alarmbelprocedure corona

De alarmbelprocedure in tijden van corona

De alarmbelprocedure in tijden van corona

Werkt je BV(BA)? Dan weet je allicht dat sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing zijn, waaronder de nieuwe alarmbelprocedure.

Gezien de afschaffing van het kapitaal werd er één en ander gewijzigd in de alarmbelprocedure. Even een korte herhaling: vanaf 1 januari 2020 dient het bestuursorgaan de algemene vergadering verplicht bijeen te roepen wanneer: 1) het netto-actief negatief is of dreigt te worden (dit is de zogenaamde balanstest), of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap volgens de te verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn nog minstens twaalf maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden (dit is de zogenaamde liquiditeitstest). Indien de alarmbelprocedure niet wordt nageleefd riskeert de bestuurder aansprakelijk gesteld te worden.

De coronacrisis laat geen enkele onderneming onberoerd. Of de onderneming werd verplicht gesloten, of de bestellingen nemen in deze bizarre tijden aanzienlijk af, of de toeleverancier werkt niet meer, … De impact is enorm.

Dit is dan ook de reden waarom er snel moet worden ingegrepen zodra er zich problemen beginnen voor te doen. Volgens artikel 2:52 WVV dient het bestuur de algemene vergadering binnen de twee maanden nadat de precaire situatie werd vastgesteld bijeen te roepen. Het bestuur dient dan maatregelen voor te stellen in een bijzonder verslag.

Los van een eventuele onmiddellijke precaire situatie waarbij men onmiddellijk moet ingrijpen, dient het bestuur zich verder de vraag te stellen of de vennootschap tijdens de coronacrisis volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn haar schulden gedurende de volgende twaalf maanden zal kunnen voldoen. Gezien de grote onzekerheid die heerst over het economisch landschap tijdens deze crisis zal deze vraag, misschien op enige uitzonderingen na, negatief dienen beantwoord te worden.

Mondriaan adviseert haar klanten dan ook om dit jaar extra waakzaam te zijn en de alarmbelprocedure diligent toe te passen. Dit gebeurt het best eventueel naar aanleiding van de komende jaarvergaderingen of wanneer eventuele tussentijdse cijfers kunnen voorgelegd worden.

Bekijk alle nieuwsberichten

compensatiepremie corona

Update corona: compensatiepremie en thuiswerkvergoeding

Update corona: compensatiepremie en thuiswerkvergoeding

Compensatiepremie Vlaamse overheid

Aangezien vele ondernemingen geen aanspraak kunnen maken op de hinderpremie, heeft de Vlaamse overheid nu een nieuwe premie ingevoerd: de compensatiepremie.

Deze premie wordt ingevoerd voor de ondernemingen die nog verder mogen werken maar door het coronavirus een omzetverlies hebben geleden van minimaal 60 %. De vergelijking wordt gemaakt tussen de periode van 15 maart 2020 tot 30 april 2020 en dezelfde periode vorig jaar. Voor starters moet het gaan om een omzetdaling van 60 % ten opzichte van het neergelegd financieel plan. VZW’s kunnen ook aanspraak maken op deze premie voor zover zij één persoon voltijds tewerkstellen.

De omvang van de premie verschilt per geval:

  • Per onderneming een éénmalige compensatiepremie van 3.000, 00 EUR
  • Zelfstandigen in bijberoep die bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep hebben ook recht op 3.000, 00 EUR
  • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996, 89 EUR en 13.993, 78 EUR kunnen een beroep doen op een premie van 1.500, 00 EUR. Let wel: deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een tewerkstelling als werknemer van 80 % of meer.

Een onderneming kan per exploitatiezetel een premie aanvragen, maar dit is wel beperkt tot vijf premies per onderneming.

De aanvraagprocedure zal tevens via VLAIO gebeuren, maar staat op heden nog niet online. We verwachten dat er een verklaring op eer zal moeten worden overgemaakt aan VLAIO met betrekking tot de omzetdaling, waarna dit in een latere fase zal worden gecontroleerd aan de hand van de BTW aangifte van het tweede kwartaal. Mon3aan volgt dit verder voor jou op.

Thuiswerkvergoeding

Nu vele werkgevers thuiswerk organiseren stelde zich de vraag of zij hiervoor een vergoeding kunnen toekennen aan hun werknemers om de kosten te vergoeden die het thuiswerk veroorzaakt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van elektriciteit, verwarming, papier, internet, …  Werkgevers die zo een vergoeding willen toekennen, willen uiteraard zeker zijn dat deze niet belast wordt.

Aangezien de rulingdienst van de federale overheidsdienst Financiën hierover reeds veel vragen mocht ontvangen hebben ze, zeer uitzonderlijk, een ontwerpaanvraag opgesteld voor bedrijven die hierover fiscale zekerheid wensen. Deze ontwerpaanvraag vind je op https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19.

Concreet houdt de aanvraag een tijdelijke thuiswerkvergoeding in die het gevolg is van de coronacrisis. Alle werknemers kunnen dezelfde vergoeding van maximaal 126, 94 EUR per maand ontvangen.

De werkgevers zijn niet verplicht om een rulingaanvraag in te dienen, maar een ruling biedt fiscale zekerheid. De rulingdienst zal snel een beslissing nemen voor bedrijven die nog geen policy omtrent een thuiswerkvergoeding hadden, de aanvraag wordt de week na de indiening ervan behandeld.