Zomer-update: relancemaatregelen

Hoewel het leven stilletjes aan terug zijn normale gang gaat zinderen de effecten van de coronacrisis in de ondernemingswereld nog na.

Daarom bundelt Mon3aan voor jou de steunmaatregelen nogmaals samen om met een gerust gemoed aan de zomer te kunnen beginnen.

Fiscale relancemaatregelen

Momenteel is een belangrijk wetsontwerp hangende in het parlement. Dit wetsontwerp voorziet namelijk in een pakket aan fiscale maatregelen om de impact van de coronacrisis te temperen.

 1. De eerste maatregel betreft een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De doorstorting zou gelijk zijn aan 50 % van het verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus, en de totale bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020.

Deze steunmaatregel is uiteraard aan voorwaarden onderworpen:

 • De werkgever moet gedurende minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus;
 • De vrijstelling is pas van toepassing op de bedrijfsvoorheffing na de toepassing van de andere steunmaatregelen in het kader van de bedrijfsvoorheffing. Een eventueel saldo is overdraagbaar;
 • Maximum 20 miljoen euro per werkgever voor de drie weergegeven maanden;
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de vrijstelling indien de vennootschap dividenden uitkeert, een kapitaalvermindering verricht of een inkoop eigen aandelen organiseert binnen de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020, of indien de vennootschap over een participatie beschikt in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs.
 1. Voor KMO’s wordt de investeringsaftrek verhoogd tot 25 % voor vaste activa die worden verworven tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. De termijn van overdraagbaarheid van de investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2019 wordt verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken.
 2. Er werd ook een Tax shelter regeling op maat voorzien voor KMO’s die werden getroffen door de coronacrisis. De KMO’s kunnen een bedrag van maximaal 250.000,00 EUR ophalen bij burgers voor zover zij gedurende de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020 een omzetdaling hebben gekend van minimaal 30 %.

De verworven aandelen mogen niet meer dan 30 % van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen. Inbreng in natura wordt uitgesloten, alsook de combinatie met het verwerven van werkgeversaandelen of Tax shelter voor startende ondernemingen.

De belastingvermindering voor de burgers die aandelen verwerven bedraagt 20 %, is beperkt tot 100.000, 00 EUR en is overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken. De aandelen moeten voor een periode van 5 jaar worden aangehouden.

Ook hier is voorzien dat er geen gebruik kan gemaakt worden van de maatregel zo er dividenden worden uitgekeerd, een kapitaalvermindering wordt doorgevoerd of een inkoop eigen aandelen wordt georganiseerd.

 1. Het BTW-voorschot van december 2020 dient niet te worden betaald. De verschuldigde belasting voor de laatste aangifteperiode zal pas ten laatste op de 20ste dag van de maand die volgt op de aangifteperiode volledig worden betaald.
 2. De belastingvermindering voor giften in de personenbelasting wordt verhoogd naar 60 % in plaats van 45 %.
 3. Om de evenementensector verder te ondersteunen zijn de receptiekosten tijdelijk voor 100 % aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, dit voor uitgaven gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Er werd ook voorzien in een consumptiecheque die door de werkgever kan aangeboden worden aan de werknemers. Deze cheques vormen geen belastbaar inkomen voor de werknemer en zijn voor de werkgever volledig aftrekbaar als beroepskost. De cheques kunnen worden aangeboden tot 31 december 2020.

 1. Dit wetsontwerp is nog niet definitief en kan eventueel nog gewijzigd worden. Mon3aan volgt dit uiteraard verder voor u op.

Relancemaatregel voor zelfstandigen

 1. Om de opstart van zelfstandigen te ondersteunen werd voorzien in een relance-overbruggingsrecht.

Om recht te hebben op dit overbruggingsrecht moeten volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

 • Op 3 mei 2020 was de activiteit nog beperkt of verboden;
 • De activiteit mag nu worden uitgevoerd gedurende de volledige kalendermaand zonder beperkingen (behalve social distancing);
 • Er is een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10 % in vergelijking met dezelfde periode in 2018 of 2019;
 • De zelfstandige mag tijdens de maand waarin dit specifieke overbruggingsrecht wordt aangevraagd geen recht hebben op een andere (tijdelijke) overbruggingsrecht.

Het relance-overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 EUR of 1.614,10 EUR met gezinslast.

Voorafbetaling

 1. Tot slot vestigen we de aandacht op de voorafbetalingen die voor 10 juli 2020 dienen te gebeuren.

Naar aanleiding van de coronacrisis werden de percentages voor het derde en het vierde kwartaal verhoogd zodat het uitstellen van de voorafbetaling minder nadelig is. Voor wat de vennootschapsbelasting betreft is het zo dat de percentages variëren naargelang er al dan niet dividenden worden uitgekeerd.

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…