mon3aan - Corporate & Finance

Bedrijfsoverdracht: asset deal vs. share deal

Kort geschetst bestaan er twee technieken voor het realiseren van een bedrijfsoverdracht: de asset deal enerzijds, en de share deal anderzijds.

Bij een asset deal worden de door de partijen gekozen activa, zoals bijvoorbeeld een onroerend goed, overgedragen, terwijl de overdragende vennootschap de overige bestanddelen zoals andere rechten en verplichtingen behoudt.

De share deal daarentegen heeft betrekking op de aandelen van de vennootschap die worden overgedragen. Deze aandelen vertegenwoordigen alle activa (onroerende goederen, wagens, machines, …) en passiva (kredieten, schulden, …) van de vennootschap.

1. Voor- en nadelen

De asset deal heeft als voordeel dat partijen een selectie kunnen maken van de activa die worden overgedragen. Alleen de activa die voor de koper interessant zijn kunnen het voorwerp uitmaken van de overdracht. Dit staat tegenover het gegeven dat bij een share deal alles waarover de vennootschap beschikt, zowel rechten als verplichtingen, worden overgedragen. Hier kan geen keuze gemaakt worden.

Een belangrijk voordeel bij de share deal is evenwel de simpliciteit: het zijn enkel en alleen de aandelen die worden overgedragen zodat er met betrekking tot de activa en passiva van de vennootschap er geen andere formaliteiten dienen te worden nageleefd, behoudens enkele uitzonderingen. Waar je bij de asset deal per overgedragen bestanddeel de van toepassing zijnde formaliteiten dient na te leven, zoals het verlijden van een notariële akte, het wijzigen van contractgegevens, het inlichten van de schuldenaar, … is dit niet noodzakelijk bij een share deal.

De simpliciteit houdt wel risico’s in. Het is namelijk zo dat gezien enkel en alleen de aandelen worden overgedragen, eventuele ‘gebreken’ met betrekking tot de activa van de vennootschap of een ‘vergeten’ schuld, geen impact hebben op de overdracht van de aandelen. Dit wil zeggen dat indien dergelijke situatie zich voordoet je als overnemer van de aandelen geen vordering hebt ten aanzien van de overdrager aangezien het werkelijk voorwerp van de overdracht de aandelen betreft, en niet de bestanddelen op zich. Dit probleem kan opgevangen worden door het voorzien van reps and warranties in de overeenkomst. Het voeren van een grondig due diligence onderzoek is in dit kader zeer belangrijk.

2. Aandachtspunten

Bij het opstellen van de share deal is het belangrijk om, aan de hand van het resultaat van het due diligence onderzoek, de reps and warranties duidelijk te omschrijven. Op die manier worden toekomstige conflicten zo veel als mogelijk vermeden en weten alle partijen waar zij aan toe zijn.

Indien een activiteit wordt overgedragen door middel van een asset deal moet er over gewaakt worden dat de sociaalrechtelijke verplichtingen worden nageleefd. Zo heeft het personeel ingevolge CAO 32bis het recht samen met de activiteit overgedragen te worden, evenwel met behoud van hun rechten.

De fiscaliteit met betrekking tot de bedrijfsoverdracht is uiteraard tevens een belangrijk aandachtspunt. Zo brengt de asset dealmeestal een gerealiseerde meerwaarde tot stand welke wordt belast in de inkomstenbelastingen, terwijl de meerwaarde op aandelen niet belastbaar is (althans voorlopig nog).

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…