liquidatiereserve

Liquidatiereserve

Liquidatiereserve uitkeren vanaf 1 januari 2020

liquidatiereserve

 

 

Vanaf aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) kunnen kleine vennootschappen ervoor opteren om jaarlijks een liquidatiereserve aan te leggen. Wat is een liquidatiereserve, wanneer kan het uitgekeerd worden en wat zijn de voor- en nadelen?

1

Wat is een liquidatiereserve?

Een liquidatiereserve is een reserve die kleine vennootschappen ieder jaar kunnen aanleggen uit de boekhoudkundige winst na belastingen. Dit houdt in dat verliezen van vorige boekjaren de aanleg hiervan niet kunnen verhinderen of winsten van vorige boekjaren niet kunnen gebruikt worden om een liquidatiereserve aan te leggen. De liquidatiereserve wordt overgeboekt naar één of meerdere rekeningen van het passief. Dit kan onder de vorm van een beschikbare, onbeschikbare of wettelijke reserve.

Wanneer de liquidatiereserve onder de wettelijke reserve ondergebracht wordt, kon deze vroeger niet voor de vereffening van de vennootschap uitgekeerd worden. Dit is nu anders door het nieuwe vennootschapsrecht waardoor het mogelijk is om deze beschikbaar te maken door middel van een statutenwijziging. Deze kan dan later uitgekeerd worden door een beslissing van de algemene vergadering.

2

Uitkering binnen vijf jaar

Bij het aanleggen van een liquidatiereserve betaalt de vennootschap een bijzondere aanslag van 10%. Deze reserve wordt geplaatst op een afzonderlijke rekening van het passief. We raden aan deze de eerste jaren niet te gebruiken. De wachttermijn begint vervolgens op de eerste dag van het boekjaar na het aanleggen van de liquidatiereserve.

Als de vennootschap beslist om de liquidatiereserve binnen 5 jaar uit te keren, betaald men extra 17% roerende voorheffing voor de liquidatiereserves die aangelegd werden tot aanslagjaar 2018. Vanaf aanslagjaar 2018 betaald men 20% roerende voorheffing indien de reserves worden aangetast binnen deze 5 jaar.

Uitkering na vijf jaar

Als de vennootschap de liquidatiereserve gedurende minstens 5 jaren bijhoudt, wordt de bijkomende roerende voorheffing herleidt naar 5%. De eerste liquidatiereserves werden aangelegd in aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) en dat betekent dat vanaf aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) de eerste 5 jaren verstreken zijn. Wie in aanslagjaar 2015 een liquidatiereserve heeft aangelegd, kan deze vanaf nu voordeliger laten taxeren.

3

Uitkering bij liquidatie

De term liquidatiereserve heeft een achterliggende waarde. Bij het ontbinden of vereffenen van de vennootschap is er geen extra roerende voorheffing meer verschuldigd, zelfs als de uitkering plaatsvindt binnen de 5 jaar.

4

Dubbele uitkeringstest bij BV en CV

Sinds 1 januari 2020 moeten BV’s en CV’s elke vorm van uitkering uit het vermogen onderwerpen aan de netto-actieftest en de liquiditeitstest. Hou er als bestuurder rekening mee dat als deze testen negatief zijn, de geplande uitkering niet kan doorgaan.

5

Voor -en nadelen

Het grote voordeel van de liquidatiereserve is een lagere belastingdruk tegenover een gewone dividenduitkering.

Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan een liquidatiereserve. Belangrijk advies is hier om als zaakvoerder of bestuurder zijn/haar bedrijf goed te kennen zodat wij als accountant hierop kunnen anticiperen:

 • Wanneer de onderneming in het jaar van vereffening over te dragen verliezen heeft, kan er geen liquidatiereserve uitgekeerd worden.
 • Wanneer aandeelhouders vennootschappen zijn, is het nadelig om een liquidatiereserve aan te leggen omdat deze vennootschappen de roerende voorheffing kunnen verrekenen of kunnen vrijstellen. Ook wanneer deze vennootschap later wordt overgenomen, verliest men het voordeel van deze liquidatiereserve.
 • Als u een uitkering doet van een liquidatiereserve (of een andere uitkering), kan het gebeuren dat u niet meer kan genieten van de corona steunmaatregelen zoals de wederopbouwreserve.

De vennootschap kan de liquidatiereserve dus hanteren om dividenden fiscaal voordeliger uit te keren wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. De vennootschap moet klein zijn tijdens het aanleggen van de liquidatiereserve. Als de vennootschap nadien groot wordt, heeft dit geen invloed op de reeds aangelegde reserve.

Wil je graag meer weten over de liquidatiereserve? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat Corporate & Finance omvat?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Team Mon3aan

Caroline Wozny

KMO – Adviseur

Mondriaan BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


familiebedrijf opvolging

Opvolging familiebedrijf

OPVOLGING BINNEN EEN FAMILIEBEDRIJF

familiebedrijf opvolging

Wat met de familiale opvolging binnen het bedrijf? Geef ik alles weg of werk ik nog mee? Hoe kan ik dit het best voorbereiden en hoe zorg ik ervoor dat de volgende generatie niet gebukt gaat onder zware erfbelastingen? Kan ik nog enige controle behouden binnen het bedrijf?

Dit zijn allemaal vragen die zich stellen tijdens de loopbaan van een ondernemer. Door het uitstippelen van een vermogensplanning creëert u gemoedsrust voor uzelf, maar ook de familie. U bespaart belastingen en u kan de onderneming onverdeeld laten vererven zodat de continuïteit niet in het gedrang komt.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om dit te realiseren, met behoud van een minimale controle. Zo kan je het bedrijf (of de aandelen) gewoon schenken, maar kan je ook werken met een maatschap of een private stichting.

Maatschap of private stichting

Dit zijn vehikels die worden opgezet om de beslissingsmacht over het familiebedrijf bij één of meerdere personen te leggen, bijvoorbeeld de pater familias samen met de opvolger. De opbrengsten uit het bedrijf zelf komen wel toe aan de grotere groep van familieleden.

Fiscaal aspecten van de bedrijfsschenking

Er bestaat een fiscale gunstregeling voor het schenken van een familiale vennootschap of onderneming aan de volgende generatie.

In Vlaanderen kan je bij leven het bedrijf schenken aan een tarief van 0 %. Bij vererving bedraagt dit tarief 3 %.

Er zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld aan dit gunsttarief, onder andere met betrekking tot het aandeelhouderschap en de economische activiteiten van het bedrijf. Deze voorwaarden dienen ook nog enkele jaren na de overdracht nageleefd te worden om van het gunstregime te kunnen genieten.

Vermogensplanning is constant in evolutie: niet alleen is er wijzigende wetgeving, maar uw persoonlijke omstandigheden kunnen ook steeds wijzigen. Daarom kan het interessant zijn om de huidige regeling eens te herbekijken en eventueel bij te schaven waar nodig.

Zit u met wat vragen rond familiale opvolging en vermogensplanning? Aarzel dan niet om Mondriaan Corporate & Finance te contacteren!

Heb je hier nog vragen over?

Contacteer Mon3aan en wij helpen jou verder!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Kimberley Cabo

Fiscaal Juriste

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


onroerende goederen buitenland

Buitenlandse onroerende goederen

BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN

onroerende goederen buitenland

Voor inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021 zijn er nog geen wijzigingen dus wordt het onroerend goed op dezelfde manier belast als in het verleden (brutohuurwaarde of gelijkaardige waarde als het Belgische K.I. in het buitenland).

Echter, vanaf inkomstenjaar 2021, aanslagjaar 2022 wordt de belastbare grondslag van de inkomsten uit buitenlands vastgoed berekend op basis van dat kadastraal inkomen. Er wordt dus aan die buitenlandse onroerende goederen een kadastraal inkomen toegekend waardoor er geen onderscheid meer zou mogen bestaan tussen een in België gelegen onroerend goed of een in het buitenland gelegen onroerend goed.

Het kadastraal inkomen wordt vastgesteld door de Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere Kadaster) en zij betekent het kadastraal inkomen aan de burger. Om het kadastraal inkomen van de buitenlandse onroerende goederen te kunnen berekenen, moet elke belastingplichtige de nodige informatie overmaken aan de AOW.

Vanaf 1 januari 2021 geldt daarom de verplichting voor elke belastingplichtige die een zakelijk recht op een in het buitenland gelegen onroerend goed verwerft of vervreemdt, om dit spontaan en uiterlijk binnen de vier maanden na de verwerving of vervreemding te melden bij de Administratie.

Voor aankopen of vervreemdingen tussen 1 januari 2021 tot en met 24 februari 2021 geldt een bijzondere termijn, en moet de aangifte gebeuren uiterlijk op 30 juni 2021. Die aangifte kan worden ingediend via MyMinFin, of via een aangifteformulier dat per e-mail of per brief kan worden aangevraagd bij:

Administratie Opmetingen en Waarderingen

Cel buitenlands KI

Koning Albert II laan 33, bus 459

1030 Brussel

foreigncad@minfin.fed.be

De belastingplichtigen die reeds vóór 1 januari 2021 eigenaar waren (of in het bezit waren van een ander zakelijk recht) van buitenlands vastgoed, hebben echter de tijd om aangifte te doen van dit onroerend goed tot 31 december 2021.

Klanten waarvan de administratie al in het verleden op de hoogte werd gesteld van het buitenlands onroerend goed, hebben een brief ontvangen via MyMinFin met de vraag om dit formulier te bezorgen.

Heb je hier nog vragen over?

Contacteer Mon3aan en wij helpen jou verder!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Caroline Wozny
KMO -Adviseur

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


Internationaal Ondernemen

Internationaal ondernemen

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Internationaal Ondernemen

Als u maatschappelijk wilt ondernemen moet u verder kijken dan de grens. In het buitenland kunnen er verschillende ethische dilemma’s naar boven komen. Zo’n ethische dilema’s zijn bijvoorbeeld: milieuvraagstukken zoals bedrijfsafval, energiebesparing, transportkeuzes enzovoort maar ook sociale kwesties zoals veiligheid en gezondheid, kinderarbeid en andere normen en waarden.

Bij duurzaam internationaal ondernemen staan we stil bij de internationale relaties met afnemers, leveranciers of partners. We moeten kijken naar het evenwicht met deze relaties en de economische prestaties, maar ook de sociale en ecologische effecten. Hierbij houden we rekening met de plaatselijke institutionele, sociale en culturele context.

Zelfs als u geen buitenlandse vestiging heeft kan u risico’s lopen. De productie- en handelsketens worden bijvoorbeeld steeds complexer. Vaak gaat de keten naar het buitenland waar producten of onderdelen geproduceerd worden. De verantwoordelijkheid van Belgische ondernemers is dus ook grensoverschrijdend.

Waar komen uw grondstoffen vandaan? Wat speelt er bij de toeleveranciers en door wie worden de producten vervaardigd?

Dimensies van duurzaamheid waar je rekening met dient te houden

 • Delokalisatie en het groeiend belang van duurzaamheid;
 • reputatiemanagement;
 • rendement;
 • verhoogde maatschappelijke druk;
 • toenemende regelgeving;
 • risicomanagement.

Meer info vindt u op MVO Vlaanderen.

Duurzaam internationaal ondernemen heeft natuurlijk wel een kostprijs. Deze prijs hangt af van de aard van de activiteiten en van de grootte van de onderneming.

Inspelen op concrete problemen ter plaatse vergt bovendien een andere investering dan het invoeren van een geïntegreerde aanpak waarbij duurzaam internationaal ondernemen in de verschillende processen van de bedrijfsvoering (productie, HRM, …) wordt ingebed.

Dit kost tijd en geld:

 • tijd om te communiceren met de relevante stakeholders en om processen te integreren;
 • de kost van de investeringen in mensen, ecologische installaties of extern advies. Maar deze kost wordt een rendabele investering, want een duurzaamheidsbeleid brengt ook op door bv. de reputatiewinst.

Advies en hulp nodig bij het internationaal ondernemen van jouw bedrijf?

Contacteer Mon3aan en wij helpen jou verder!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Kimberley Cabo
Fiscaal Juriste

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


digital accountacy

Digital accountancy

DIGITAL ACCOUNTANCY

Let's get digital, digital. I wanna get digitalll. Let's get into digital

digital accountacy

Mondriaan staat voor digitale accountancy, dat wist u al. Weet u daarentegen ook dat een doorgedreven digitalisering van uw vennootschapsdossier u heel wat kopzorgen kan besparen?

We zetten het even op een rijtje.

1

Digitale algemene vergadering

De Wet van 20 december 2020 kwam er naar aanleiding van de corona-crisis en zorgde voor een wettelijke verankering van de digitale algemene vergadering.

Niets nieuws onder de zon? Voorheen bestond reeds de mogelijkheid om een algemene vergadering te organiseren op afstand. Voorwaarde daarbij was dat de statuten daarin moesten voorzien. Deze voorwaarde werd nu geschrapt.

Voortaan kan het bestuursorgaan beslissen of er een digitale dan wel fysieke algemene vergadering wordt georganiseerd. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat het bestuursorgaan de aandeelhouders de mogelijkheid kan bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel.

Hieraan zijn 2 voorwaarden verbonden:

 1. Controle van de identiteit

De vennootschap moet de identiteit en de hoedanigheid van de aandeelhouder kunnen controleren. Denk daarbij aan Skype, Zoom, Facetime, en dgl.

 1. Rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennisnemen

De aandeelhouder moet rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering. Hij dient dus ‘digitaal’ aanwezig te zijn en kan zijn vraag- en stemrecht uitoefenen. Niet iedereen hoeft het dus eens te zijn tijdens de digitale algemene vergadering. Dit is wel een vereiste bij de schriftelijke algemene vergadering.

Tot en met 30 juni 2021, is het echter toegestaan dat de aandeelhouder de digitale algemene vergadering kan volgen, maar nog niet kan tussenkomen.

Een nieuw onbelangrijk gegeven voor de ondernemingen met een website! De wet stelt voorop dat de procedures voor degene die recht heeft om aan de digitale algemene vergadering deel te nemen, toegankelijk moeten zijn via de website.

2

Het digitale aandelenregister - eStox

In mei 2019, kort na de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht, werd eStox gelanceerd, een elektronisch effectenregister dat samen met de Federatie van het Notariaat (Fednot) is ontwikkeld.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om een aandelenregister up-to-date te houden.

Wist u ook dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bijkomende inhoudelijke vermeldingen heeft opgelegd? Het aandelenregister moet de volgende gegevens bevatten:

 • het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totaal aantal aandelen per soort;
 • voor natuurlijke personen hun naam en woonplaats en voor rechtspersonen hun naam en zetel van elke aandeelhouder;
 • het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
 • de op elk aandeel gedane stortingen;
 • de statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uitgiftevoorwaarden;
 • de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
 • de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo.

Het eStox is alleen daarom al een goed instrument. Vele papieren aandelenregister zijn immers nog niet aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht en laten de verplichte vermeldingen nog niet toe of het wordt kriebelen en kladderen ergens in de opmerkingen.

Staat er angstzweet op uw voorhoofd? Oei waar is dat register nu alweer?

Weet dat het bestuursorgaan dit kan regulariseren en bij voorkeur kiest men dan onmiddellijk voor een digitaal aandelenregister dat niet verloren kan gaan én onmiddellijk voldoet aan alle verplichte vermeldingen zoals voorgeschreven door de nieuwe vennootschapswet.

Het bijhouden van een aandelenregister bij elke uitgifte of overdracht van aandelen is en blijft een belangrijke verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij elke transactie dient daarom niet enkel de betrokken aandeelhouders, maar ook een bestuurder het aandelenregister te ondertekenen.

3

De connectie tussen eStox en UBO-register

EStox is daarnaast ook een belangrijke tool omdat dit aandelenregister gekoppeld is aan het UBO-register.

Wanneer de automatische verwerking wordt geselecteerd, worden alle wijzigingen van aandeelhouders met een UBO-verplichting direct geregistreerd in het UBO-register. Zo voorkomt het bestuur een onnodig lang to-do-lijstje.

Bovendien dient u ook niet meer het UBO jaarlijks te gaan bevestigen (oh ja ook dat nog). Dit kan perfect via eStox geregeld worden.

Last but not least! Herinner je je ook het feit dat je bij het UBO-register een bijlage dient te voegen als bewijsstuk? EStox is nu eenmaal het aandelenregister en een UBO-inschrijving via de eStox-applicatie geldt als bewijsstuk op zich.

Kiest men voor digitalisering van de corporate housekeeping, dan kan een bestuurder zingend door het leven gaan. Let’s get digital met Mon3aan!

Wil je graag meer weten over het digitaliseren van uw accountancy? Neem dan contact op met ons.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


autofiscaliteit

Autofiscaliteit

Autofiscaliteit: hoe werkelijk gebruik bewijzen?

Rittenregistratie!

Wij hebben voor u uitgeschreven hoe je het werkelijk gebruik van een bedrijfswagen kan bewijzen d.m.v. rittenregistratie via Prodongle.

Met de realtime rittenregistratie houdt u bij waar de voertuigen zijn geweest. Met de automatische rapporten heeft u toegang tot rapporten voor rittenregistratie, werkurenregistratie, kilometerregistratie en meer. Daarbovenop kan de fiscale kostprijs van uw voertuig kan worden geoptimaliseerd op basis van het bewezen percentage privégebruik.

Zodra je als onderneming een wagen ter beschikking stelt voor de werknemer of bedrijfsleider die ook voor privédoeleinden gebruikt wordt, ontstaat een belastbaar voordeel van alle aard. Dit voordeel wordt berekend door een ingewikkelde formule waarbij er o.a. rekening wordt gehouden met de cataloguswaarde, soort brandstof, CO2-uitstoot, … .

Bij de berekening van dit voordeel alle aard wordt geen rekening gehouden met het werkelijk gebruik van de wagen door de werknemer. Wanneer een wagen bijvoorbeeld voor de beroepsactiviteit intensief wordt gebruikt en in privé beperkt maakt dit geen verschil uit in de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard.

Dit kan zowel voor de werknemer, als voor de onderneming nadelig zijn. De werknemer zal belast worden op een hoger voordeel alle aard, terwijl de onderneming nog eens op dat hoger voordeel via de verworpen uitgaven belast wordt. Als de onderneming een tankkaart toekent aan de werknemer, wordt de vennoot(schap) belast op 40 % van het voordeel alle aard (17 % als er geen tankkaart wordt toegekend)

Maar geen nood! Wij hebben een oplossing: rittenregistratie.

Lijkt dit een heleboel bijkomende administratie? Hoeft niet! Bij Prodongle weten ze hier raad mee. Door het installeren van een tracker worden alle ritten automatisch in real time geregistreerd. Door middel van rapporten kan er bijgehouden worden welke rit professioneel was en welke privé. Je hebt dus geen eindeloze administratie, geen vervelende discussies met klanten en geen discussie met de fiscus!

Wil je graag meer weten over het fiscale voordeel van een rittenregistratie? Neem dan contact op met ons.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Kimberley Cabo
Fiscaal juriste

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


elektrische bedrijfswagens

Wagenpark anno 2026? Geen vliegende, maar wel elektrische bedrijfswagens!

WAGENPARK ANNO 2026? GEEN VLIEGENDE, MAAR WEL ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGENS!

elektrische bedrijfswagens

Wie deze week in zijn benzine slurpende bedrijfswagen onderweg was naar het werk zal misschien wel van de autostoel gevallen zijn. Moet ik binnenkort met een elektrische wagen op baan?

Zoveel vragen, hieronder des te meer antwoorden. We VROEMen jou er doorheen.

1

Vanaf wanneer? Voor welke wagens?

Vanaf 2026 zullen enkel nog emissievrije bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscale aftrek. Die aftrek bedraagt 100 procent in 2026. Dat tarief daalt, om files te vermijden,  naar 95 procent in 2027 en zakt verder naar 90 procent in 2028, 82,5 procent in 2029, 75 procent in 2030 en 67,5 procent voor wagens besteld in 2031.

Verloning op basis van een bedrijfswagens blijft dus bestaan, maar ze worden gebruikt als hefboom om het Belgische wagenpark sneller elektrisch te maken. Daarom verliezen vervuilende bedrijfswagens op termijn hun fiscaal voordeel.

Voor wagens op fossiele brandstoffen is een traject afgesproken waarbij de aftrek vanaf juli 2023 tot 2028 jaar na jaar vermindert, zonder dat er in bestaande contracten wordt ingebroken. Hierover verder meer.

Voor de bestelwagens verandert er niets, aangezien zij niet vallen onder de hervorming.

2

Rechargen, waar kan dat?

Rush nog niet onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde handelaar voor laadpalen. Het plan van de regering voorziet er immers in dat er meer laadpalen komen om de elektrificatie mogelijk te maken. Wie daarin investeert tussen 1 september en 31 december 2022, zal daarvoor een belastingvermindering van 45 procent krijgen. Dat tarief daalt tot 30 procent in 2023 en 15 procent in 2024. Zowel huurders als eigenaars hebben recht op de belastingvermindering. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Bedrijven kunnen de kosten voor de installatie van laadpunten aftrekken en versneld afschrijven, op voorwaarde dat die ook semipubliek toegankelijk zijn. Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 in een laadstation investeren, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 procent. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 daalt het naar 150 procent.

Razend omdat u geen bedrijfswagen hebt? Niet nodig, ook het mobiliteitsbudget wordt vereenvoudigd. Je zult er hogere kosten mee kunnen betalen voor fietsenstalling of fietsveiligheid, net als elektrische steps, parkeerkosten op trein- of busparkings en abonnementen op het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden. Een andere nieuwigheid is een voetgangerspremie voor woon-werkverkeer. De radius voor het in aanmerking komen van huisvestingkosten wordt uitgebreid tot 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling.

Raar maar waar, ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee.

3

En blijft het voordeel alle aard? En wat in tussentijd?

Een verregaande hervorming waar ook het voordeel alle aard is in opgenomen, ligt nog niet op tafel. Aan het voordeel alle aard – de belasting die gebruikers van een bedrijfswagen betalen – verandert niets.

Een overgangsregeling zal voorzien worden voor de bedrijfswagen die aangekocht worden voor 2026. Voor personenwagens op fossiele brandstof die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld, komt er een overgangsregeling. Nadien wordt die afgebouwd. De aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt op 75 procent. In 2026 wordt dat 50 procent, in 2027 25 procent en vanaf 2028 nul.

Wil je graag meer weten over elektrische bedrijfswagens? Neem dan contact op met ons.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


internationale vrouwendag

Internationale vrouwendag

INTERNATIONALE VROUWENDAG: WE LATEN EEN MEDEWERKER VAN MON3AAN AAN HET WOORD

Van Advocate naar Corporate & Finance Juriste en Partner

internationale vrouwendag

Op zo’n dag als vandaag, Internationale vrouwendag, vind ik het enorm belangrijk om andere vrouwen te inspireren en te steunen. Daarom ga ik jullie meer vertellen over mijn reis van stagiaire naar Advocate tot Juriste bij Mon3aan en mijn groei als Partner binnen Mon3aan Corporate & Finance.

Ik ben Kimberley en bij Mon3aan Corporate & Finance vervul ik de functie Fiscaal Jurist.
Ik heb een master in de rechten behaald met een specialisatie in het publiek recht en sinds 1 april 2019 maak ik deel uit van het Mon3aan-team.

1

Van stagiaire naar advocate

Gedurende mijn stage als advocaat heb ik nog een master-na-master Vennootschapsrecht behaald. Na mijn stage heb ik nog een tweetal jaar gewerkt in een advocatenkantoor. Daar behandelde ik voornamelijk dossiers in het vennootschapsrecht en het fiscaal recht. Dit waren steeds geschillen die voor de rechtbank moesten ‘uitgevochten’ worden.

Aangezien ik niet langer voldoening haalde uit mijn job als advocaat ging ik opzoek naar een nieuwe uitdaging, eentje waar ik het verschil kon maken van in het begin. Daarom sprak de functie van bedrijfsjurist mij aan. Gezien mijn interesse in het fiscaal recht leek een job binnen een accountancy kantoor mij een interessante mogelijkheid.

Ik had verschillende sollicitaties lopen maar bij Mon3aan had ik meteen een goede klik. Er werd mij de kans aangeboden om helemaal vanaf nul een legal afdeling op te richten binnen een accountancy kantoor waarbij ik de klanten op juridisch vlak diende te ondersteunen. Het feit dat Mon3aan beschikte over een jong, dynamisch en overwegend vrouwelijk team was doorslaggevend. Voor mezelf vind ik het immers belangrijk om de mogelijkheid te krijgen een mooie carrière uit te bouwen maar met respect voor de work-life-balance.

Er bestaan verschillende soorten fusies.

 • De fusie door overname is de klassieke vorm van een fusie waarbij het vermogen van een vennootschap wordt overgenomen door een andere vennootschap die reeds bestaat.
 • Een fusie door oprichting ontstaat zodra er één of meerdere vennootschappen worden overgenomen door een nieuwe vennootschap die nog moet opgericht worden.
 • Tot slot bestaat er ook nog de geruisloze fusie, meer bepaald de moeder-dochter fusie. Hierbij wordt het vermogen van de dochtervennootschap overgenomen door de moeder die reeds eigenaar was van alle aandelen van de dochter.

2

Juriste bij Mon3aan

Mijn takenpakket bij Mon3aan is zeer uiteenlopend. Zo help ik klanten met kleine juridische issues en geef ik algemeen advies, maar zorg ik ook voor het begeleiden en uitwerken van een bedrijfsoverdracht, een fusie of splitsing, herstructurering van een bedrijf, het opzetten van een owners-buy-out structuur etc.

Bij Mon3aan word ik van in het begin betrokken bij het dossier zodat ik samen met de klant de meest aangewezen oplossing kan uitwerken voor de volgende fase van het bedrijf. Ik heb de afgelopen twee jaar al mooie projecten kunnen verwezenlijken samen met Mon3aan, projecten waar wij echt het verschil hebben gemaakt voor de klant. We vormen de copiloot voor de ondernemer en wanneer je ziet dat de ondernemers er op vooruitgaan haal ik daar haal zelf heel veel voldoening uit.

Verder wordt er bij Mon3aan sterk ingezet op verder persoonlijke ontwikkeling. Daar spelen opleidingen een belangrijke rol. Zo heb ik de mogelijkheid gekregen om een postgraduaat Fiscale Wetenschappen te volgen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel die ik deze zomer zal afronden. Daarnaast volg ik ook op regelmatig seminaries om mijn kennis up-to-date te houden.

3

Mon3aan Corporate & Finance

Als accountancy kantoor heeft Mon3aan steeds van in het begin een duidelijke keuze gemaakt: automatisatie en digitalisatie. Hierdoor kunnen we de klanten meer adviseren. In 2019 heeft Mon3aan besloten om deze adviserende functie verder uit te breiden met de juridische afdeling die Mon3aan Corporate & Finance heet.

Gezien het vele en vooral leuke werk binnen Mon3aan Corporate & Finance werd besloten om deze afdeling wat meer in the picture te zetten en verder uit te breiden.

Toen mij deze zomer werd gevraagd om partner te worden bij Mon3aan Corporate & Finance heb ik geen seconde getwijfeld. Er werd mij de kans geboden om het verhaal van Mon3aan Corporate & Finance verder te schrijven en hier zelf de vruchten van te plukken.

Momenteel leid ik het Corporate & Finance-team en zijn we klaar om deze afdeling volledig op de kaart te zetten. Ondertussen mocht Mon3aan Corporate & Finance ook een bijkomende jurist verwelkomen: Liese Leman

internationale vrouwendag

“Behind every successful woman is a tribe of other successful women who have her back”

Bij Mon3aan wordt er gezorgd voor een goede balans tussen werk en privé. Ik ben eind 2019 mama geworden van een zoontje. Ondanks het vele werk kan ik toch meer dan voldoende tijd vrijmaken voor mijn gezin en hier volop van genieten.

Een glazen plafond kennen we dus niet bij Mon3aan. Vele van onze ladies hebben leidinggevende functies en gezien mijn toetreding als partner van Mon3aan Corporate & Finance kan ik alleen maar bevestigen dat bij Mon3aan de kennis, knowhow en inzet wordt beloond.

Al onze ladies vormen een hecht team dat elkaar echt steunt op verschillende vlakken.

Wil je graag meer weten over werken bij Mon3aan? Neem dan contact op met ons en verstuur jouw sollicitatie.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Kimberley Cabo
Fiscaal Juriste

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


Fiscale weetjes 2021

Fiscale weetjes 2021

Fiscale weetjes van 2021

Fiscale weetjes 2021

Het nieuwe jaar is al even begonnen, maar Mon3aan wenst u in ieder geval reeds te informeren over de belangrijkste fiscale weetjes van 2021. Wat is er allemaal aangepast in de afgelopen periode en waar moet je rekening met houden?

Verhoogde investeringsaftrek

Naar aanleiding van de coronacrisis werd het percentage van de gewone investeringsaftrek verhoogd naar 25 % voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 31 december 2022. Er werd niets gewijzigd aan de basisvoorwaarden van de investeringsaftrek.

Het niet benutte gedeelte van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen gedaan tot 31 december 2021 kan worden overgedragen naar de twee volgende belastbare tijdperken.

Vlaamse win-winlening

Via een win-winlening kunnen particulieren een achtergestelde lening verstrekken aan KMO’s. Tot 31 december 2021 kan een particulier tot 75.000, 00 EUR uitlenen aan een Vlaamse KMO, dit voor een looptijd van 5 tot 10 jaar. Elke KMO kan zo een bedrag van maximaal 300.000, 00 EUR ophalen.

De particulier ontvangt hiervoor jaarlijks een belastingkrediet ten belope van 2,5 % van het openstaand kapitaal van de verstrekte lening. De garantie die er in bestond dat bij niet betaling de particulier 30 % van het nog openstaande bedrag kon recupereren via een belastingvermindering werd verhoogd naar 40 %.

BTW-tarief afbraak en heropbouw

Vanaf 1 januari 2021 geldt het verlaagd tarief van 6 % bij afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen. Dit tarief is van toepassing op de BTW die opeisbaar wordt tot en met 31 december 2022.

Het verlaagd tarief geldt voor zowel particulieren als bouwpromotoren, op voorwaarde dat de woning gedurende 5 jaar de enige en eigen woning is van de bouwheer of de koper. De woning mag een maximale bewoonbare oppervlakte hebben van 200 m². De woning kan enkel verhuurd worden op voorwaarde dat de verhuur plaatsvindt door bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor.

Effectentaks

Vanaf 2021 is er een jaarlijkse effectentaks verschuldigd ten belope van 0,15 % op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1.000.000, 00 EUR. De drempel van 1.000.000, 00 EUR wordt toegepast per effectenrekening en niet langer per titularis. Het opsplitsen van de rekening is niet meer mogelijk sedert 30 oktober 2020.

De Belgische financiële instelling houden zelf de effectentaks in en storten deze door. Indien de effectenrekening zich in het buitenland bevindt dan dient de titularis hiervan zelf aangifte te doen en de taks te betalen.

Dit zijn de nieuwe fiscale weetjes in een notendop. Zodra er weer interessante aankondigingen zijn houden we jullie zeker op de hoogte! Wil je niets missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via formulier onderaan deze pagina.


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


corona maatregelen

Corona maatregelen

Nieuwe corona maatregelen voor ondernemers, zelfstandigen en werknemers.

De belangrijkste maatregelen voor de werkgevers en werknemers zetten we hier kort op een rijtje.

Het overbruggingsrecht

 • Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, wordt het ‘Corona-overbruggingsrecht’ verdubbeld. Iemand zonder gezinslast krijgt zo € 2.583. Iemand met kinderen ten laste krijgt € 3.226.
 • Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel een belangrijk verlies lijdt, wordt het ‘Overbruggingsrecht heropstart’ verlengd.

Nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme

Concreet zal iedere ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020.  Ook cafés en restaurants die verplicht werden te sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting.
Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.
De maximale steun bedraagt    
Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:

 • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer

Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants:

 • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
 • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers
 • Cafés en restaurants moeten omzetdaling niet aantonen
  Uitbaters van cafés en restaurants die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen.
  Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling aantonen.
  Ook voor de cafés en restaurants bedraagt de subsidie 10% van de omzet, exclusief btw, met een maximale subsidie van € 7.500 tot 9 werknemers en maximaal € 15.000 vanaf 10 werknemers.

Wanneer aanvragen?
Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Dit zal pas vanaf eind november mogelijk zijn. Wil je als eerste weten wanneer je kan aanvragen? Schrijf je dan hier in voor de VLAIO corona-update voor bedrijven.
De subsidieaanvraag wordt ten laatste op 31 december 2020 ingediend voor wat betreft de periode tot 15 november of 18 november en ten laatste op 15 februari 2021 voor wat betreft de periode die eindigt op 31 december 2020.

Vlaams beschermingsmechanisme augustus-september
Voor omzetdaling van minimaal 60% in de maanden augustus en september 2020, kan je nog tot en met 15 november 2020 het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.
Klik daarvoor op deze link: een premie voor ondernemingen in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperkingen ondervinden door de coronamaatregelen

Opnieuw corona werkloosheid voor alle ondernemingen

Zoals verwacht kunnen alle ondernemingen, getroffen door de coronacrisis, opnieuw gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona met sterk vereenvoudigde procedure (corona werkloosheid). In dit stelsel bedraagt de uitkering 70% van een geplafonneerd maandloon aangevuld met een RVA- toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. De regeling geldt zowel voor situaties van overmacht als voor situaties van werkgebrek ingevolge de coronacrisis. De regeling zal gelden tot 31 maart 2021. Ze kan verlengen.

Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind

De bestaande mogelijkheden om tijdelijke werkloosheid te krijgen voor opvang van een kind, worden uitgebreid. Meer situaties zullen in aanmerking komen.

Supplement eindejaarspremie voor werknemers met veel tijdelijke werkloosheid

De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Concreet: zij die minstens 52 dagen tijdelijke werkloosheid hebben, ontvangen 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop deze 52 dagen. Wie in aanmerking komt, krijgt sowieso minimum 150 euro.

Gedeeltelijke tussenkomst overheid in financiering vakantiegeld 

De regering verbindt er toe om deels tussen te komen in de financiering van het vakantiegeld. Bij de berekening van het vakantiegeld worden dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld, wat voor de werkgevers een zware financiële last met zich meebrengt.

Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage derde kwartaal 2020

De regering breidt een eerder besliste vrijstellingsregeling – initieel bestemd voor de horeca en evenementensector – uit naar de sectoren die verplicht moeten sluiten. Het gaat om een (gedeeltelijke) compensatie van patronale sociale zekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal 2020. De toekenning door RSZ zal gebeuren via een creditnota. Per onderneming zal men een plafond aan totaal vrijstellingsbedrag hanteren. Bovendien kunnen ook toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten ervan gebruik maken in zoverre ze een omzetverlies van 65% kunnen aantonen. Dit is een tweede uitbreiding van de doelgroep, maar voor deze werkgevers stelt men een bijkomende voorwaarde.

Verlenging verlaging BV werkloosheidsuitkering

Het tarief BV op de wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid verlaagt voor uitkeringen die vanaf 01.05.2020 tot en met 31.12.2020 worden betaald. Het tarief BV verlaagt van 26,75 % naar 15 %.  Deze verlaging geldt niet voor de extra-wettelijke uitkeringen. Op het vlak van de berekening van de eindbelasting wijzigt er niets. Deze maatregel wordt tijdelijk verlengd in 2021.

Verlenging individueel uitstel betaling belastingen

De mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten wordt verlengd.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft op niveau van werkloosheidsuitkering

De arbeidsongeschiktheidsuitkering behoudt men op het niveau van de werkloosheidsuitkering. Zo zal een werknemer die arbeidsongeschikt is, geen lagere ziekte-uitkering ontvangen dan de tijdelijk werkloze.

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen, krijgen toegang tot de kunstenaarswerkloosheid. (Deze maatregel is niet nieuw).

Verlenging degressiviteit definitieve werkloosheidsuitkering

Zoals afgesproken met de sociale partners, verlengt de regering de bevriezing van de degressiviteit van de definitieve werkloosheidsuitkeringen tot 31 december 2020. Alvast tot die datum zien de volledig werklozen hun uitkeringen niet zakken.

Tijdelijk werklozen aan de slag in vitale sectoren met behoud van werkloosheidsuitkering

Tot 31 oktober konden tijdelijk werklozen het werk tijdelijk hervatten in een vitale sector (land-, tuin-, en bosbouw) met  behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering. Die maatregel gold ook voor werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT-ers). Voor tijdelijk werklozen wordt de maatregel nu verlengd. Het is onduidelijk of dit ook het geval is voor de SWT-ers. De groep van vitale sectoren wordt bovendien uitgebreid met de zorgsector en het onderwijs.

Maatregelen voor gepensioneerden:

 • Verlenging van de cumulmogelijkheid tussen de werkloosheidsuitkering en het pensioen van werkende gepensioneerden die tijdelijk werkloos worden. Die cumulmogelijkheid bestaat vandaag enkel nog (tot 31 december 2020) voor zij die corona werkloosheid kunnen inroepen.
 • De pensioenopbouw van werknemers die tijdelijk werkloos zijn, wordt veilig gesteld.
 • Er wordt voorzien in een cumulmogelijkheid tussen het pensioen en het loon van de gepensioneerde die opnieuw aan de slag gaat in de zorg- of de onderwijssector. Men wil vermijden dat de gepensioneerde een deel van zijn pensioen verliest.

Seizoenarbeid: verdubbeling quotum dagen in 2021 + tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine

Enerzijds voorziet men, net zoals voor 2020, voor alle seizoenwerknemers het dubbele quotum aan dagen voor het jaar 2021. Anderzijds verlengt men de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.

Maatregelen specifiek voor de zorgsector

 • Het personeel van de federale gezondheidssectoren krijgt een solidariteitspremie van 300 EUR, uitbetaald in de vorm van consumptiecheques.
 • Voor het ziekenhuispersoneel (werknemers en zelfstandigen) komt een eenmalige financiële compensatie.
 • Het quotum vrijwillige overuren wordt tot 220 uren verhoogd.
 • Werknemers zullen gemakkelijker tijdelijk naar de zorgsector kunnen worden gedetacheerd.
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de zorgsector (zie boven reeds toegelicht).
 • Tijdelijk werklozen mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever in de zorg.
 • Vrijwilligers mogen in de commerciële ziekenhuizen worden ingezet.
 • Gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan in de zorgsector zullen geen deel van hun pensioen verliezen (zie boven reeds toegelicht).

Dit zijn de belangrijkste steunmaatregelen in een notendop. Zodra we meer gedetailleerde informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte.

Bron: www.premier.be & VLAIO (https://bit.ly/36x146G)


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.