Bedrijf in moeilijkheden

icon lightbulb

Ondernemingen die in tijdelijke moeilijkheden verkeren kunnen gerechtelijke organisatie aanvragen om bescherming te bekomen tegen de schuldeisers. Deze procedure was vroeger gekend als ‘WCO’ (Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen).

Contacteer ons

Wat gebeurt er?

Schuldeisers

De onderneming krijgt tijdens deze procedure de mogelijkheid om gedurende een welbepaalde periode haar schulden af te lossen terwijl zij haar activiteit verderzet. Hierdoor kan de onderneming haar problemen oplossen aangezien de schuldeisers gedurende de opschorting van betaling geen beslag kunnen leggen en de onderneming niet failliet kan worden verklaard.

Gerechtelijke reorganisatie

De gerechtelijke reorganisatie biedt verschillende mogelijkheden voor de onderneming. Zo kan een minnelijk akkoord tot stand gebracht worden met bepaalde schuldeisers, of een collectief akkoord met alle schuldeisers. Dit laatste houdt in dat er een reorganisatieplan moet worden opgesteld. Indien de meerderheid van de schuldeisers hiermee akkoord gaan dan is dit bindend voor alle schuldeisers van de onderneming.

Hou het realistisch

Het is van groot belang de begroting en het reorganisatieplan realistisch en haalbaar te houden zodat dit een kans op slagen heeft. Een overschatting van de te verwachten omzet, alsook een onderschatting van bepaalde belangrijke reorganisatiekosten, zoals bijvoorbeeld het ontslaan van personeel, kunnen een negatieve invloed hebben op de slaagkansen van de procedure.

Overdracht van de onderneming

Tot slot bestaat ook de mogelijkheid tot overdracht van de onderneming onder gerechtelijk gezag. Dit betekent dat de onderneming of een deel ervan wordt verkocht door middel van tussenkomst van een gerechtsmandataris. De opbrengst van deze overdracht wordt dan verdeeld onder de verschillende schuldeisers.

Waar zorgen wij voor?

Mon3aan Corporate & Finance heeft reeds verschillende ondernemingen geholpen met een succesvolle herstructurering, al dan niet gebruik makende van het systeem van gerechtelijke reorganisatie. Samen met de onderneming sporen wij de issues op, stellen een plan voor en begeleiden waar nodig bij de onderhandeling met banken en eventuele andere kredietverstrekkers.

Wij zorgen voor:

  • analyse van de onderneming, het opsporen van problemen en het aanreiken van oplossingen;
  • het opmaken van de nodige stukken voor het neerleggen van een ontvankelijk verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie;
  • bijstand bij de onderhandelingen inzake herfinanciering;
  • bijstand bij de toetreding van nieuwe investeerders;
  • advies inzake alternatieve financieringsbronnen.

Voorbeeld bedrijf in moeilijkheden

Een onderneming heeft hoe langer hoe meer problemen om de schuldeisers te betalen en ziet door de bomen het bos niet meer. Mon3aan Corporate & Finance analyseert de cijfers van het bedrijf om het probleem te zoeken en gaat vervolgens over tot het opstellen van een reorganisatieplan, alsook een begroting voor de komende jaren.

Vervolgens wordt een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie neergelegd waarbij een deel van de schulden worden kwijtgescholden. Verder staat Mon3aan Corporate & Finance de onderneming bij tijdens het onderhandelen van de voorwaarden inzake het toetreden van nieuwe investeerders.

Overige Corporate& Finance diensten

icon handshake

Fusies& overnames

Meer info
icon advice

Strategisch &financieel advies

Meer info
vermogensplanning

Vermogensplanning

Meer info