Tijdelijke werkloosheid voor bedienden in a nutshell

Aangezien de coronavirus een enorme impact heeft op de ondernemingen is de kans reëel dat je als ondernemer gedurende de komende weken zal overwegen om de tewerkstelling geheel of gedeeltelijk te schorsen. We bespreken daarom dan ook in het kort de aanvraagprocedures voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden.

Voor de tijdelijke schorsing van de tewerkstelling van bedienden zijn er twee procedures, namelijk de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Voor ondernemingen die nog niet werden erkend als onderneming in moeilijkheden, bestaat deze procedure uit twee delen:

  1. erkenning als onderneming in moeilijkheden bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO);
  2. aanvraag tijdelijke werkloosheid bij de RVA.

Erkenning FOD WASO

De onderneming dient een erkenning te bekomen van de minister van werk wegens uitzonderlijke omstandigheden, zoals de coronacrisis, die op korte termijn een substantiële daling tot gevolg hebben van:

  • productie,
  • omzet,
  • bestellingen.

De aanvraag dient via gemotiveerd en aangetekend schrijven te gebeuren aan:

Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen

FOD WASO

Ernest Blerotstraat 1

1070 BRUSSEL

Aan deze aanvraag dient een ondernemingsplan te worden toegevoegd.

Een model van aanvraag en template voor een ondernemingsplan kan je terugvinden op onderstaande pagina:

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11.

Opgelet: Indien er een sectorale of ondernemings-CAO van toepassing is dient de erkenning niet meer te worden aangevraagd en kan de onderneming zich meteen richten tot de RVA. Raadpleeg de website van FOD WASO voor nazicht van de sectorale CAO’s.

Aanvraag RVA

Om de aanvraag bij de RVA te vervolledigen dien je het formulier C106A in te vullen en per aangetekend schrijven over te maken aan het bevoegde RVA kantoor. Je voegt bij de aanvraag een kopij van de erkenningsaanvraag aan de FOD WASO toe.

Je kan het formulier terugvinden via deze link: https://www.rva.be/nl/formulieren/c106a.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Tijdens de duurtijd van de erkenningsprocedure bij FOD WASO kan je als onderneming een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze aanvraag kan enkel gebeuren indien je kan aantonen dat de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden werd aangevat. Je voegt dus best kopij van de aanvraag aan FOD WASO toe.

Je richt de aanvraag aan het bevoegd RVA kantoor, die binnen de 3 werkdagen na ontvangst van het volledige dossier beslist. In de aanvraag vermeld je best volgende gegevens:

  • gegevens van de onderneming,
  • datum waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan,
  • uiteenzetting van de gebeurtenis,
  • voorziene werkloosheidsduur (max. 3 maanden),
  • identiteit van de betrokken werknemers.

De schriftelijke aanvraag kan gebeuren via aangetekend schrijven of per fax gericht aan het bevoegde kantoor. De aanvraag kan ook elektronisch gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > Sociale risico’s > Tijdelijke werkloosheid).

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…