corona update

Nieuwe corona-steunmaatregel: ondersteuningspremie

Nieuwe corona-steunmaatregel: ondersteuningspremie

corona update

Na de geleidelijke heropstart van vele sectoren, ondervinden ondernemingen nog steeds hinder. Het garanderen van de veiligheid geeft tot gevolg dat men niet met volle capaciteit kan werken. De Vlaamse overheid heeft als oplossing hiervoor ‘de corona ondersteuningspremie’ gecreëerd, zijnde een eenmalige premie van 2.000, 00 EUR. Voor mensen die een bijberoep uitoefenen bedraagt deze 1.000, 00 EUR.Om in aanmerking te komen voor deze nieuwe ondersteuningspremie moet men aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Je bent een onderneming die steeds open was of recent geopend is, met een omzetdaling van 60%. Dit verlies moet geleden zijn t.o.v. periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode in 2019:
    –   Je bent een onderneming die initieel niet moest sluiten en je kwam in aanmerking  voor de corona compensatiepremie dan dien je het omzetverlies te vergelijken met de periode van 1 mei 2020 tot 31 mei 2020 met dezelfde periode vorig jaar.
    –   Je bent een onderneming die verplicht was te sluiten en je kwam in aanmerking voor de corona hinderpremie, dan moet je het omzetverlies vergelijken met de periode van vorig jaar die overeenstemt met de eerste maand na heropening. De volgende heropeningsdata worden in aanmerking genomen:

    18 april 2020:  Doe-het-zelfzaken en tuincentra

    20 april 2020:  Dierenpensions/-hotels

    4 mei 2020:  Stoffenwinkels

    11 mei 2020:  Detailhandel

    18 mei 2020: Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, …), sportaccommodaties, musea, dierentuinen, …

    8 juni 2020:  Horeca en toerisme

    1 juli 2020: Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s, casino’s en speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, publiek toegankelijke zwembaden, feestzalen, ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden.

    Indien je bijvoorbeeld met ingang vanaf 8 juni 2020 terug aan de slag kon dien je de periode 8 juni 2020 – 8 juli 2020 te vergelijken met de periode 8 juni 2019 – 8 juli 2019.

    –   In alle gevallen geld dat de onderneming effectief terug open is en haar activiteiten heeft heropgestart voor 20 juli 2020.

 

  • De volgende (rechts)personen komen in aanmerking voor deze premie:
    –   Zelfstandige in hoofdberoep
    –   
    Zelfstandig in bijberoep met een inkomen in 2019 van minstens 13.993, 78 EUR
    –   
    Zelfstandig in bijberoep met een inkomen in 2019 tussen 6.996, 89 EUR en 13.993, 78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld.
    –   
    Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid naar privaat recht, een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut, een vereniging met economische activiteit die minstens 1 voltijdsequivalent personeelslid tewerkstelt.

 

  • Uiteraard dient de onderneming, net zoals voor de andere premies, over een actieve exploitatiezetel beschikken in Vlaanderen.

 

  • Deze premie bedraagt 2.000, 00 EUR voor ondernemingen en 1.000, 00 EUR voor zelfstandigen in bijberoep. Je kan per exploitatiezetel een hinderpremie ontvangen, voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één personeelslid voltijds wordt tewerkgesteld. Elke onderneming kan maximaal vijf premies ontvangen.

 

  • Opgelet: bepaalde ondernemingen komen niet in aanmerking voor de ondersteuningspremie zoals holdings, patrimoniumvennootschappen, managementvennootschappen, vennootschappen die een schuld hebben ten aanzien van VLAIO wegens terugvordering van de hinder- of compensatiepremie, alsook ondernemingen die nog niet op 1 mei 2020 opgestart waren.

Samenvattend: Indien je als onderneming ondertussen terug aan de slag bent, maar ten gevolge van het gebrek aan volle capaciteit een omzetverlies lijdt van 60 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, vergeet dan zeker niet de ondersteuningspremie aan te vragen via VLAIO voor 15 augustus 2020.

Bekijk alle nieuwsberichten


update relance maatregelen

Zomer-update: relancemaatregelen

update relance maatregelen

Zomer-update: relancemaatregelen

Hoewel het leven stilletjes aan terug zijn normale gang gaat zinderen de effecten van de coronacrisis in de ondernemingswereld nog na.

Daarom bundelt Mon3aan voor jou de steunmaatregelen nogmaals samen om met een gerust gemoed aan de zomer te kunnen beginnen.

Fiscale relancemaatregelen

Momenteel is een belangrijk wetsontwerp hangende in het parlement. Dit wetsontwerp voorziet namelijk in een pakket aan fiscale maatregelen om de impact van de coronacrisis te temperen.

  1. De eerste maatregel betreft een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De doorstorting zou gelijk zijn aan 50 % van het verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus, en de totale bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020.

Deze steunmaatregel is uiteraard aan voorwaarden onderworpen:

  • De werkgever moet gedurende minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus;
  • De vrijstelling is pas van toepassing op de bedrijfsvoorheffing na de toepassing van de andere steunmaatregelen in het kader van de bedrijfsvoorheffing. Een eventueel saldo is overdraagbaar;
  • Maximum 20 miljoen euro per werkgever voor de drie weergegeven maanden;
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de vrijstelling indien de vennootschap dividenden uitkeert, een kapitaalvermindering verricht of een inkoop eigen aandelen organiseert binnen de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020, of indien de vennootschap over een participatie beschikt in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs.
  1. Voor KMO’s wordt de investeringsaftrek verhoogd tot 25 % voor vaste activa die worden verworven tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. De termijn van overdraagbaarheid van de investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2019 wordt verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken.
  2. Er werd ook een Tax shelter regeling op maat voorzien voor KMO’s die werden getroffen door de coronacrisis. De KMO’s kunnen een bedrag van maximaal 250.000,00 EUR ophalen bij burgers voor zover zij gedurende de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020 een omzetdaling hebben gekend van minimaal 30 %.

De verworven aandelen mogen niet meer dan 30 % van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen. Inbreng in natura wordt uitgesloten, alsook de combinatie met het verwerven van werkgeversaandelen of Tax shelter voor startende ondernemingen.

De belastingvermindering voor de burgers die aandelen verwerven bedraagt 20 %, is beperkt tot 100.000, 00 EUR en is overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken. De aandelen moeten voor een periode van 5 jaar worden aangehouden.

Ook hier is voorzien dat er geen gebruik kan gemaakt worden van de maatregel zo er dividenden worden uitgekeerd, een kapitaalvermindering wordt doorgevoerd of een inkoop eigen aandelen wordt georganiseerd.

  1. Het BTW-voorschot van december 2020 dient niet te worden betaald. De verschuldigde belasting voor de laatste aangifteperiode zal pas ten laatste op de 20ste dag van de maand die volgt op de aangifteperiode volledig worden betaald.
  2. De belastingvermindering voor giften in de personenbelasting wordt verhoogd naar 60 % in plaats van 45 %.
  3. Om de evenementensector verder te ondersteunen zijn de receptiekosten tijdelijk voor 100 % aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, dit voor uitgaven gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Er werd ook voorzien in een consumptiecheque die door de werkgever kan aangeboden worden aan de werknemers. Deze cheques vormen geen belastbaar inkomen voor de werknemer en zijn voor de werkgever volledig aftrekbaar als beroepskost. De cheques kunnen worden aangeboden tot 31 december 2020.

  1. Dit wetsontwerp is nog niet definitief en kan eventueel nog gewijzigd worden. Mon3aan volgt dit uiteraard verder voor u op.

 

Relancemaatregel voor zelfstandigen

  1. Om de opstart van zelfstandigen te ondersteunen werd voorzien in een relance-overbruggingsrecht.

Om recht te hebben op dit overbruggingsrecht moeten volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • Op 3 mei 2020 was de activiteit nog beperkt of verboden;
  • De activiteit mag nu worden uitgevoerd gedurende de volledige kalendermaand zonder beperkingen (behalve social distancing);
  • Er is een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10 % in vergelijking met dezelfde periode in 2018 of 2019;
  • De zelfstandige mag tijdens de maand waarin dit specifieke overbruggingsrecht wordt aangevraagd geen recht hebben op een andere (tijdelijke) overbruggingsrecht.

Het relance-overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 EUR of 1.614,10 EUR met gezinslast.

Voorafbetaling

  1. Tot slot vestigen we de aandacht op de voorafbetalingen die voor 10 juli 2020 dienen te gebeuren.

Naar aanleiding van de coronacrisis werden de percentages voor het derde en het vierde kwartaal verhoogd zodat het uitstellen van de voorafbetaling minder nadelig is. Voor wat de vennootschapsbelasting betreft is het zo dat de percentages variëren naargelang er al dan niet dividenden worden uitgekeerd.

Hieronder een overzicht van de percentages:

Bekijk alle nieuwsberichten