update corona maatregelen

Update corona-steunmaatregelen

UPDATE CORONA-STEUNMAATREGELEN

Gezien de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven worden de steunmaatregelen door de overheden op regelmatige basis bijgewerkt. Hieronder volgt een overzicht van de laatste wijzigingen die van groot belang (kunnen) zijn voor jouw onderneming.

Tijdelijke werkloosheid

Een meer dan welkome wijziging situeert zich op het vlak van de tijdelijke werkloosheid. Tijdens deze crisis geldt een vereenvoudigde procedure.

Alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van het coronavirus zal als tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht worden erkend. Deze maatregel geldt vanaf 13 maart 2020 t.e.m. 5 april 2020, en is eventueel verlengbaar tot 30 juni 2020.

De werkgever dient geen mededelingen meer te doen aan de RVA en de aanvraag te motiveren. Het volstaat nu enkel het coronavirus op te geven als reden. De werkgever dient in de elektronische aangifte de tijdelijke werkloosheid aan te geven als overmacht.

In de praktijk volstaat het om ten aanzien van uw sociaal secretariaat de loonberekening correct in te vullen en de tijdelijke werkloosheid aan te geven als werkloosheid door overmacht wegens het coronavirus. De toepasselijke codes verschillen per sociaal secretariaat. Overleg dus met uw sociaal secretariaat indien zij zelf nog geen communicatie hebben uitgestuurd hierover.

Uw sociaal secretariaat vervult dan vervolgens de correcte formaliteiten t.a.v. de RVA.

Verder moeten er door de werkgever geen controlekaarten C3.2A worden afgeleverd.

De werknemers dienen enkel een vereenvoudigd formulier te gebruiken voor de uitkering te bekomen. De toelaatbaarheidsvoorwaarden worden net nagegaan en de werknemer wordt automatisch toegelaten tot de werkloosheidsuitkeringen.

Betaling van verschillende belastingen

Bovenop de normale betaaltermijn zal er een extra termijn van twee maanden worden toegekend, zonder enige nalatigheidsintresten voor de betaling van:

 • vennootschapsbelasting,
 • personenbelasting,
 • belasting van niet-inwoners,
 • rechtspersonenbelasting.

Deze steunmaatregel geldt voor de aanslagen gevestigd vanaf 12 maart 2020.Deze maatregel wordt verder aangevuld met de reeds gekende maatregelen: afbetalingsplan, vrijstelling van intresten en/of kwijtschelding van boetes.

Voor de aanslagen gevestigd voor 12 maart 2020 gelden de eerder aangekondigde steunmaatregelen (afbetalingsplan, vrijstelling van intresten en/of kwijtschelding van boetes) nog steeds.

Betaling van de BTW en bedrijfsvoorheffing

Voor beide geldt er een automatisch uitstel van twee maanden, zonder intresten of boetes. De overige steunmaatregelen (afbetalingsplan, vrijstelling van intresten en/of kwijtschelding van boetes) blijven van toepassing.

De betaalkalender ziet er dan uit als volgt:

 • BTW
  • Maandaangifte:
   • Februari 2020 wordt uitgesteld naar 20 mei 2020
   • Maart 2020 wordt uitgesteld naar 20 juni 2020
  • Kwartaalaangifte:
   • Eerste kwartaal wordt uitgesteld naar 20 juni 2020
 • Bedrijfsvoorheffing
  • Maandaangifte:
   • Februari 2020 wordt uitgesteld naar 13 mei 2020
   • Maart 2020 wordt uitgesteld naar 15 juni 2020
  • Kwartaalaangifte:
   • Eerste kwartaal wordt uitgesteld naar 15 juni 2020

Kredieten voor ondernemingen

De federale overheid heeft samen met de Nationale Bank nieuwe steunmaatregelen uitgevaardigd voor particulieren en bedrijven.

Bedrijven zouden omwille van het coronavirus in financiële moeilijkheden kunnen terechtkomen. Om dit op te vangen werden twee belangrijke maatregelen in het leven geroepen: zes maanden uitstel van betaling aan de banken én de mogelijkheid om een overbruggingskrediet te bekomen gedurende twaalf maanden.

Het uitstel van betaling kan worden aangevraagd door niet-financiële bedrijven, KMO’s en zelfstandigen voor zover zij op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hadden, of op 29 februari 2020 een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen hadden.

Ook voor het aangaan van nieuwe overbruggingskredieten gelden dezelfde voorwaarden:

 • niet-financiële bedrijven, KMO’s en zelfstandigen;
 • geen betalingsachterstand op 1 februari 2020;
 • betalingsachterstand van minder dan 30 dagen op 29 februari 2020.

Dit geldt voor nieuwe kredieten die tussen nu en 30 september 2020 worden verstrekt met een maximale looptijd van twaalf maanden.

De regering stelt 50 miljard ter beschikking als garantie voor deze nieuwe overbruggingskredieten.

Neem contact op met uw bankier om na te gaan wat de mogelijkheden zijn in jouw specifieke situatie.

Bekijk alle nieuwsberichten

financiële corona maatregelen

Update financiële steunmaatregelen coronavirus

UPDATE FINANCIËLE STEUNMAATREGELEN CORONAVIRUS

De Nationale Veiligheidsraad heeft deze week de maatregelen om het coronavirus in te dijken verscherpt. Aangezien deze maatregelen een grote impact hebben op vele ondernemers werden ook de steunmaatregelen door de overheden bijgewerkt. Het betreft voornamelijk het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en de Vlaamse hinderpremie.

Dit is een update op ons vorige artikel over steunmaatregelen

Overbruggingsrecht

Voor wie? Voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in maxi-statuut. De maatregel heeft geen betrekking op zelfstandigen in bijberoep, zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep, gepensioneerden of student-zelfstandigen. De aanvraag kan dus gebeuren voor eenmanszaken, maar ook voor bedrijfsleiders. De startdatum van de zelfstandige activiteit speelt niet langer een rol.

Wanneer?

Indien:

 • Je in een sector werkt die verplicht geheel of gedeeltelijk moet sluiten.
 • Je in de horeca werkt (ook wanneer je nog kan voorzien in afhaalmaaltijden, leveringen of je hotel open blijft).
 • Je door het coronavirus minimaal zeven opeenvolgende dagen de activiteiten hebt moeten staken.

Wat? Bij onderbreking of stopzetting van de zelfstandige activiteit ten gevolge van het coronavirus kan er onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt van het overbruggingsrecht. De volgende uitkeringen worden toegekend:

 • Horeca of andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: voor de maanden maart en april 2020 heb je recht op een maandelijkse uitkering van 1.291,69 EUR (of 1.614,10 EUR met gezinslast).
 • Vrijwillige onderbreking van minimaal zeven dagen: voor de maanden maart en/of april 2020 heb je recht op een maandelijkse uitkering van 1.291,69 EUR (of 1.614,10 EUR met gezinslast) indien je in de betrokken maand minimaal zeven opeenvolgende dagen de activiteit hebt onderbroken.

Hoe? De sociale verzekeringsfondsen hebben elk een eigen aanvraagformulier/-procedure ter beschikking van hun klanten. De ondernemer dient de aanvraag zelf in te dienen. Contacteer jouw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie.

Vlaamse hinderpremie

Wat? De Vlaamse overheid heeft besloten de hinderpremie uit te breiden naar alle ondernemers die omwille van het coronacrisis verplicht moeten sluiten.

De voorwaarden zijn:

 1. Je bent:
 • zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep;
 • een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdse werknemer;
 • verenigingen en VZW’s komen ook in aanmerking in zoverre zij tevens één voltijdse werknemer tewerkstellen.
 1. De onderneming of de zelfstandige is actief volgens het KBO.
 2. De onderneming heeft een actieve uitbatingszetel in het Vlaams Gewest.
 3. De premie wordt per onderneming toegekend op basis van het ondernemingsnummer.
 4. Per onderneming kan slechts één premie worden toegekend.

Je kan per exploitatiezetel een hinderpremie ontvangen, voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één personeelslid voltijds wordt tewerkgesteld. Elke onderneming kan maximaal vijf premies ontvangen.

Voor horecazaken volstaat het sluiten van de eetruimte om van de premie te kunnen genieten. Dit geldt ook indien er wel nog afhaalmogelijkheden bestaan.

De bedragen van de premie blijven ongewijzigd:

 • Volledige sluiting: 4.000,00 EUR en na 21 dagen 160,00 EUR/dag
 • Gedeeltelijke sluiting: 2.000,00 EUR en na 21 dagen 160,00 EUR/dag

Hoe? De Vlaamse overheid heeft aangekondigd dat vanaf 23 maart 2020 de aanvragen zullen kunnen ingediend worden. Er werd wel reeds aangekondigd dat de aanvraag enkel online met behulp van de e-ID (of andere digitale sleutel) zal kunnen worden ingediend.

Bekijk alle nieuwsberichten

tijdelijke werkloosheid bedienden

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden in a nutshell

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN IN A NUTSHELL

Aangezien de coronavirus een enorme impact heeft op de ondernemingen is de kans reëel dat je als ondernemer gedurende de komende weken zal overwegen om de tewerkstelling geheel of gedeeltelijk te schorsen. We bespreken daarom dan ook in het kort de aanvraagprocedures voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden.

Voor de tijdelijke schorsing van de tewerkstelling van bedienden zijn er twee procedures, namelijk de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Voor ondernemingen die nog niet werden erkend als onderneming in moeilijkheden, bestaat deze procedure uit twee delen:

 1. erkenning als onderneming in moeilijkheden bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO);
 2. aanvraag tijdelijke werkloosheid bij de RVA.

Erkenning FOD WASO

De onderneming dient een erkenning te bekomen van de minister van werk wegens uitzonderlijke omstandigheden, zoals de coronacrisis, die op korte termijn een substantiële daling tot gevolg hebben van:

 • productie,
 • omzet,
 • bestellingen.

De aanvraag dient via gemotiveerd en aangetekend schrijven te gebeuren aan:

Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen

FOD WASO

Ernest Blerotstraat 1

1070 BRUSSEL

Aan deze aanvraag dient een ondernemingsplan te worden toegevoegd.

Een model van aanvraag en template voor een ondernemingsplan kan je terugvinden op onderstaande pagina:

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11.

Opgelet: Indien er een sectorale of ondernemings-CAO van toepassing is dient de erkenning niet meer te worden aangevraagd en kan de onderneming zich meteen richten tot de RVA. Raadpleeg de website van FOD WASO voor nazicht van de sectorale CAO’s.

Aanvraag RVA

Om de aanvraag bij de RVA te vervolledigen dien je het formulier C106A in te vullen en per aangetekend schrijven over te maken aan het bevoegde RVA kantoor. Je voegt bij de aanvraag een kopij van de erkenningsaanvraag aan de FOD WASO toe.

Je kan het formulier terugvinden via deze link: https://www.rva.be/nl/formulieren/c106a.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Tijdens de duurtijd van de erkenningsprocedure bij FOD WASO kan je als onderneming een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze aanvraag kan enkel gebeuren indien je kan aantonen dat de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden werd aangevat. Je voegt dus best kopij van de aanvraag aan FOD WASO toe.

Je richt de aanvraag aan het bevoegd RVA kantoor, die binnen de 3 werkdagen na ontvangst van het volledige dossier beslist. In de aanvraag vermeld je best volgende gegevens:

 • gegevens van de onderneming,
 • datum waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan,
 • uiteenzetting van de gebeurtenis,
 • voorziene werkloosheidsduur (max. 3 maanden),
 • identiteit van de betrokken werknemers.

De schriftelijke aanvraag kan gebeuren via aangetekend schrijven of per fax gericht aan het bevoegde kantoor. De aanvraag kan ook elektronisch gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > Sociale risico’s > Tijdelijke werkloosheid).

Bekijk alle nieuwsberichten

maatregelen corona

Overzicht financiële steunmaatregelen coronavirus voor ondernemers

OVERZICHT FINANCIËLE STEUNMAATREGELEN CORONAVIRUS VOOR ONDERNEMERS

Dit artikel heeft een update

 

OVERZICHT FINANCIËLE STEUNMAATREGELEN CORONAVIRUS VOOR ONDERNEMERS

De ondernemers worden op verschillende manieren hard getroffen door de coronacrisis. Er werden dan ook een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen door de overheden, naast de reeds bestaande mogelijkheden voor ondernemingen in moeilijkheden. Hierna volgt dan ook een handig overzicht van de steunmaatregelen waarop ondernemers beroep kunnen doen. We lichten telkens toe welke maatregel wanneer en hoe moet worden aangevraagd.

Werkgeversbijdragen RSZ

Wat? Voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 kan er een minnelijk afbetalingsplan worden bekomen voor de werkgeversbijdragen.

Wanneer? De aanvraag moet worden ingediend na ontvangst van het betaalbericht, nadat de schuld is ontstaan.

Hoe? De onderneming dient een online-aanvraagformulier in te vullen (https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm#)

Bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting

Wat? Voor deze belastingen kan er een afbetalingsplan worden aangevraagd, een vrijstelling van de nalatigheidsintresten of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Wanneer? De aanvraag dient uiterlijk 30/06/2020 te gebeuren na ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.

Hoe? Het formulier ‘Aanvraag coronavirus’ dient ingevuld te worden bezorgd aan het bevoegd regionaal invorderingscentrum (RIC). Dit mag per e-mail. Voor Oost-Vlaanderen kan dit bijvoorbeeld op het e-mailadres ric.oost-vlaanderen@minfin.fed.be. (Formulier te verkrijgen via https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19)

Sociale bijdragen

Wat de sociale bijdragen betreft zijn er verschillende mogelijkheden.

Uitstel van betaling

Wat? Voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 kan er een uitstel van betaling worden aangevraagd, dit zonder verhogingen of intresten. De betalingsdata worden als volgt uitgesteld:

 • Eerste kwartaal 2020: van 31/03/2020 naar 31/03/2021
 • Tweede kwartaal 2020: van 30/06/2020 naar 30/06/2021

Wanneer?

 • Voor 31/03/2020 om voor het eerste en het tweede kwartaal uitstel te krijgen
 • Voor 15/06/2020 om voor het tweede kwartaal uitstel te krijgen

Hoe? De aanvraag dient schriftelijk te worden gericht aan het sociaal verzekeringsfonds. Je vermeldt het best de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam en woonplaats zelfstandige
 • Naam en zetel bedrijf
 • Ondernemingsnummer

Vermindering voorlopige bijdragen

Je kan eventueel de sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van het inkomen. Dit is natuurlijk nog koffiedik kijken zodat het wordt aangeraden eerst en vooral uitstel van betaling te bekomen van de sociale bijdragen. Indien je alsnog een vermindering van de voorlopige bijdrage wenst te bekomen neem je het best contact op met het sociaal verzekeringsfonds aangezien elk fonds eigen formulieren gebruikt. Deze maatregel is aangewezen indien de inkomsten in ieder geval lager zijn dan deze van 2017.

Vrijstelling van bijdragen

Hiervoor kan je ook een aanvraag richten tot je sociaal verzekeringsfonds, maar weet wel dat er geen pensioenrechten worden opgebouwd gedurende de vrijstelling. Zoals hierboven reeds aangekaart wordt best eerst uitstel van betaling bekomen.

Overbruggingsrecht

Wat? Bij onderbreking of stopzetting van de zelfstandige activiteit ten gevolge van het coronavirus kan er onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt van het overbruggingsrecht. Er werd reeds een versoepeling van de huidige regeling aangekondigd, maar dit moet nog geformaliseerd worden. De volgende uitkeringen zouden worden toegekend:

 • 322,92 EUR per week (403,52 EUR met gezinslast)
 • 1.291,69 EUR per maand (1.614,10 EUR met gezinslast)

Wanneer? Bij sluiting van minimaal zeven dagen.

Hoe? De aanvraagprocedure dient nog te worden geformaliseerd bij de sociale verzekeringsfondsen.

Vlaamse hinderpremie

Wat? Indien je verplicht de zaak moet sluiten, al dan niet volledig, heb je recht op de Vlaamse hinderpremie. Ook zaken die overschakelen op afhaalmogelijkheden, zoals restaurants, brasseries, … hebben hier recht op. De premie (per ondernemer) bedraagt:

 • Volledige sluiting: 4.000,00 EUR en na 21 dagen 160,00 EUR/dag
 • Gedeeltelijke sluiting: 2.000,00 EUR en na 21 dagen 160,00 EUR/dag

Hoe? De aanvraag dient te gebeuren via Vlaio, maar momenteel dient de aanvraagprocedure nog te worden opgesteld. To be continued…

Tip

Vraag in ieder geval voor 31/03/2020 uitstel van betaling aan bij jouw sociaal verzekeringsfonds voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Zo bekom je in ieder geval even financiële ademruimte en kunnen de andere maatregelen alsnog in overweging worden genomen.

Bekijk alle nieuwsberichten

corona update

Update Corona

Update Corona

Fiscale maatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden, ongeacht hun activiteit, ten gevolge van het coronavirus kunnen steunmaatregelen aanvragen.

Een afbetalingsplan kan gevraagd worden voor enerzijds bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BTW. Er is een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsintresten en kwijtschelding van boetes bij niet-betaling De aanvraag dient ingediend te worden per e-mail of brief aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je gemeente.

Daarnaast kan ook een aanvraag voor een afbetalingsplan ingediend worden voor de sociale werkgeversbijdragen personeel m.b.t. het eerste en tweede kwartaal 2020. Deze aanvraag dient te gebeuren via het online beschikbaar aanvraagformulier gericht aan de RSZ.

Geheel of gedeeltelijke vrijstelling of uitstel van betaling voor sociale bijdragen zelfstandigen m.b.t. het eerste en tweede kwartaal 2020. Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en voor sociale bijdragen m.b.t. het eerste kwartaal dient deze aanvraag vóór 31 maart 2020 ingediend te zijn.

Tijdelijke werkloosheid

Bedrijven die door het coronavirus, en door de aangekondigde maatregelen, moeilijkheden ondervinden om hun werknemers tewerk te stellen, kunnen beroep doen op de regeling van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Deze economische redenen zijn bijvoorbeeld een aanzienlijke daling van de omzet, bestellingen, cliënteel, …

De procedure voorziet in een tweeledige aanvraag:

 1. erkenning als onderneming in moeilijkheden bij FOD WASO
 2. aanvraag tijdelijke werkloosheid bij de RVA.

Gedurende de erkenningsprocedure als onderneming in moeilijkheden, die een tweetal weken in beslag kan nemen, kan de onderneming wel een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus.

Tip: vraag een voldoende lange erkenningsperiode aan en vernoem het woord ‘corona’ regelmatig in de verschillende documenten.

Uw sociaal secretariaat kan u begeleiden bij het indienen van de aanvragen, maar Mon3aan staat uiteraard ook voor u klaar.

Eenmanszaken

Wanneer u als zelfstandige genoodzaakt wordt om de activiteiten (tijdelijk) stop te zetten wegens het coronavirus, dan bestaat er de mogelijkheid om gebruiken te maken van het ‘overbruggingsrecht’ onder een aantal voorwaarden.

U ontvangt dan tijdens de periode waarin u geen activiteiten uitoefent een financiële uitkering. U mag evenwel geen recht hebben op een ander vervangingsinkomen. De omvang van de uitkering hangt af van het al dan niet ten laste hebben van een persoon. Bovendien is de toekenning van deze uitkering beperkt in de tijd, de duurtijd van de uitkering hangt namelijk af van de duur van de tewerkstelling als zelfstandige.

De aanvraag kan u samen met uw sociaal secretariaat in orde brengen.

Bijzondere steunmaatregelen voor horeca

Aangezien de horecasector zeer zwaar wordt getroffen door de veiligheidsmaatregelen werden er door de regering bijzondere steunmaatregelen voor deze sector aangekondigd. Er zou sprake zijn van een vrijstelling van sociale bijdragen gedurende één kwartaal.

Steunmaatregelen vergoeding voor verplicht te sluiten handelszaken

De Vlaamse overheid heeft verder steunmaatregelen aangekondigd om de handelszaken die geheel of gedeeltelijk moeten sluiten te steunen. Er zal een hinderpremie worden toegekend ten bedrage van 2.000, 00 EUR voor handelszaken die enkel in het weekend dienen te sluiten en 4.000, 00 EUR voor handelszaken die ook op weekdagen moeten sluiten (zoals bijvoorbeeld horecazaken). Indien de sluitingsmaatregelen langer zouden gelden dan momenteel voorzien, zal de premie verder lopen. Er zal bij verlenging een premie worden toegekend van 160, 00 EUR per dag.

Indien u vragen heeft over de procedures van bovenstaande maatregelen aarzel niet uw KMO-adviseur bij Mon3aan te contacteren. Bij bijkomende finale maatregelen die gepubliceerd worden door de overheid volgt er een nieuwe update.

Bekijk alle nieuwsberichten