mon3aan - Cloud Accountancy | Advice | Tax Matters

Terms & Conditions

I. – SCOPE AND REGIME OF EVIDENCE

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige professionele relaties tussen de cliënt en Mondriaan. Mondriaan houdt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt kan kennis nemen van de algemene voorwaarden, inclusief mogelijke wijzigingen die op haar van toepassing zouden zijn, op deze pagina.

Onder Mondriaan worden volgende vennootschappen verstaan :

 • BV Mondriaan, RPR Gent, afdeling Gent met zetel te Burchtweg 7, 9890 Gavere, met ondernemingsnummer 0634.893.110;
 • BV Mondriaan II, RPR Gent, afdeling Dendermonde met zetel te Ninovesteenweg 198 bus 10, 9320 Aalst, met ondernemingsnummer 0638.996.804;
 • BV Mondriaan Corporate & Finance, RPR Gent, afdeling Gent met zetel te Burchtweg 7, 9890 Gavere, met ondernemingsnummer 0721.660.006;
 • BV Mondriaan II Holding, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met zetel te Ninovesteenweg 198 bus 10, 9320 Aalst, met ondernemingsnummer 0746.667.495;
 • BV N.Herreman Accountancy en Belastingconsult, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met zetel te Ninovesteenweg 198 bus 10, 9320 Aalst, met ondernemingsnummer 0466.326.114.

De toekenning en aanvaarding van opdrachten kan bewezen worden met alle middelen. Onderhavige algemene voorwaarden zullen er op van toepassing zijn, zelfs indien de opdracht beëindigd zou zijn.

II. – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Recurrente opdrachten
Onder recurrente opdracht wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.
Tenzij er in een opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

2.2. Niet-recurrente opdrachten
Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 2.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.
Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

In toepassing van art. 1794 oud B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 oud B.W., heeft de cliënt het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan Mondriaan van de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden, en van alles wat Mondriaan bij de uitvoering van de opdracht had kunnen verdienen. Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 % van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

III. – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

3.1. Verplichtingen van de cliënt
Met het oog op de uitvoering van de aan Mondriaan verleende opdracht verbindt de cliënt er zich toe met hem samen te werken en hem nauwgezet en tijdig alle nodige informatie te verstrekken. Voor het tijdig verwerken van de BTW – aangifte dient de cliënt de benodigde stukken binnen de 10 werkdagen na respectievelijk de afgelopen maand of het afgelopen kwartaal te bezorgen.
De cliënt verbindt er zich toe om Mondriaan in kennis te stellen van elke niet nakomen van een betalingsverplichting – en dit vanaf de eerste vervaltermijn – ten aanzien van eender welke fiscale of sociale administratie, alsook eender welke andere schuldeiser. Indien de cliënt in gebreke blijft aan de hierboven vermelde verplichtingen te voldoen, zal Mondriaan ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet- naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht.
Het niet-inachtneming van de termijnen door de cliënt is voldoende om Mondiraan te ontlasten van zijn verplichtingen en dit zonder enige formaliteit.
De cliënt is gehouden Mondriaan onverwijld te informeren over feiten, omstandigheden en wijzigingen van

hypothesen die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht.
Uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verlangde informatie, zijn voor rekening van de cliënt. Mondriaan is bevoegd voor alle daaruit voortvloeiende (meer)werkzaamheden (extra) honorarium aan de cliënt in rekening te brengen.

3.2. Verplichtingen van Mondriaan
Mondriaan voert in alle onafhankelijkheid de aan hem toevertrouwde opdrachten op een gewetensvolle, waardige, eerlijke, trouwe en discrete manier uit. Mondriaan is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan, noch van de bedragen, die de cliënt of diens aangestelde hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

IV – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Mondriaan behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alles wat Mondriaan ontwikkelt, vóór of tijdens de uitvoering van haar opdrachten, inclusief computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en alle andere geestesproducten van Mondriaan. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden genoemde producten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

V.– AANSPRAKELIJKHEID

Mondriaan is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht en mits in acht name door de cliënt van de in artikel 2 vastgelegde termijnen.
Mondriaan is niet aansprakelijk voor de door de cliënt geleden schade voortvloeiende uit het door de cliënt dan wel derden (i) niet tijdig informeren over, verbergen of achterhouden van informatie, feiten en omstandigheden die voor een correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken.

Bij afronding van een opdracht kan Mondriaan een verklaring afgeven, een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk (eind)rapport uitbrengen of een mondelinge presentatie geven. De cliënt kan zich niet beroepen op concepten van dergelijke verklaringen, adviezen, rapporten of presentaties. Voorts geldt dat indien cliënt zich wenst te baseren op de inhoud van een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de opdracht geleverde mondelinge presentatie, de cliënt Mondriaan daarvan in kennis dient te stellen, waarna Mondriaan de inhoud van het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen. Mondriaan is enkel verbonden door de definitieve versie van haar verklaringen, adviezen en rapporten voorgelegd aan de cliënt in geschreven vorm én ondertekend door een bestuurder. Mondriaan is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke verklaringen, adviezen, rapporten of uitkomsten van de opdracht te actualiseren naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van de verklaring, het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan. De door Mondriaan gegeven verklaringen, adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

De volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Mondriaan afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat Mondriaan eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het jaarlijks bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf (12) maanden die het schadeverwekkend feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, aandeelhouders, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract
Indien zou blijken dat twee (2) of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

In geval Mondriaan bij de cliënt op locatie werkzaamheden verricht dan wel van de computersystemen en (telefoon)netwerken van de cliënt gebruikmaakt, dient de cliënt (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang, beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen. De cliënt geeft Mondriaan toestemming om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op locatie verbinding te maken met het netwerk en de internetaansluiting van Mondriaan (remote access over internet). Aan het gebruik van het bij cliënt aanwezige netwerk zijn risico’s verbonden voor cliënt; in verband hiermee zijn beveiligingsmaatregelen genomen door Mondriaan, waaronder het installeren van een firewall en virusscanner. Eventuele restrisico’s voor de cliënt zijn echter niet uit te sluiten. Mondriaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van remote access over internet.
Partijen kunnen door middel van elektronische post (e- mail) en internet met elkaar communiceren. Mondriaan is echter niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e- mail zijn de data uit de computersystemen van Mondriaan bepalend. In geen geval kan Mondriaan aansprakelijk worden gesteld indien informatie door communicatie via e- mail of via het internet verloren is gegaan, vertraging heeft opgelopen, onderschept is geworden, gewijzigd werd of onvolledig is overgebracht.

VI.–BEROEPSGEHEIM EN ANTI-WITWASWETGEVING

Mondriaan, evenals zijn gevolmachtigden of aangestelde, verbinden er zich toe, in verband met de aan Mondiraan toevertrouwde opdrachten, het beroepsgeheim te eerbiedigen.
Mondriaan nodigt de cliënt uit om kennis te nemen van het Privacy beleid via volgende link: http://www.mon3aan.be/wp- content/uploads/2019/12/Privacy-beleid-Mon3aan- v09.12.19.pdf
De cliënt wordt erop gewezen dat Mondriaan zich het recht voorhoudt om haar Privacy beleid up-to-date te houden. De cliënt zal het nodige doen om per geregelde tijdstip zich te informeren naar het Privacy beleid en haar eventuele wijzigingen.

De cliënt erkent op de hoogte te zijn van het feit dat Mondriaan onderworpen is aan de wetgeving betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme en verbindt er zich toe om Mondriaan onverwijld alle informatie of documenten die gevraagd worden als gevolg van de toepassing van deze wetgeving te bezorgen. Het niet of niet tijdig bezorgen van deze informatie door de cliënt geeft aan laatstgenoemde het recht om de samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige formaliteit, dit alles geheel op risico van de cliënt.

VII. – ERELONEN

7.1 Algemeen:
Mondriaan zal voor de verrichte prestaties maandelijks een ereloonnota opstellen te verhogen met BTW.

7.2 Termijn en wijze van betaling:
De erelonen zijn te betalen binnen de veertien (14) kalenderdagen na verzending van de factuur en dit door overschrijving op de bankrekening van Mondriaan of door middel van domiciliëring indien Mondriaan overschakelt naar domiciliëring.
Alle betwistingen over de gevorderde erelonen en/of kosten moeten – op straffe van verval – per aangetekende brief aan Mondriaan worden gemeld binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota of factuur.

Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.
Ingeval van wanbetaling wordt op alle vervallen en niet betaalde sommen – in afwijking van resp. art. 1146 oud B.W. en de bepalingen van de Wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties – van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag per begonnen maand een intrest aangerekend van 1 % bruto per maand.
In dit geval is tevens een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd op het achterstallige bedrag met een minimum van 40,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR. Zulks onverminderd de vergoeding van de invorderingskosten, met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde rechtsplegingvergoeding, alsmede onverminderd het recht van Mondriaan om een hogere schade te bewijzen. Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling Mondriaan het recht om de verschuldigde betaling(en) te compenseren met uitstaande schulden die hij zou hebben ten aanzien van de cliënt. Het bestaan van klachten ontheft de cliënt niet van zijn verplichting de betalingsuitnodigingen en/of facturen te betalen op hun vervaldag en evenmin is de cliënt gerechtigd zijn opeisbare schuld te compenseren met enige vordering die hij zou hebben op Mondriaan.
De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer betalingsuitnodigingen en/of facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere betalingsuitnodigingen en/of facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.

Ingeval van wanbetaling heeft Mondriaan steeds het recht om de dienstverlening te schorsen, dit uitsluitend op risico van de cliënt. Mondriaanstelt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

VIII. – EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Partijen kunnen de overeenkomst en bijhorende volmachten te allen tijde opzeggen door middel van een aangetekende opzeggingsbrief en dit overeenkomstig hierna volgende modaliteiten.
In het kader van de beëindiging van de overeenkomst verbinden partijen er zich toe om een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht te nemen. De opzegtermijn loopt vanaf de 1° dag van de maand die volgt op de datum van verzending van het aangetekend schrijven.

Gedurende de opzegtermijn blijven de rechten en verplichtingen van de partijen onverkort van toepassing. De overeenkomst kan opgezegd worden zonder opzegtermijn in volgende gevallen:

 • Mits schriftelijk akkoord van de partijen om een einde te maken aan de overeenkomst en dit zonder vooropzeg.
 • Omstandigheden die in hoofde van Mondriaande stopzetting van de contractuele relatie rechtvaardigen:
 • a. Wanneer de verderzetting van de overeenkomst Mondriaanin een met de deontologische, professionele en wettelijke normen tegenstrijdige positie brengt.
 • b. Bij niet naleving van de opgenomen verplichtingen in hoofde van de cliënt en/of Mondriaan, indien het niet nakomen van de contractuele verplichtingen door beroepsbeoefenaar of cliënt een evenwicht binnen de overeenkomst in het gedrang brengt.
 • c. Het niet tijdig betalen van de erelonen van Mondriaan. 
 • d. Bij een vertrouwensbreuk tussen partijen.Debasis van de samenwerking tussen beide partijen is een vertrouwensrelatie bij gebrek hieraan kan Mondriaan de samenwerking onmiddellijk stopzetten.

In het geval een partij de overeenkomst beëindigt zonder inachtname van de voorziene opzegtermijn of buiten de omstandigheden zoals hierboven beschreven, dan moet deze aan de andere partij een vergoeding betalen die overeenstemt met de gemiddelde erelonen betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de opzeg. Mondriaan kan bij stopzetting van de samenwerking een hogere vergoeding vragen indien uit het uur registratiesysteem blijkt dat de werkelijke erelonen welke niet konden gefactureerd worden aan cliënt in het verleden hoger uitvallen dan de schadevergoeding.

Na de stopzetting van de samenwerking, in gelijk welke situatie, kan Mondriaan een vergoeding vragen ten belope van het positieve verschil tussen de werkelijk verschuldigde erelonen en de erelonen zoals bepaald in artikel 6.3. van deze overeenkomst.

VIII.– RECHTS- EN FORUMKEUZE

Op onderhavige overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Bij betwistingen m.b.t. de uitvoering van onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de resp. materieelrechtelijk bevoegde rechtbank van Gent bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

IX.-AFSTAND VAN RECHT

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Mondriaan zal de rechten en bevoegdheden van Mondriaan onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

X.- CONVERSIE EN STRIJDIGE BEPALINGEN

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

In het geval deze Algemene Voorwaarden en een schriftelijke overeenkomst tussen partijen onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de schriftelijke overeenkomst opgenomen voorwaarden.
De cliënt mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na de beëindiging ervan geen personen, zoals een aandeelhouder, een bestuurder, een aangestelde of een op enige wijze door Mondriaan, gelaste persoon, in dienst nemen danwel anderszins direct of indirect voor zich laten werken, dan wel daarover met deze personen onderhandelen. De cliënt die ondanks dit wervings-en dienstverleningsverbod toch een aandeelhouder, een bestuurder, een aangestelde of een op enige wijze door Mondriaan gelaste persoon, in dienst neemt danwel anderszins direct of indirect voor zich laat werken, is gehouden aan Mondriaan de wervings- en selectiekosten te vergoeden die de andere partij zal moeten maken om de betrokken persoon te vervangen. Bovendien is de cliënt gehouden tot de betaling aan Mondriaan van een vergoeding die forfaitair per persoon begroot wordt op twintigduizend euro (20.000,00 EUR) (excl. btw).

Contact us

Fast forward to…