Digital accountancy

Let’s get digital, digital. I wanna get digitalll. Let’s get into digital

Mondriaan staat voor digitale accountancy, dat wist u al. Weet u daarentegen ook dat een doorgedreven digitalisering van uw vennootschapsdossier u heel wat kopzorgen kan besparen?

We zetten het even op een rijtje.

Digitale algemene vergadering

De Wet van 20 december 2020 kwam er naar aanleiding van de corona-crisis en zorgde voor een wettelijke verankering van de digitale algemene vergadering.

Niets nieuws onder de zon? Voorheen bestond reeds de mogelijkheid om een algemene vergadering te organiseren op afstand. Voorwaarde daarbij was dat de statuten daarin moesten voorzien. Deze voorwaarde werd nu geschrapt.

Voortaan kan het bestuursorgaan beslissen of er een digitale dan wel fysieke algemene vergadering wordt georganiseerd. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat het bestuursorgaan de aandeelhouders de mogelijkheid kan bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel.

Hieraan zijn 2 voorwaarden verbonden:

  1. Controle van de identiteit

De vennootschap moet de identiteit en de hoedanigheid van de aandeelhouder kunnen controleren. Denk daarbij aan Skype, Zoom, Facetime, en dgl.

  1. Rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennisnemen

De aandeelhouder moet rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering. Hij dient dus ‘digitaal’ aanwezig te zijn en kan zijn vraag- en stemrecht uitoefenen. Niet iedereen hoeft het dus eens te zijn tijdens de digitale algemene vergadering. Dit is wel een vereiste bij de schriftelijke algemene vergadering.

Tot en met 30 juni 2021, is het echter toegestaan dat de aandeelhouder de digitale algemene vergadering kan volgen, maar nog niet kan tussenkomen.

Een nieuw onbelangrijk gegeven voor de ondernemingen met een website! De wet stelt voorop dat de procedures voor degene die recht heeft om aan de digitale algemene vergadering deel te nemen, toegankelijk moeten zijn via de website.

Het digitale aandelenregister – eStox

In mei 2019, kort na de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht, werd eStox gelanceerd, een elektronisch effectenregister dat samen met de Federatie van het Notariaat (Fednot) is ontwikkeld.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om een aandelenregister up-to-date te houden.

Wist u ook dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bijkomende inhoudelijke vermeldingen heeft opgelegd? Het aandelenregister moet de volgende gegevens bevatten:

  • het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totaal aantal aandelen per soort;
  • voor natuurlijke personen hun naam en woonplaats en voor rechtspersonen hun naam en zetel van elke aandeelhouder;
  • het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
  • de op elk aandeel gedane stortingen;
  • de statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uitgiftevoorwaarden;
  • de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
  • de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo.

Het eStox is alleen daarom al een goed instrument. Vele papieren aandelenregister zijn immers nog niet aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht en laten de verplichte vermeldingen nog niet toe of het wordt kriebelen en kladderen ergens in de opmerkingen.

Staat er angstzweet op uw voorhoofd? Oei waar is dat register nu alweer?

Weet dat het bestuursorgaan dit kan regulariseren en bij voorkeur kiest men dan onmiddellijk voor een digitaal aandelenregister dat niet verloren kan gaan én onmiddellijk voldoet aan alle verplichte vermeldingen zoals voorgeschreven door de nieuwe vennootschapswet.

Het bijhouden van een aandelenregister bij elke uitgifte of overdracht van aandelen is en blijft een belangrijke verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij elke transactie dient daarom niet enkel de betrokken aandeelhouders, maar ook een bestuurder het aandelenregister te ondertekenen.

De connectie tussen eStox en UBO-register

EStox is daarnaast ook een belangrijke tool omdat dit aandelenregister gekoppeld is aan het UBO-register.

Wanneer de automatische verwerking wordt geselecteerd, worden alle wijzigingen van aandeelhouders met een UBO-verplichting direct geregistreerd in het UBO-register. Zo voorkomt het bestuur een onnodig lang to-do-lijstje.

Bovendien dient u ook niet meer het UBO jaarlijks te gaan bevestigen (oh ja ook dat nog). Dit kan perfect via eStox geregeld worden.

Last but not least! Herinner je je ook het feit dat je bij het UBO-register een bijlage dient te voegen als bewijsstuk? EStox is nu eenmaal het aandelenregister en een UBO-inschrijving via de eStox-applicatie geldt als bewijsstuk op zich.

Kiest men voor digitalisering van de corporate housekeeping, dan kan een bestuurder zingend door het leven gaan. Let’s get digital met Mon3aan!

Wil je graag meer weten over het digitaliseren van uw accountancy? Neem dan contact op met ons.

Liese Leman
Juriste

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…