Mon3aan steunt lokale projecten

Mondriaan steunt enkele lokale projecten!

MONDRIAAN STEUNT ENKELE LOKALE PROJECTEN!

Niet enkel ondernemerschap is voor ons belangrijk. Naast onze algemene doelstellingen ondersteunen wij ook enkele sociale projecten.

Mon3aan steunt vandaag Streekmotor, welke ondernemers verbindt met lokale projecten en tevens ook Via Don Bosco, welke onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt.

Als kantoor zijn we fier om deze projecten mee te ondersteunen en vorm te geven.

https://streekmotor23.be/static/partners

https://www.viadonbosco.org/

Via don Bosco en streekmotor 23
Bekijk alle nieuwsberichten

Voordeel alle aard

Het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning

HET VOORDEEL VAN ALLE AARD VOOR DE KOSTELOZE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN WONING

Wanneer een onderneming gratis een woning ter beschikking stelt aan een bedrijfsleider of werknemer, beschouwt de fiscus dit als een voordeel waarop belastingen verschuldigd zijn. Dit voordeel wordt forfaitair bepaald volgens de regels van artikel 18 van het Koninklijk Besluit bij het Wetboek Inkomstenbelastingen.

De fiscale wet maakt een onderscheid naar gelang deze woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijke persoon of door een vennootschap. De huidige berekening werd vanaf 2012 ingevoerd door de regering-Di Rupo en ziet er als volgt uit:

Natuurlijk persoon geïndexeerd KI x 100/60
Vennootschap Niet-geïndexeerd KI lager dan 745 EUR: Niet-geïndexeerd KI hoger dan 745 EUR:
geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8

 

Wanneer de woning gemeubileerd is, moeten deze formules nog verhoogd worden met een factor 2/3.

Belastingplichtigen die kosteloos over een woning konden beschikken werden dus anders behandeld naargelang het een natuurlijke persoon is of een vennootschap die hen in deze woning voorziet. De fiscus verdedigde deze ongelijke behandeling door te stellen dat “kaderleden en bedrijfsleiders in de meeste gevallen de mogelijkheid hebben om zichzelf een luxueuze woning toe te kennen, terwijl gewone werknemers eerder een bescheiden woning krijgen”. Dit standpunt gaf aanleiding tot rechtspraak die oordeelde dat deze zienswijze indruist tegen het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. De waarde van een voordeel mag met andere woorden niet afhangen van de identiteit van diegene die het verstrekt.

De Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, reageerde op deze rechtspraak door te stellen dat “dit verschil in waardering niet kan worden gehandhaafd en dat in alle gevallen het voordeel moet worden vastgesteld overeenkomstig de forfaitaire waardering die geldt voor een terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon. De administratie zal echter, na een juridisch en budgettair onderzoek een concreet voorstel tot definitieve oplossing indienen bij de regering”. Wat deze oplossing juist zal in houden valt nog af te wachten. De fiscus heeft in tussentijd een omzendbrief gestuurd (Ci. 2018/C/57) waarin zij haar standpunt over deze materie bekendmaakt. Hieruit blijkt dat de administratie de standpunten van de Minister van Financiën en de rechtspraak overneemt en tot de reglementaire wijziging wordt doorgevoerd, ze de forfaitaire raming van het voordeel zoals deze nu wordt berekend voor de terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon, ook zal aanvaarden voor de terbeschikkingstelling door een vennootschap.

In mensentaal betekent dit dat het voordeel waarop een bedrijfsleider wordt belast wanneer hij/zij gratis over een woning kan beschikken via zijn vennootschap, een stuk lager zal liggen dan voorheen.

Dit althans zo lang de wettelijke regels niet worden aangepast.

Bekijk alle nieuwsberichten

belastingen tax shelter

Onder de loep: Tax Shelter, en de belastingsparing die het u als vennootschap of natuurlijke persoon oplevert

Onder de loep: Tax Shelter, en de belastingsparing die het u als vennootschap of natuurlijke persoon oplevert

Tax Shelter, al van gehoord? Vennootschappen, zoals starters en groeiers, kunnen er gebruik van maken om kapitaal in te zamelen en de investeerders kunnen hiermee flink wat fiscaal voordeel opstrijken.

Voor vennootschappen is er de Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten. Met deze fiscale regeling wil de overheid de productie van audiovisuele en cinematografische werken (films, e.d.) aanmoedigen. Gaat u met uw vennootschap in op de Tax Shelter, dan krijgt u daar een ‘beloning’ voor onder de vorm van een belastingvrijstelling, afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag.

De Tax Shelter voor startende en groeiende ondernemingen zijn maatregelen om kapitaal te mobiliseren voor kleine vennootschappen, waarbij de particulier een belastingvermindering verkrijgt.

Het aangaan van een Tax Shelter kan fiscaal dus zeer interessant zijn. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. In dit artikel vat fiscaal adviesbureau Mon3aan deze fiscale gunstmaatregel beknopt voor u samen.

Tax Shelter voor de vennootschapTax Shelter voor audiovisuele werken

De vennootschap (investeerder) dient een raamovereenkomst te sluiten met het productiehuis of eventueel via een tussenpersoon. De te storten sommen moeten uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de raamovereenkomst gestort worden. Op basis van deze overeenkomst kan de investeerder een voorlopige fiscale vrijstelling van de belastbare winst van 356% (voor aanslagjaar 2019) ontvangen van de gestorte sommen.

Daarnaast worden er twee grenzen opgelegd:

 • De eerste grens is dat de vrijstelling niet groter mag zijn dan 50% van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar.
 • De tweede grens is een absoluut maximum bedrag van 750.000 euro.

De definitieve vrijstelling wordt verkregen op basis van het tax shelter-attest. Dit attest moet afgeleverd worden door het productiehuis of tussenpersoon uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend. Indien er geen tax shelter-attest wordt afgeleverd binnen deze termijn, wordt de voorlopige vrijgestelde winst aangemerkt als belastbare winst.

Wat levert het op?

Deze tax shelter levert een fiscaal voordeel op van 5,30% voor aanslagjaar 2019 en een bijkomende premie van intresten op het geïnvesteerde bedrag.

Voorbeeld aanslagjaar 2019

Investering 100.000 euro: 100.000 euro x 356% (vrijstelling) x 29,58% (tarief vennootschapsbelasting) = 105.304,80 euro

Fiscaal voordeel: 5.304,80 euro

 

Tax Shelter voor de natuurlijke personen: Tax shelter voor startende kleine vennootschappen

Wanneer een belastingplichtige natuurlijke persoon wenst te investeren in kwalificerende startende kleine vennootschappen door kapitaalinbrengen in geld, vergoed in aandelen op naam, dan kan hiervoor een belastingvermindering verkregen worden van 30% voor kleine vennootschappen en 45% voor microvennootschappen van de kapitaalinbreng in de personenbelasting.

Een kleine vennootschap is een startende vennootschap (of starter) de eerste vier jaar vanaf haar oprichting. Er zijn diverse uitgesloten vennootschappen zoals bijvoorbeeld een management- of patrimoniumvennootschap.

Per belastingplichtige wordt het bedrag van de kapitaalinbreng beperkt tot 100.000 euro per jaar. Daarnaast is er voor de investeerder een maximumparticipatie van 30%. Bij een hogere participatie, komt het meerdere niet in aanmerking voor de vermindering.

Wat levert het op?

Een starter kan op deze manier een maximum kapitaal ophalen van 250.000 euro. Voor bijkomende kapitaalinbrengen kan er geen belastingvermindering verkregen worden.

Tax shelter voor groeibedrijven

Vanaf 1 januari 2018 kan een belastingplichtige natuurlijke persoon investeren in kwalificerende groeibedrijven door kapitaalinbrengen in geld, vergoed in aandelen op naam, waarbij er een belastingvermindering van 25% van de kapitaalinbreng in de personenbelasting wordt verkregen.

Een groeiende onderneming (of groeier) is een kleine vennootschap vanaf het vijfde tot en met het tiende jaar na oprichting en zij stelt minstens 10 voltijdse equivalenten via een arbeidsovereenkomst tewerk.

Daarnaast zijn er nog twee groeinormen die éénmalig beoordeeld worden en voldaan moeten zijn:

 • een stijging van gemiddeld 10% per aanslagjaar van de jaaromzet
  of
 • een stijging van ten minste 10% van de voltijdse equivalenten.

Zoals bij de starters worden hier ook diverse vennootschappen uitgesloten, zoals een management – of patrimoniumvennootschap.

Zoals bij de starter wordt de kapitaalinbreng beperkt tot 100.000 euro per belastingplichtige per jaar en de maximumparticipatie van 30% geldt hier ook.

Wat levert het op?

Een groeibedrijf kan maximum 500.000 euro aan kapitaal ophalen. Indien de groeier reeds gebruik gemaakt heeft van de tax shelter voor starters dient het maximum van 500.000 euro verminderd te worden met het reeds opgehaald kapitaal als starter.

Inbreng

De inbreng kan zowel voor starters als groeibedrijven rechtstreeks als onrechtstreeks. Dit kan via een erkend crowdfundingplatform of een financieringsvehikel.

Het belastingvoordeel is pas definitief verworven na vier jaar. De aandelen dienen dus vier jaar onafgebroken aangehouden te worden.

Bedrijfsleider

De investeerder bij de tax shelter voor startende en groeiende ondernemingen mag op het ogenblik van de kapitaalinbreng niet rechtstreeks of onrechtstreeks de bedrijfsleider in de onderneming zijn. Na de inbreng kan de investeerder wel bedrijfsleider van de onderneming worden en behoudt hij het fiscaal voordeel.

Voorbeeld

Investering van 10.000 euro:

 • Fiscaal voordeel Tax Shelter starters microvennootschap: 10.000 euro x 45% = 4.500 euro belastingvoordeel
 • Fiscaal voordeel Tax Shelter starters kleine vennootschap: 10.000 euro x 30% = 3.000 euro belastingvoordeel
 • Fiscaal voordeel Tax Shelter groeiers: 10.000 euro x 25% = 2.500 euro belastingvoordeel

 

Extra tips:

 1. Tax Shelter voor starters en groeiers
  1. Het fiscaal voordeel in de personenbelasting wordt nog eens verhoogd met de gemeentebelastingen.
  2. Let op! Er dienen wel belastingen betaald te worden in de personenbelasting want het belastingkrediet is niet overdraagbaar noch terug betaalbaar.
  3. Winwinner.be heeft een prachtige website gebouwd waar u alles terug vindt over het tax shelter systeem voor starters en groeiers.
 2. Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten
  1. Het totaal rendement van het fiscaal voordeel en de rente kan geraamd worden op ongeveer een 10%.
  2. Bezoek de website van Ufund.be waar u simulaties kan maken.

Bekijk alle nieuwsberichten

investeringsreserve

Is de vrijgestelde investeringsreserve plots interessant?

IS DE VRIJGESTELDE INVESTERINGSRESERVE PLOTS INTERESSANT?

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd beslist om de aanleg van investeringsreserve (art. 194quater WIB 92) af te schaffen met een uitdoofscenario voor bestaande investeringsreserve. Is het nog opportuun is om een investeringsreserve aan te leggen vooraleer ze definitief verdwijnt?
=>met dank aan www.practicali.be

Enkel voor kleine vennootschappen
Deze investeringsreserve is enkel mogelijk  voor vennootschappen die krachtens artikel 15, §§1-6 W.Venn. als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de investeringsreserve werd aangelegd.

Kenmerken van de investeringsreserve
De maatregel  maakt het voor de betrokken vennootschappen mogelijk om een deel van het gereserveerde resultaat van een boekjaar, dat normalerwijze wordt belast, vrij te stellen.
Het aanleggen van investeringsreserve gebeurt met volgend boeking:
– 68.. Overboeking naar de investeringsreserve
Aan 1324 Investeringsreserve
Het eerste gevolg van deze boeking bestaat in een vermindering van de belastbare gereserveerde winst van de vennootschap. Het tweede gevolg valt daarmee samen en bestaat in het aanleggen van een zichtbare reserve op het passief van de balans. Op fiscaal vlak verloopt de vrijstelling via de vermelding in de aangifte in de vennootschapsbelasting van het bedrag van de vrijgestelde reserve, in het vak ‘vrijgestelde gereserveerde winst’; de investeringsreserve komt dan ook niet voor bij de belastbare reserves in het vak van de belastbare gereserveerde winst.

Maximumbedrag.
Het maximum bedrag van de investeringsreserve dat kan worden vrijgesteld mag dus niet hoger zijn dan 18.750 euro per belastbaar tijdperk. Vennootschappen zijn echter niet verplicht zijn een reserve aan te leggen voor dit maximale bedrag. Niets belet immers dat vennootschappen een investeringsreserve aanleggen voor een lager bedrag bv. omdat ze niet van plan zijn een investering te doen voor een bedrag gelijk aan het maximumbedrag van de reserve.

Toename van de belaste reserves.
De investeringsreserve wordt slechts vrijgesteld indien en in zoverre de belaste reserves, vóór aanleg van de investeringsreserve, op het einde van het boekjaar hoger zijn dan de belaste reserves op het einde van het vorige boekjaar, waarin laatst het voordeel van het aanleggen van een investeringsreserve werd genoten.

Onaantastbaarheidsvoorwaarde.
De investeringsreserve wordt slechts vrijgesteld voor de investeringsreserve op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt is en blijft en niet tot grondslag dient voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning.

Investeringsverplichting.
De vennootschap moet een bedrag gelijk aan de investeringsreserve  investeren in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa die recht kunnen geven op het voordeel van de investeringsaftrek.  Deze investeringen moeten  plaatsvinden binnen een termijn van 3 jaar die aanvangt op de eerste dag van het boekjaar waarvoor de investeringsreserve wordt aangelegd en ten laatste bij ontbinding van de vennootschap.

Behoud van de investering.
De investeringen moeten minstens 3 jaar in de vennootschap belegd blijven. Deze termijn wordt berekend vanaf de datum waarop de actiefbestanddelen in de onderneming zijn geïnvesteerd tot de datum van hun vervreemding.

Slechts uitstel van belasting
De vrijstelling van de investeringsreserve is dus slechts tijdelijk. Ten laatste bij de liquidatie betaalt u er belastingen op. Wanneer de vennootschap niet tijdig herbelegt wordt de volledige investeringsreserve in een keer belastbaar voor het jaar waarin de herbeleggingstermijn verstrijkt. Verkoopt de vennootschap een herbelegging binnen 3 jaar na de aankoop, dan is de investeringsreserve belastbaar in verhouding tot het nog niet afgeschreven deel van de verkochte herbelegging.

Investeringsreserve versus aftrek voor risicokapitaal
Wanneer een kleine vennootschap voor dit aanslagjaar 2018 een investeringsreserve aanlegt, mag zij dus niet de notionele interestaftrek vragen voor aanslagjaar 2018, aanslagjaar 2019 en aanslagjaar 2020. Maar de notionele interestaftrek is tegenwoordig toch minder interessant geworden. Het tarief voor aanslagjaar 2018 is historisch laag (0,737% voor een kleine vennootschap voor boekjaar 2017). Overschotten zijn niet meer overdraagbaar. En vanaf aanslagjaar 2019 zal de notionele interestaftrek berekend worden op een veel minder voordelige wijze, nl. op de aangroei van het risicokapitaal.

Investeringsreserve plus investeringsaftrek
Een kleine vennootschap kan welde investeringsreserve combineren met de investeringsaftrek. Een vennootschap die in de komende jaren investeringen plant te doen heeft er belang bij om nu in aanslagjaar 2018 een vrijgestelde investeringsreserve aan te leggen. Door vanaf 2019 die geplande investeringen uit te voeren kan zij voldoen aan de investeringsverplichting en verzilvert zij bovendien de investeringsaftrek van 20% in aanslagjaar 2019 en aanslagjaar 2020.

Boekjaar 2017 is de laatste kans.
Er kunnen  geen investeringsreserve meer aangelegd worden voor boekjaren afgesloten na 30.12.2018. Voor kleine vennootschappen met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar is dat dus vanaf boekjaar 2018. Voor het boekjaar 2017 dat afsluit op 31.12.2017 kan zij de laatste keer een investeringsreserve aanleggen.
Met de investeringsreserve kan een kleine vennootschap winst onttrekken aan het huidige belastingtarief die dan later tegen een lager tarief laten belasten. Die investeringsreserve wordt dan later belast tegen het dan geldende tarief. Maakt de vennootschap de investeringsreserve van 2017 bijvoorbeeld belastbaar in 2023, dan wordt die reserve normaal belast tegen 20% (verlaagd tarief).
Louter en alleen anticiperen op de tariefdaling van de vennootschapsbelasting is af te raden. Want, herbelegt de vennootschap deze investeringsreserve niet tijdig, leeft zij de onaantastbaarheidvoorwaarde niet meer na voordat de herbeleggingtermijn verstreken is of verkoopt zij een herbelegging binnen 3 jaar, dan zal zij er toch nog belasting op betalen tegen 33,99%.
Maar als de vennootschap wél voldoende investeringen heeft gedaan en als zij die investeringen ook lang genoeg zal bijhouden, dan kan zij profiteren van de gedaalde belastingtarieven.
Kiest een kleine vennootschap bij de afsluiting van boekjaar 2017 voor investeringsreserve dan verliest zij wel de notionele interestaftrek. Maar door de tariefdaling levert de investeringsreserve nu normaal ook een echte belastingbesparing op voorwaarde dat de vennootschap die komende jaren de nodige investeringen doet.

Bekijk alle nieuwsberichten

pensioensparen

Nieuw plafond pensioensparen

NIEUW PLAFOND PENSIOENSPAREN

Na vier jaar van bevriezing worden de plafonds voor belastingvoordelen zoals het pensioen- en langetermijnsparen vanaf 2018 opnieuw geïndexeerd.

De fiscale grensbedragen worden jaarlijks aangepast aan de levensduurte. Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2017 kunnen de plafonds worden berekend die zullen gelden voor uw inkomsten en uitgaven van 2018. De officiële cijfers verschijnen pas in januari in het Staatsblad.

Door de indexering stijgt het maximumbedrag voor het pensioensparen van 940 naar 960 euro. Stortingen tot dat bedrag geven recht op een belastingvermindering van 30 procent. In het Zomerakkoord werd daar nog een tweede formule aan toegevoegd. U kan ook tot 1.200 euro storten en daarvoor aanspraak maken op een belastingvermindering van 25 procent. ‘Die nieuwe formule is een onderdeel van de wet op de Economische Relance en die is nog niet definitief goedgekeurd. Als alles wordt doorgevoerd zoals voorzien, komt het grensbedrag na indexatie op 1.230 euro uit’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. De indexering van het plafond voor het pensioensparen komt er na een bevriezing gedurende vier jaar.

In diezelfde wet zitten ook de regels rond het onbelast bijverdienen. Op basis van wat op tafel ligt, kan men in 2018 tot 6.130 euro onbelast opstrijken, zegt Wellens.

Ook het plafond voor de vrijgestelde intresten op uw spaarrekening wordt opnieuw geïndexeerd, maar toch zal de vrijstelling een stuk lager zijn dan in 2017. Bij het Zomerakkoord is de regering overeengekomen de vrijstelling van 1.880 euro te halveren. Rekening houdend met de indexering worden volgend jaar intresten tot 960 euro vrijgesteld. Nieuw is wel dat ook een eerste schijf dividenden tot 640 euro wordt vrijgesteld.

Ook de belastingberekening zal er volgend jaar anders uitzien. Om de belastingen te berekenen wordt uw inkomen opgedeeld in schijven. Voor elke inkomensschijf is er een ander belastingtarief. Die schijven worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2018 is dat niet anders, maar door de taxshift worden ook de tariefschijven herschikt. Het belastingtarief van 30 procent wordt afgeschaft, waardoor een groter deel van uw inkomen tegen 25 procent wordt belast. Tegelijk krimpt de inkomensschijf die tegen 45 procent wordt belast, waardoor een groter deel van uw inkomen tegen 40 procent wordt belast.

Bron: De Tijd, 23 december 2017 – http://www.tijd.be/nieuws/archief/Plafond-voor-pensioensparen-naar-960-euro/9965995

Bekijk alle nieuwsberichten

pensioensparen

Wil regering pensioenspaarder naaien

WIL REGERING PENSIOENSPAARDER NAAIEN?

Het zomerakkoord heeft een bizar neveneffect voor de Belgische pensioenspaarders. Wie volgend jaar tussen 940 en 1.128 euro stort in zijn pensioenspaarpotje, houdt minder over dan wie gewoon 940 euro stort. De regering trekt het plafond voor het individueel pensioensparen op van 940 naar 1.200 euro. Hierbij krijgt de Belgische belegger drie opties: 940 blijven beleggen aan 30 % fiscale aftrek, 1.200 euro beleggen aan 25 % of een tussenoplossing. An sich win je slechts 18 euro fiscale aftrek als je 1.200 euro spaart, maar hiermee bouw je wel meer spaargeld op.

Het Rekenhof becijferde dat de federale regering ervan uitgaat dat zo’n 15 % van de spaarders voor het nieuwe plafond van 1.200 euro zal kiezen. Dit kost de begroting 6 miljoen euro. De federale regering raamt deze netto kost echter slechts op 1.3 miljoen euro. Hiermee wordt duidelijk dat de regering er blijkbaar ook op rekent dat zo’n 15 % van de spaarders zal kiezen voor een bedrag tussen 940 en 1.200 euro als plafond. Hiermee verliezen deze Belgen in de praktijk dus geld. Wie net boven het plafond van 940 gaat, ziet zijn aftrek immers al naar 25 % zakken. Enkel vanaf 1.128 euro doe je als burger dus geen verlies meer. Hiermee wint de begroting op een handige manier maar liefst vijf miljoen euro.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verdedigt zich vandaag alvast in de media. “De spaarder wordt door zijn bank geïnformeerd over de opties en de gevolgen van zijn beslissing. Trouwens, wie iets meer opzij zet aan een lager fiscaal voordeel bouwt extra pensioenkapitaal op, wat op lange termijn veel kan opbrengen.”

Sp.a-Kamerlid Karin Temmerman is echter niet te spreken over de sluwe tactiek die de regering toepast. “Ofwel rekent minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) op de onkunde van de spaarders, wat getuigt van een slecht karakter. Ofwel is dit de zoveelste maatregel waarvan de minister al op voorhand weet dat hij opnieuw een gat in de begroting zal slaan. En de Europese Commissie schat de opbrengst van de maatregelen uit het zomerakkoord nu al 865 miljoen lager in dan de regering”, klaagt ze aan in Het Laatste Nieuws.

(Skwadra by Tagtik/Source: HLN/Illustration picture: Belga)

Bekijk alle nieuwsberichten

Exact Online Award winner 2017

Exact Cloud Award voor Innovatie 2017

EXACT CLOUD AWARD INNOVATIE 2017

GAVERE– Het Oost-Vlaamse cloud-accountancykantoor Mon3aan is door Exactgeprezen voor zijn innovatie. Dat werd bekend gemaakt op de ExactAccountancy Summit in Brussel. De hoofdprijs Het Oost-Vlaamse Mon3aannam de prijs in de categorie innovatie mee naar huis. Crowe HorwathVanhuynegem was winnaar in de categorie samenwerking met de klant. Dehoofdprijs, de Cloud Award 2017, ging echter naar Acco Accountants.

Exact, de ontwikkelaar van cloudsoftware voor kmo’s, heeft voor dederde keer in België de Cloud Award uitgereikt. Een vakjury van expertserkent met de prijs het meest vooruitstrevende Belgischeaccountancykantoor op het gebied van digitalisering, innovatie ensamenwerking met de klant. 115 kantoren dongen mee naar de award,waarvan er 5 genomineerd werden.

In de deelcategorie Innovatie was Mon3aan uit Gavere de winnaar. Hetcloud-accountancykantoor gaat prat op revolutionair boekhouden, waarbijhet gehele boekhoudingsproces sterk gedigitaliseerd en gestroomlijnd is.Ze implementeren ook accountancysoftware bij ondernemers.

Meest vooruitstrevende boekhoudkantoor

Partner Sven Cornelis van Acco Accountants ontving de felbegeerdeonderscheiding uit handen van Charlotte Pille van VGD, het kantoor datde Exact Cloud Award 2016 won. Accountants- en auditbureau Vandelanotte,met onder meer vestigingen in Aalst, Gent en Zele, kon de prijs in 2015in de wacht slepen.

De jury looft Acco Accountants, met vestigingen in Mechelen,Antwerpen en Herentals, als vooruitstrevende accountancykantoor voor hetdoorgedreven gebruik van digitale oplossingen, die hen toelatenoptimaal samen te werken met hun klanten.

Exact erkent sinds 2015 jaarlijks het meest vooruitstrevendeaccountancykantoor in België. Het doet dat om innovatie en digitalesamenwerking in de accountancysector te stimuleren.

Exact Online Award winner 2017

Bart De Bruyn voor Made In Oost-Vlaanderen

Bekijk alle nieuwsberichten

belastingen werkgever

Belastingen op voordelen via werkgever

VEREENVOUDIGING EN VERLAGING BELASTINGEN OP VOORDELEN VIA WERKGEVER

belastingen op voordelen via werkegever
Bekijk alle nieuwsberichten

Taks shift 2018

Anticipeer op de Taks Shift 2018

ANTICIPEER OP DE TAKS SHIFT 2018

Als ondernemer moeten we anticiperen op de taks shift van 2018 omdat de belastingtarieven aanzienlijk dalen.

Het is daarom belangrijk om het belastbaar resultaat in 2017 zo laag mogelijk te houden. Mooie planningstechnieken zijn de groepsverzekering met een mogelijke backservice en het opstellen van optieplannen voor de bedrijfsleider. Beiden houden rekening met de normale bezoldigingen van de bedrijfsleider, het is daarom in de meeste gevallen reeds aangewezen om nu reeds de bezoldiging van de bedrijfsleider te verhogen naar de minimumbezoldiging van 45.000 euro op jaarbasis om niet alleen te kunnen genieten volgend jaar van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting (20,4%) maar ook om de nodige optimalisaties te kunnen realiseren in 2017.

Wij stelden een uitgebreid rapport op over de taks shift 2018 mét simulator, aarzel niet ons een e-mail te sturen als u dit rapport wenst te ontvangen.

Bekijk alle nieuwsberichten