ingang vanaf 8 juni 2020 terug aan de slag kon dien je de periode 8 juni 2020 – 8 juli 2020 te vergelijken met de periode 8 juni 2019 – 8 juli 2019.

  –   In alle gevallen geld dat de onderneming effectief terug open is en haar activiteiten heeft heropgestart voor 20 juli 2020.

 

 • De volgende (rechts)personen komen in aanmerking voor deze premie:
  –   Zelfstandige in hoofdberoep
  –   
  Zelfstandig in bijberoep met een inkomen in 2019 van minstens 13.993, 78 EUR
  –   
  Zelfstandig in bijberoep met een inkomen in 2019 tussen 6.996, 89 EUR en 13.993, 78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld.
  –   
  Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid naar privaat recht, een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut, een vereniging met economische activiteit die minstens 1 voltijdsequivalent personeelslid tewerkstelt.

 

 • Uiteraard dient de onderneming, net zoals voor de andere premies, over een actieve exploitatiezetel beschikken in Vlaanderen.

 

 • Deze premie bedraagt 2.000, 00 EUR voor ondernemingen en 1.000, 00 EUR voor zelfstandigen in bijberoep. Je kan per exploitatiezetel een hinderpremie ontvangen, voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één personeelslid voltijds wordt tewerkgesteld. Elke onderneming kan maximaal vijf premies ontvangen.

 

 • Opgelet: bepaalde ondernemingen komen niet in aanmerking voor de ondersteuningspremie zoals holdings, patrimoniumvennootschappen, managementvennootschappen, vennootschappen die een schuld hebben ten aanzien van VLAIO wegens terugvordering van de hinder- of compensatiepremie, alsook ondernemingen die nog niet op 1 mei 2020 opgestart waren.

Samenvattend: Indien je als onderneming ondertussen terug aan de slag bent, maar ten gevolge van het gebrek aan volle capaciteit een omzetverlies lijdt van 60 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, vergeet dan zeker niet de ondersteuningspremie aan te vragen via VLAIO voor 15 augustus 2020.

Bekijk alle nieuwsberichten


update relance maatregelen

Zomer-update: relancemaatregelen

update relance maatregelen

Zomer-update: relancemaatregelen

Hoewel het leven stilletjes aan terug zijn normale gang gaat zinderen de effecten van de coronacrisis in de ondernemingswereld nog na.

Daarom bundelt Mon3aan voor jou de steunmaatregelen nogmaals samen om met een gerust gemoed aan de zomer te kunnen beginnen.

Fiscale relancemaatregelen

Momenteel is een belangrijk wetsontwerp hangende in het parlement. Dit wetsontwerp voorziet namelijk in een pakket aan fiscale maatregelen om de impact van de coronacrisis te temperen.

 1. De eerste maatregel betreft een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De doorstorting zou gelijk zijn aan 50 % van het verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus, en de totale bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020.

Deze steunmaatregel is uiteraard aan voorwaarden onderworpen:

 • De werkgever moet gedurende minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus;
 • De vrijstelling is pas van toepassing op de bedrijfsvoorheffing na de toepassing van de andere steunmaatregelen in het kader van de bedrijfsvoorheffing. Een eventueel saldo is overdraagbaar;
 • Maximum 20 miljoen euro per werkgever voor de drie weergegeven maanden;
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de vrijstelling indien de vennootschap dividenden uitkeert, een kapitaalvermindering verricht of een inkoop eigen aandelen organiseert binnen de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020, of indien de vennootschap over een participatie beschikt in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs.
 1. Voor KMO’s wordt de investeringsaftrek verhoogd tot 25 % voor vaste activa die worden verworven tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. De termijn van overdraagbaarheid van de investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2019 wordt verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken.
 2. Er werd ook een Tax shelter regeling op maat voorzien voor KMO’s die werden getroffen door de coronacrisis. De KMO’s kunnen een bedrag van maximaal 250.000,00 EUR ophalen bij burgers voor zover zij gedurende de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020 een omzetdaling hebben gekend van minimaal 30 %.

De verworven aandelen mogen niet meer dan 30 % van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen. Inbreng in natura wordt uitgesloten, alsook de combinatie met het verwerven van werkgeversaandelen of Tax shelter voor startende ondernemingen.

De belastingvermindering voor de burgers die aandelen verwerven bedraagt 20 %, is beperkt tot 100.000, 00 EUR en is overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken. De aandelen moeten voor een periode van 5 jaar worden aangehouden.

Ook hier is voorzien dat er geen gebruik kan gemaakt worden van de maatregel zo er dividenden worden uitgekeerd, een kapitaalvermindering wordt doorgevoerd of een inkoop eigen aandelen wordt georganiseerd.

 1. Het BTW-voorschot van december 2020 dient niet te worden betaald. De verschuldigde belasting voor de laatste aangifteperiode zal pas ten laatste op de 20ste dag van de maand die volgt op de aangifteperiode volledig worden betaald.
 2. De belastingvermindering voor giften in de personenbelasting wordt verhoogd naar 60 % in plaats van 45 %.
 3. Om de evenementensector verder te ondersteunen zijn de receptiekosten tijdelijk voor 100 % aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, dit voor uitgaven gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Er werd ook voorzien in een consumptiecheque die door de werkgever kan aangeboden worden aan de werknemers. Deze cheques vormen geen belastbaar inkomen voor de werknemer en zijn voor de werkgever volledig aftrekbaar als beroepskost. De cheques kunnen worden aangeboden tot 31 december 2020.

 1. Dit wetsontwerp is nog niet definitief en kan eventueel nog gewijzigd worden. Mon3aan volgt dit uiteraard verder voor u op.

 

Relancemaatregel voor zelfstandigen

 1. Om de opstart van zelfstandigen te ondersteunen werd voorzien in een relance-overbruggingsrecht.

Om recht te hebben op dit overbruggingsrecht moeten volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

 • Op 3 mei 2020 was de activiteit nog beperkt of verboden;
 • De activiteit mag nu worden uitgevoerd gedurende de volledige kalendermaand zonder beperkingen (behalve social distancing);
 • Er is een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10 % in vergelijking met dezelfde periode in 2018 of 2019;
 • De zelfstandige mag tijdens de maand waarin dit specifieke overbruggingsrecht wordt aangevraagd geen recht hebben op een andere (tijdelijke) overbruggingsrecht.

Het relance-overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 EUR of 1.614,10 EUR met gezinslast.

Voorafbetaling

 1. Tot slot vestigen we de aandacht op de voorafbetalingen die voor 10 juli 2020 dienen te gebeuren.

Naar aanleiding van de coronacrisis werden de percentages voor het derde en het vierde kwartaal verhoogd zodat het uitstellen van de voorafbetaling minder nadelig is. Voor wat de vennootschapsbelasting betreft is het zo dat de percentages variëren naargelang er al dan niet dividenden worden uitgekeerd.

Hieronder een overzicht van de percentages:

Bekijk alle nieuwsberichten


Tweede fiscale ‘corona-bazooka’ in de maak

Tweede fiscale ‘corona-bazooka’ in de maak

De eerste corona-bazooka beoogde de liquiditeitsproblemen van bedrijven te waarborgen. Daarom werd voorzien in uitstel van betaling van kredieten, alsook het makkelijker verkrijgen van een overbruggingskrediet. De insteek was duidelijk: bedrijven die gezond waren voor de crisis gezond houden.

Aangezien nu ook de solvabiliteit van de bedrijven onder druk komt te staan ziet de regering zich genoodzaakt om een nieuw pakket maatregelen te voorzien. De krijtlijnen van deze tweede bazooka werden intussen uiteengezet door het kernkabinet. De insteek blijft dezelfde, daarom werd de oplossing gevonden in twee fiscale maatregelen.

De eerste maatregelen omvatten een ‘carry back’-principe: in de personen- en vennootschapsbelasting zullen zelfstandigen en bedrijven de mogelijkheid hebben om de verliezen van 2020 af te trekken van de winst van 2019. Op die manier kunnen de voorafbetalingen teruggevraagd worden en verminderd de aanslag voor het inkomstenjaar 2019 allicht aanzienlijk.

Daar komt nog een wederopbouwreserve bij die kan worden aangelegd om de verliezen van 2020 te neutraliseren. De wederopbouwreserve kan worden aangelegd gedurende de komende drie jaren zodat het geld dat noodzakelijk is om het eigen vermogen terug op peil te brengen kan worden afgetrokken van de winsten van de komende jaren. Dit heeft ook tot gevolg dat gedurende die drie jaren er minder belastingen zullen verschuldigd zijn.

Uiteraard zullen deze maatregelen aan voorwaarden onderworpen zijn. Zo zullen alleen bedrijven die hun personeelsbestand in stand houden in aanmerking komen, waarbij wordt aangenomen dat dit het geval is zo de loonmassa van 2020 minstens 85 % van deze van 2019 bedraagt. De bedrijven zullen geen dividend mogen uitkeren of een kapitaalvermindering doorvoeren, geen eigen aandelen mogen inkopen en tot slot geen transacties naar belastingparadijzen mogen doen.

De maatregelen dienen nog geformaliseerd te worden, en dienen het wetgevend proces nog te ondergaan. Wanneer de maatregelen van kracht zullen zijn is dus op dit ogenblik niet duidelijk.

Mon3aan volgt dit in ieder geval op en bekijkt samen met de klanten of hiervan gebruik kan gemaakt worden.

Bekijk alle nieuwsberichten

Accountancykantoren Mon3aan en Herreman fusioneren

Accountancykantoren Mon3aan en Herreman fusioneren

De start van een nieuw groeiverhaal in Aalst

Accountancykantoor Mon3aan blijft ondernemen en brengt een positief verhaal in een negatieve tijd. Het kantoor met vestigingen in Gavere en Aalst fusioneert met accountantskantoor Herreman, een gevestigde waarde in de regio Haaltert, van vader op de kinderen overgedragen. Het woord overname dekt niet echt de lading. Het gaat veeleer om een fusie gebaseerd op honderd procent samenwerking. Zowel Geert als Frank Herreman blijven in het bestuur van het kantoor Herreman. Frank Herreman, de jongste zoon, wordt ook lid van het bestuur van Mon3aan en zal zo meeschrijven aan het groeiverhaal van Mon3aan.

Het verhaal van Mon3aan is er één van ondernemerschap en groei

Mon3aan is ontstaan in 2015 met een zevental medewerkers die uit een groter bedrijf zijn gestapt om hun eigen verhaal te schrijven. Het zou het verhaal worden van Mon3aan, het eerste volledig digitale boekhoudkantoor in België en winnaar van een aantal awards voor hun digitalisering en vernieuwing. “Vier jaar later tellen we al 17 medewerkers”, vertelt Frederik Meert, bestuurder van Mon3aan. “We zijn niet alleen sterk gegroeid in personeel, maar ook in omzet en vestigingsplaatsen. Naast ons kantoor in Gavere beschikken we sinds de opstart ook over een kantoor in Aalst.”

Groeiverhaal in Aalst verderzetten

Om ook voor de vestiging in Aalst een mooi groeiverhaal te kunnen schrijven, besliste Mon3aan om een fusie aan te gaan met het kantoor Herreman in Haaltert. “Om die reden stap ik mee in het bestuur van Mon3aan,” zegt Frank Herreman, als jongste zoon van het familiaal kantoor. Door de fusie groeit het aantal Mon3aan-medewerkers aan tot 23 deskundigen. “Er vallen géén ontslagen, integendeel zelfs, we hebben nog drie vacatures voor ondernemende accountants die willen fungeren als klankbord voor de klanten en ons digitaal verhaal willen uitwerken en ondersteunen”, vertelt Frederik Meert. De samenwerking zal kantoor Herreman in ieder geval naar een hoger niveau van digitalisering en automatisering brengen.

Moeilijk gaat ook!

Het team van Mon3aan blijft ondernemen, ook in deze coronatijden. “Hoewel we al weken overstelpt worden door vragen en problemen van onze klanten, blijven we commercieel bezig, nu via Zoom en Skype. Sinds de start van de coronacrisis hebben we weer tien nieuwe klanten binnengehaald. Het gaat iets moeilijker op afstand, maar het lukt. Hopelijk binnenkort met drie nieuwe medewerkers”, lacht Frederik Meert.

Meer informatie?
Frederik Meert: Mon3aan
Tel: 0478 59 21 61
E-mail: frederik.meert@mon3aan.be
Website: mon3aan.be

Accountantskantoor Mon3aan is pionier in de digitalisering van de klassieke boekhouding en werkt volledig in de cloud. Vanuit hun kantoren in Gavere en Aalst streeft het kantoor ernaar elke klant een perfecte financiële ondersteuning te geven. Het bureau specialiseert zich in boekhouding, accountancy, fiscaliteit, advies en begeleiding bij fusies en overnames.

Bekijk alle nieuwsberichten

DE ALARMBELPROCEDURE IN TIJDEN VAN CORONA

De alarmbelprocedure in tijden van corona

Werkt je BV(BA)? Dan weet je allicht dat sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing zijn, waaronder de nieuwe alarmbelprocedure.

Gezien de afschaffing van het kapitaal werd er één en ander gewijzigd in de alarmbelprocedure. Even een korte herhaling: vanaf 1 januari 2020 dient het bestuursorgaan de algemene vergadering verplicht bijeen te roepen wanneer: 1) het netto-actief negatief is of dreigt te worden (dit is de zogenaamde balanstest), of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap volgens de te verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn nog minstens twaalf maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden (dit is de zogenaamde liquiditeitstest). Indien de alarmbelprocedure niet wordt nageleefd riskeert de bestuurder aansprakelijk gesteld te worden.

De coronacrisis laat geen enkele onderneming onberoerd. Of de onderneming werd verplicht gesloten, of de bestellingen nemen in deze bizarre tijden aanzienlijk af, of de toeleverancier werkt niet meer, … De impact is enorm.

Dit is dan ook de reden waarom er snel moet worden ingegrepen zodra er zich problemen beginnen voor te doen. Volgens artikel 2:52 WVV dient het bestuur de algemene vergadering binnen de twee maanden nadat de precaire situatie werd vastgesteld bijeen te roepen. Het bestuur dient dan maatregelen voor te stellen in een bijzonder verslag.

Los van een eventuele onmiddellijke precaire situatie waarbij men onmiddellijk moet ingrijpen, dient het bestuur zich verder de vraag te stellen of de vennootschap tijdens de coronacrisis volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn haar schulden gedurende de volgende twaalf maanden zal kunnen voldoen. Gezien de grote onzekerheid die heerst over het economisch landschap tijdens deze crisis zal deze vraag, misschien op enige uitzonderingen na, negatief dienen beantwoord te worden.

Mondriaan adviseert haar klanten dan ook om dit jaar extra waakzaam te zijn en de alarmbelprocedure diligent toe te passen. Dit gebeurt het best eventueel naar aanleiding van de komende jaarvergaderingen of wanneer eventuele tussentijdse cijfers kunnen voorgelegd worden.

Bekijk alle nieuwsberichten