mon3aan - Corporate & Finance

Bedrijf in moeilijkheden

Bedrijf in moeilijkheden

Ondernemingen die in tijdelijke moeilijkheden verkeren kunnen gerechtelijke organisatie aanvragen om bescherming te bekomen tegen de schuldeisers. Deze procedure was vroeger gekend als ‘wco’ (wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen).

Wat gebeurt er?

schuldeisers

Schuldeisers

De onderneming krijgt tijdens deze procedure de mogelijkheid om gedurende een welbepaalde periode haar schulden af te lossen terwijl zij haar activiteit voortzet. Zo kan de onderneming haar problemen oplossen, aangezien de schuldeisers gedurende de opschorting van betaling geen beslag kunnen leggen en de onderneming niet failliet verklaard kan worden.

Gerechtelijke reorganisatie

De gerechtelijke reorganisatie biedt verschillende mogelijkheden voor de onderneming. Ze kan bijvoorbeeld een minnelijk akkoord sluiten met bepaalde schuldeisers, of een collectief akkoord met alle schuldeisers. Dit laatste houdt in dat er een reorganisatieplan opgesteld wordt. Als de meerderheid van de schuldeisers hiermee akkoord gaan, dan is dit reorganisatieplan bindend voor alle schuldeisers van de onderneming.

gerechtelijke organisatie
hou het realistisch

Hou het realistisch

Het is van groot belang om de begroting en het reorganisatieplan realistisch en haalbaar te houden, zodat het kans op slagen heeft. Een overschatting van de te verwachten omzet, maar ook een onderschatting van bepaalde belangrijke reorganisatiekosten, zoals het ontslaan van personeel, kunnen een negatieve invloed hebben op de slaagkansen van de procedure.

Overdracht van de onderneming

Tot slot bestaat ook de mogelijkheid tot overdracht van de onderneming onder gerechtelijk gezag. Dit betekent dat de onderneming, of een deel ervan, wordt verkocht door tussenkomst van een gerechtsmandataris. De opbrengst van de overdracht gaat dan naar de verschillende schuldeisers.

overdracht van de onderneming
Daar zorgen wij voor

Waar zorgen wij voor?

Mon3aan Corporate & Finance heeft al verschillende ondernemingen geholpen met een succesvolle herstructurering, al dan niet in het kader van een gerechtelijke reorganisatie. Samen met de onderneming sporen wij de problemen op, stellen wij een plan voor en begeleiden wij de onderneming waar nodig bij de onderhandelingen met banken en eventuele andere kredietverstrekkers.

Wij zorgen voor:

  • de analyse van de onderneming, het opsporen van problemen en het aanreiken van oplossingen;
  • het opmaken van de nodige stukken voor het neerleggen van een ontvankelijk verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie;
  • bijstand bij de onderhandelingen inzake herfinanciering;
  • bijstand bij de toetreding van nieuwe investeerders;
  • advies inzake alternatieve financieringsbronnen.

Voorbeeld van een bedrijf in moeilijkheden

Een onderneming heeft steeds meer problemen om haar schuldeisers te betalen, en ziet door de bomen het bos niet meer. Mon3aan Corporate & Finance analyseert de cijfers van het bedrijf om het probleem te vinden, en gaat vervolgens over tot het opstellen van een reorganisatieplan en van een begroting voor de komende jaren.


Vervolgens wordt een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie neergelegd, waarbij een deel van de schulden kwijtgescholden worden. Verder staat Mon3aan Corporate & Finance de onderneming bij tijdens de onderhandelingen over de voorwaarden inzake het toetreden van nieuwe investeerders.

Overige Corporate & Finance-diensten

Fusies en overnames

Fusies en overnames

Strategisch en financieel advies

Strategisch en financieel advies

vermogensplanning

Vermogensplanning

Blijf op de hoogte over Mon3aan en onze diensten

Contacteer ons

Snel naar…